Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh

Quản trị kinh doanh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9      211      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9vzntq
Danh mục
Quản trị kinh doanh
Thể loại
Ngày đăng
4/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
236
Dung lượng
1.97 M
Lần xem
211
Lần tải
9
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh slide 1

Tài liệu Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh slide 2

Tài liệu Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh slide 3

Tài liệu Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh slide 4

Tài liệu Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

PHAÀN LYÙ THUYEÁT
1
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAÙT VEÀ PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG
KINH DOANH
1.1. NOÄI DUNG PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
1.1.1.
Khaùi nieäm
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh (Operating activities analysis) laø moân hoïc
nghieân cöùu quaù trình saûn xuaát kinh doanh, baèng nhöõng phöông phaùp rieâng, keát
hôïp vôùi caùc lyù thuyeát kinh teá vaø caùc phöông phaùp kyõ thuaät khaùc nhaèm ñeán vieäc
phaân tích, ñaùnh giaù tình hình kinh doanh vaø nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán
keát quaû kinh doanh, phaùt hieän nhöõng quy luaät cuûa caùc maët hoaït ñoäng trong doanh
nghieäp döïa vaøo caùc döõ lieäu lòch söû, laøm cô sôû cho caùc döï baùo vaø hoaïch ñònh
chính saùch.
Ñeå quaûn lyù doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng nhö hieän nay, ñoøi hoûi
caùc doanh nghieäp khoâng nhöõng phaûi toå chöùc haïch toaùn kinh doanh moät caùch
chính xaùc maø coøn phaûi tích cöïc toå chöùc coâng taùc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh.
Cuøng vôùi keá toaùn vaø caùc khoa hoïc kinh teá khaùc, phaân tích hoaït ñoäng kinh laø moät
trong nhöõng coâng cuï ñaéc löïc ñeå quaûn lyù vaø ñieàu haønh coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp.
Tieàn thaân cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng vieäc coù tính xem xeùt
ñôn giaûn moät soá chæ tieâu toång quaùt döïa treân döõ lieäu cuûa baûng toång keát taøi saûn –
coøn goïi laø phaân tích keá toaùn hay keá toaùn noäi boä. Do söï ñoøi hoûi ngaøy caøng cao
cuûa nhu caàu quaûn lyù, söï môû roäng veà quy moâ cuõng nhö xu höôùng ñi vaøo chieàu saâu
vaø chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp, phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh
vôùi noäi dung, ñoái töôïng phaïm vi vaø phöông phaùp nghieâu cöùu rieâng bieät, taát yeáu
trôû thaønh moät khoa hoïc ñoäc laäp vaø ngaøy caøng hoaøn chænh.
2
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh höôùng ñeán thò tröôøng khoâng phaûi nhaèm xaây
döïng
nhöõng keá hoaïch moät caùch maùy moùc, cöùng nhaéc maø laø coâng cuï phuïc vuï cho
nhöõng quyeát ñònh ngaén haïn vaø daøi haïn, ñoøi hoûi chuû ñoäng, linh hoaït ngay caû ñoái
vôùi caùc maët hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa doanh nghieäp. Muïc tieâu cuûa phaân tích hoaït
ñoäng kinh doanh vì theá töông ñoàng vôùi caùc moân hoïc môùi xuaát hieän chöøng vaøi
thaäp nieân trôû laïi ñaây – chuû yeáu ôû caùc nöôùc phaùt trieån, nhö: keá toaùn quaûn trò –
management accounting; phaân tích baùo caùo taøi chính – the analysis of financial
statements, quaûn trò taøi chính – financial management.
1.1.2.
Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh
Ñoái töôïng cuûa phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø quaù trình kinh doanh vaø
keát quaû kinh doanh – töùc söï vieäc xaûy ra ôû quaù khöù; phaân tích, maø muïc ñích cuoái
cuøng laø ñuùc keát chuùng thaønh quy luaät ñeå nhaän thöùc hieän taïi vaø nhaém chuùng ñeán
töông lai cho taát caû caùc maët hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp.
Caùc nhaø phaân tích tìm caùch löôïng hoaù nhöõng taùc ñoäng ñeán keát quaû kinh
doanh. Ñoù laø nhöõng yeáu toá cuûa quaù trình cung caáp, saûn xuaát, tieâu thuï vaø mua baùn
haøng hoaù, thuoäc lónh vöïc saûn xuaát, thöông maïi, dòch vuï. Ñoàng thôøi cuõng caàn phaûi
nghieân cöùu tình hình söû duïng caùc nguoàn löïc: voán, vaät tö, lao ñoäng vaø ñaát ñai;
nhöõng nhaân toá noäi taïi cuûa doanh nghieäp hoaëc khaùch quan töø phía thò tröôøng vaø
moâi tröôøng kinh doanh, ñaõ tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa caùc maët hoaït
ñoäng doanh nghieäp.
Do vaäy, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khoâng phaûi laø caùc soá
lieäu chung chung maø phaûi ñöôïc löôïng hoaù cuï theå thaønh caùc chæ tieâu kinh teá vaø
phaân tích caàn höôùng ñeán vieäc thöïc hieän caùc chæ tieâu ñoù ñeå ñaùnh giaù.
Ví duï:
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Phan-tich-Hoat-dong-Kinh-doanh.pdf[1.97 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự