Giáo trình Microsoft PowerPoint

Tin học văn phòng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 22      366      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
crzntq
Danh mục
Tin học văn phòng
Thể loại
Ngày đăng
11/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
29
Dung lượng
1.00 M
Lần xem
366
Lần tải
22
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Microsoft PowerPoint

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Microsoft PowerPoint slide 1

Tài liệu Giáo trình Microsoft PowerPoint slide 2

Tài liệu Giáo trình Microsoft PowerPoint slide 3

Tài liệu Giáo trình Microsoft PowerPoint slide 4

Tài liệu Giáo trình Microsoft PowerPoint slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

PhÇn 2: Microsoft Powerpoint
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
S¸ch häc Powepoint
Giíi thiÖu powerpoint
B¹n lµ mét sinh viªn, muèn tr×nh bµy néi dung bµi tËp lín, ®å ¸n tèt nghiÖp tr−íc
héi ®ång b¶o vÖ?
B¹n lµ mét c¸n bé, muèn tr×nh bµy b¸o c¸o c«ng viÖc cña m×nh tr−íc ®ång nghiÖp?
B¹n lµ mét nhµ khoa häc, muèn tr×nh bµy nh÷ng ý t−ëng, nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn
cøu cña m×nh trong nh÷ng diÔn ®µn, nh÷ng cuéc héi th¶o?
Vµ cßn nhiÒu hoµn c¶nh kh¸c n÷a, khi mµ b¹n muèn tr×nh bµy mét vÊn ®Ò nµo ®ã
tr−íc ®¸m ®«ng. Microsoft Powerpoint sÏ gióp b¹n lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ã mét c¸ch
®¬n gi¶n mµ hiÖu qu¶ rÊt cao.
B¹n cã thÓ ®−a ®−îc rÊt nhiÒu lo¹i th«ng tin lªn mµn h×nh tr×nh chiÕu nh−: v¨n b¶n;
h×nh ¶nh; ©m thanh; b¶ng tÝnh; biÓu ®å; …
Lµm viÖc trªn Powerpoint lµ lµm viÖc trªn c¸c tÖp tr×nh diÔn (cã phÇn më réng lµ
*.PPT). Mçi tÖp tr×nh diÔn bao gåm c¸c b¶n tr×nh diÔn (Slides) chóng ®−îc s¾p theo
mét thø tù. C¸c b¶n tr×nh diÔn nµy chøa néi dung th«ng tin b¹n muèn tr×nh bµy. Cã
thÓ minh ho¹ cÊu tróc mét tÖp tr×nh diÔn theo c¸c b¶n tr×nh diÔn (Slides) nh− sau:
Slide 1
Slide 2
Slide n
Mét tÖp tr×nh diÔn
Qui tr×nh ®Ó t¹o vµ sö dông mét tÖp tr×nh diÔn nh− sau:
B−íc 1: X¸c ®Þnh râ rµng c¸c néi dung sÏ tr×nh bµy. Tõ ®ã sÏ ®Þnh ra ®−îc cÊu tróc
cña tÖp tr×nh diÔn lµ: Chän nÒn cña slide theo mÉu nµo cho phï hîp? CÇn bao nhiªu
slides? Néi dung mçi Slide lµ g×?
B−íc 2: Dïng Powerponit ®Ó x©y dùng néi dung c¸c slide ®ã.
B−íc 3: Tr×nh diÔn Slide. Khi ®ã néi dung tõng Slide sÏ ®−îc phãng to lªn toµn bé
mµn h×nh m¸y tÝnh. NÕu m¸y tÝnh cña b¹n nèi víi mét m¸y chiÕu (Multimedia
Projector ch¼ng h¹n), néi dung c¸c slide tr×nh chiÕu sÏ ®−îc ®−a lªn c¸c mµn h×nh lín,
nhiÒu ng−êi cã thÓ quan s¸t mét c¸ch dÔ dµng.
T¸c gi¶: NguyÔn S¬n H¶i, Trung t©m Tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Email: nshai@moet.edu.vn
2
S¸ch häc Powepoint
Ch−¬ng 1: Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n
1. C¸ch khëi ®éng Powepoint
Cã nhiÒu c¸ch cã thÓ khëi ®éng ®−îc phÇn mÒm Powerpoint. Tuú vµo môc ®Ých
lµm viÖc, së thÝch hoÆc sù tiÖn dông mµ b¹n cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©y
®Ó khëi ®éng:
C¸ch 1: Chän lÖnh Start cña Windows nh− sau: Start | Programs | Microsoft
Powerpoint
C¸ch
2:
Nh¸y
kÐp
chuét
lªn
iÓu
t−îng
cña
phÇn
mÒm
Powerpoint
trªn thanh c«ng cô, hoÆc trªn mµn h×nh nÒn cña Windows;
Hép tho¹i ®Çu tiªn cña Powerpoint xuÊt hiÖn, cho phÐp chän h−íng lµm viÖc:
-Open an exiting presentation ®Ó më mét tÖp tr×nh diÔn ®· cã tr−íc (chØ dïng c¸ch
nµy cho nh÷ng lÇn sau, khi mµ b¹n ®· cã nh÷ng tÖp tr×nh diÔn trªn m¸y);
-AutoContent wizard – gióp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn theo nh÷ng mÉu cho tr−íc víi
néi dung vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã;
-Design Template - ®Ó b¾t ®Çu t¹o míi mét tÖp tr×nh diÔn sö dông mét mÉu ®Þnh
d¹ng s½n ®· cã trong th− viÖn Powerpointl
- Blank Presentation cho phÐp t¹o míi mét tr×nh diÔn;
T¸c gi¶: NguyÔn S¬n H¶i, Trung t©m Tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Email: nshai@moet.edu.vn
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Microsoft-PowerPoint.pdf[1.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự