Giáo trình Microsoft Excel

Tin học văn phòng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 31      566      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
x8zntq
Danh mục
Tin học văn phòng
Thể loại
Ngày đăng
11/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
75
Dung lượng
0.65 M
Lần xem
566
Lần tải
31
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Microsoft Excel

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Microsoft Excel slide 1

Tài liệu Giáo trình Microsoft Excel slide 2

Tài liệu Giáo trình Microsoft Excel slide 3

Tài liệu Giáo trình Microsoft Excel slide 4

Tài liệu Giáo trình Microsoft Excel slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Khoa CNTT - V§H Më
Excel
1
I. khëi ®éng vµ mµn h×nh Excel
1. Khëi ®éng
Sau khi khëi ®éng WINdows lµm theo mét trong c¸c c¸ch sau
- Nh¸y chuét vµo biÓu t−îng Microsoft Excel ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh.
- NÕu dïng Win 3.1x, trong cöa sæ Microsoft Office ®· më chän biÓu t−îng
Microsoft Excel råi nh¸y ®óp chuét.
- NÕu dïng Win 95, nh¸y vµo Start / Program / Microsoft Excel
2. Mµn h×nh
a - C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh Excel
Mµn h×nh cña Excel lµ mét cöa sæ ®· ®−îc phãng to vµ tr«ng gÇn gièng
mµn h×nh cña Word, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau :
- Thanh tiªu ®Ò (Title bar) : ë dßng trªn cïng cña mµn h×nh, khi
míi khëi
®éng Excel t¹i ®©y ghi Microsoft Excel - Book1, khi ta ®Æt tªn cho b¶ng
tÝnh, tªn nµy kÌm theo phÇn më réng . XLS sÏ thay thÕ tõ Book1.
- C¸c thanh Menu, C«ng cô, §Þnh d¹ng gièng nh− cña Word. PhÇn lín c¸c
iÓu t−îng trªn c¸c thanh nµy cã c«ng dông ý nghÜa nh− trong Word, ý
nghÜa cña mét sè biÓu t−îng dïng riªng cho Excel ®−îc ghi trªn trang 3.
- Thanh C«ng thøc (Formula Bar) : lµ dßng thø n¨m cña mµn h×nh hiÓn thÞ
to¹ ®é (®Þa chØ hoÆc tªn) «, nót huû bá :, nót lùa chän ;, néi dung d÷
liÖu trong « hiÖn t¹i (« cã khung viÒn chung quanh)
- Thanh Tr¹ng th¸i (Status bar) : lµ dßng cuèi cïng hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t
®éng cña Excel :
Ready
: §ang s½n sµng lµm viÖc.
Ente
: §ang nhËp d÷ liÖu hay c«ng thøc.
Pointe
: §ang ghi c«ng thøc tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ.
Edit
: §ang ®iÒu chØnh d÷ liÖu hay c«ng thøc trong « hiÖn t¹i
- Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh (Sheet tabs) : lµ dßng ngay trªn thanh Tr¹ng th¸i,
hiÓn thÞ tªn cña c¸c b¶ng tÝnh (khi chóng ch−a ®−îc ®Æt tªn, t¹i ®©y ghi
Sheet1, Sheet2, ..., Sheet16). Bªn tr¸i lµ c¸c nót chuyÓn tíi c¸c b¶ng tÝnh.
Khoa CNTT - V§H Më
Excel
2
- Thanh cuén Däc (Vertical Scroll Bar), cuén Ngang (Horizontal Scroll Bar)
gièng nh− trong Word.
- Cöa sæ B¶ng tÝnh (Worksheet Window) lµ phÇn lín nhÊt dïng ®Ó nhËp d÷
liÖu, tÝnh to¸n, vÏ ®å thÞ nh− sau :
Hép Tªn (§Þa chØ)
Nót chän toµn bé b¶ng tÝnh
Tªn cét
Con trá «
Sè thø tù hµng
Mèc ®iÒn
Nót chuyÓn tíi b¶ng tÝnh
ThÎ tªn b¶ng tÝnh
B¶ng tÝnh hiÖn t¹i
Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh
- C¸c thµnh phÇn cña cöa sæ B¶ng tÝnh :
- Cét(Column): Lµ tËp hîp c¸c « trong b¶ng tÝnh theo chiÒu däc ®−îc ®¸nh
thø tù b»ng ch÷ c¸i (tõ tr¸i sang ph¶i b¾t ®Çu tõ A, B, C, ...
AA, AB ®Õn IV, tæng sè cã 256 cét). Ngoµi cïng bªn tr¸i
lµ nót chän (®¸nh dÊu khèi) toµn bé b¶ng tÝnh.
- Hµng (Row) :
Lµ tËp hîp c¸c « trong b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang ®−îc
®¸nh thø tù b»ng sè tõ 1 ®Õn 16.384).
- « (Cell) :
Lµ giao cña mét cét vµ mét hµng. §Þa chØ cña « ®−îc x¸c
®Þnh b»ng cét tr−íc, hµng sau, vÝ dô C4, AB25.
« hiÖn t¹i :
Lµ « cã khung viÒn chung quanh víi mét chÊm vu«ng nhá
ë gãc ph¶i d−íi (Mèc ®iÒn) hay cßn gäi lµ Con trá « (sau
®©y gäi t¾t lµ con trá). To¹ ®é cña « nµy ®−îc hiÓn thÞ trªn
thanh C«ng thøc.
- Con trá bµn phÝm : Lµ v¹ch ®øng | nhÊp nh¸y ®Ó biÓu thÞ vÞ trÝ ký tù sÏ
®−îc chÌn vµo.
- Con trá chuét cã c¸c d¹ng sau :
DÊu
DÊu


: dïng ®Ó ®−a con trá « vÒ vÞ trÝ nµo ®ã.
: dïng ®Ó chän lÖnh, biÓu t−îng hoÆc cuén b¶ng tÝnh.
Khoa CNTT - V§H Më
Excel
3
c - DÞch chuyÓn con trá « trong B¶ng tÝnh theo mét trong c¸c c¸ch
sau :
- Trá chuét vµo « cÇn chuyÓn tíi, bÊm nót tr¸i.
- Ên c¸c phÝm mòi tªn
PgUp, PgDn
: chuyÓn tíi c¸c hµng, cét l©n cËn.
: lªn hoÆc xuèng mét mµn h×nh.
Home
: VÒ « A1.
Ta
: Sang ph¶i mét mµn h×nh
Shift + Ta
: Sang tr¸i mét mµn h×nh
End + Home
: §Õn « cuèi cïng cña b¶ng tÝnh
- F5, ®Þa chØ «,
: VÒ « ®ã, vÝ dô ®Ó vÒ nhanh « H22, ta Ên phÝm F5,
gâ H22 råi Ên
Chó ý : C¸c
thao
t¸c

dÊu

chØ
thùc
hiÖn
®−îc
khi
chän
lÖnh
Tools,
Option, Transition, ®iÒn dÊu : ë tuú chän Transition Navigation
Keys
3. Ra khái Excel
theo mét trong c¸c c¸ch sau :
- Chän File, Exit hoÆc
- Ên Alt + F4
- Nh¸y ®óp chuét t¹i dÊutrõ ë gãc tr¸i trªn cña
mµn h×nh®Ó trë vÒ Windows 3.x.
- Nh¸y vµo dÊu: trªn cïng ë gãc ph¶i cña mµn
h×nh®Ó trë vÒ Windows 95.
ý nghÜa c¸c biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô
(ToolBar)
Help : Trî gióp
Tip Wizard : Gîi ý
Zoom Control : Phãng to, thu nhá b¶ng tÝnh
Drawing : VÏ mét h×nh
Texbox : Hép v¨n b¶n
AutoSum : TÝnh tæng
Function Wizard : Gäi hµm
Sort Acsending : S¾p xÕp t¨ng
Sort Decsending : S¾p xÕp gi¶m
Chart Wizard : VÏ ®å thÞ

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
pcthao Trả lời Thích   0 9/3/2021 1:22:18 AM
dạ e xin chân thành cám ơn ạ

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Microsoft-Excel.pdf[0.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)