Giáo trình Microsoft Word

Tin học văn phòng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      317      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
drzntq
Danh mục
Tin học văn phòng
Thể loại
Ngày đăng
11/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
92
Dung lượng
2.19 M
Lần xem
317
Lần tải
10
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Microsoft Word

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Microsoft Word slide 1

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word slide 2

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word slide 3

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word slide 4

Tài liệu Giáo trình Microsoft Word slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

PhÇn 1: Microsoft word
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Bµi më ®Çu
1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Microsoft Winword
So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c«ng viÖc ®−îc sö dông rÊt nhiÒu trong c¸c c¬ quan, xÝ
nghiÖp còng nh− nhu cÇu cña bÊt kú c¸ nh©n nµo hiÖn nay.
Tõ thña xa x−a con ng−êi ®· biÕt sö dông m¸y mãc vµo viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n
(m¸y gâ ch÷). Gâ ®Õn ®©u, v¨n b¶n ®−îc in ra ngay ®Õn ®ã trªn giÊy. C¸c c«ng viÖc
dÞch chuyÓn trªn v¨n b¶n, còng nh− c¸c kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n cßn rÊt th« s¬, ®¬n
gi¶n. §Ó t¹o ra ®−îc mét v¨n b¶n, ®ßi hái ng−êi so¹n th¶o ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng sö
dông m¸y gâ rÊt tèt (kh«ng nh− m¸y tÝnh b©y giê, hÇu nh− ai còng cã thÓ häc vµ so¹n
th¶o ®−îc mét c¸ch râ rµng). So¹n th¶o lµ nh− vËy, cßn vÒ in Ên còng cã v« cïng khã
kh¨n. §ã lµ ngµy x−a, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin cßn ch−a ph¸t triÓn.
Ngµy nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn rÇm ré, c«ng nghÖ thay ®æi
tõng ngµy, nh÷ng bµi to¸n, nh÷ng khã kh¨n cña con ng−êi ®ang dÇn dÇn ®−îc m¸y
tÝnh ho¸, th× viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n b»ng m¸y tÝnh ®· trë thµnh nh÷ng c«ng
viÖc rÊt b×nh th−êng cho bÊt kú ai biÕt sö dông m¸y tÝnh. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm
m¸y tÝnh ®−îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay lµ Microsoft Word cña h·ng Microsoft
hay cßn gäi phÇn mÒm Winword.
Ra ®êi tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980, ®Õn nay phÇn mÒm Winword ®· ®¹t ®−îc tíi sù
hoµn h¶o trong lÜnh vùc so¹n th¶o v¨n b¶n còng nh− trong lÜnh vùc v¨n phßng cña bé
phÇn mÒm Microsoft Office nãi chung. Cã thÓ liÖt kª c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña phÇn
mÒm nµy nh− sau:
-
Cung cÊp ®Çy ®ñ nhÊt c¸c kü n¨ng so¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ®a d¹ng, dÔ
sö dông;
-
Kh¶ n¨ng ®å ho¹ ®· m¹nh dÇn lªn, kÕt hîp víi c«ng nghÖ OLE (Objects
Linking and Embeding) b¹n cã thÓ chÌn ®−îc nhiÒu h¬n nh÷ng g× ngoµi h×nh
¶nh vµ ©m thanh lªn tµi liÖu word nh−: biÓu ®å, b¶ng tÝnh,.v.v.
-
Cã thÓ kÕt xuÊt, nhËp d÷ liÖu d−íi nhiÒu lo¹i ®Þnh d¹ng kh¸c nhau. §Æc biÖt
kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a Word víi c¸c phÇn mÒm kh¸c trong bé
Microsoft Office ®· lµm cho viÖc xö lý c¸c øng dông v¨n phßng trë nªn ®¬n
gi¶n vµ hiÖu qu¶ h¬n.
-
DÔ dµng kÕt chuyÓn tµi liÖu thµnh d¹ng HTML ®Ó chia sÎ d÷ liÖu trªn m¹ng
néi bé, còng nh− m¹ng Internet.
2. C¸ch khëi ®éng
Cã rÊt nhiÒu c¸ch cã thÓ khëi ®éng ®−îc phÇn mÒm Word. Tuú vµo môc ®Ých lµm
viÖc, së thÝch hoÆc sù tiÖn dông mµ ta cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó khëi
®éng:
C¸ch 1: Chän lÖnh Start cña Windows: Start | Programs | Microsoft Word
C¸ch 2: Nh¸y kÐp chuét lªn biÓu t−îng cña phÇn mÒm Word
nÕu
nh− nh×n thÊy nã bÊt kú ë chç nµo: trªn thanh t¸c vô (task bar), trªn mµn h×nh nÒn cña
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
2
Windows, vv..
C¸ch 3: NÕu muèn më nhanh mét tÖp v¨n b¶n võa so¹n th¶o gÇn ®©y nhÊt trªn
m¸y tÝnh ®ang lµm viÖc, cã thÓ chän Start | Documents, chän tªn tÖp v¨n b¶n (Word)
cÇn më. Khi ®ã Word sÏ khëi ®éng vµ më ngay tÖp v¨n b¶n võa chØ ®Þnh.
3. M«i tr−êng lµm viÖc
Sau khi khëi ®éng xong, mµn h×nh lµm viÖc cña Word th−êng cã d¹ng nh− sau:
HÖ thèng b¶ng
chän
HÖ thèng thanh
c«ng cô
Th−íc kÎ
Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu
Thanh tr¹ng
th¸i
Th−êng th× m«i tr−êng lµm viÖc trªn Word gåm 4 thµnh phÇn chÝnh:
-
Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu: Lµ n¬i ®Ó chÕ b¶n tµi liÖu. B¹n cã thÓ gâ v¨n b¶n,
®Þnh d¹ng, chÌn c¸c h×nh ¶nh lªn ®©y. Néi dung trªn cöa sæ nµy sÏ ®−îc in ra
m¸y in khi sö dông lÖnh in.
-
HÖ thèng b¶ng chän (menu): chøa c¸c lÖnh ®Ó gäi tíi c¸c chøc n¨ng cña
Word trong khi lµm viÖc. B¹n ph¶i dïng chuét ®Ó më c¸c môc chän nµy, ®«i
khi còng cã thÓ sö dông tæ hîp phÝm t¾t ®Ó gäi nhanh tíi c¸c môc chän.
-
HÖ thèng thanh c«ng cô: bao gåm rÊt nhiÒu thanh c«ng cô, mçi thanh c«ng
cô bao gåm c¸c nót lÖnh ®Ó phôc vô mét nhãm c«ng viÖc nµo ®ã. VÝ dô: khi
so¹n th¶o v¨n b¶n, b¹n ph¶i sö dông ®Õn thanh c«ng cô chuÈn Standard vµ
thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng Formating; hoÆc khi vÏ h×nh cÇn ®Õn thanh c«ng cô
Drawing ®Ó lµm viÖc.
-
Th−íc kÎ: gåm 2 th−íc (ruler) bao viÒn trang v¨n b¶n. Sö dông th−íc nµy b¹n
cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc lÒ trang v¨n b¶n, còng nh− thiÕt lËp c¸c ®iÓm dÞch (tab)
mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ trùc quan.
-
Thanh tr¹ng th¸i: gióp b¹n biÕt ®−îc mét vµi tr¹ng th¸i cÇn thiÕt khi lµm
viÖc. VÝ dô: b¹n ®ang lµm viÖc ë trang mÊy, dßng bao nhiªu, .v.v.
4. T¹o mét tµi liÖu míi
Lµm viÖc víi word lµ lµm viÖc trªn c¸c tµi liÖu (Documents). Mçi tµi liÖu ph¶i
®−îc cÊt lªn ®Üa víi mét tÖp tin cã phÇn më réng .DOC. Th−êng th× c¸c tÖp tµi liÖu
cña b¹n sÏ ®−îc cÊt vµo th− môc C:\My Documents trªn ®Üa cøng. Tuy nhiªn, b¹n cã
thÓ thay ®æi l¹i th«ng sè nµy khi lµm viÖc víi Word.
Th«ng th−êng sau khi khëi ®éng Word, mét mµn h×nh tr¾ng xuÊt hiÖn. §ã còng lµ
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Microsoft-Word.pdf[2.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)