Giáo trình Microsoft Access

Tin học văn phòng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      336      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jgzntq
Danh mục
Tin học văn phòng
Thể loại
Ngày đăng
11/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
90
Dung lượng
0.69 M
Lần xem
336
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Microsoft Access

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Microsoft Access slide 1

Tài liệu Giáo trình Microsoft Access slide 2

Tài liệu Giáo trình Microsoft Access slide 3

Tài liệu Giáo trình Microsoft Access slide 4

Tài liệu Giáo trình Microsoft Access slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TT CNTT-NN
Taøi lieäu Tham Khaûo MS Access
Chöông 1:
Xöû lyù caùc File trong Microsoft Access 2000
I. Khaûo saùt vieäc tìm kieám File
1. Caùch tìm kieám caùc File:
Caùc hoäp thoaïi Open, Import, vaø Link (Menu File), vaø caùc hoäp thoaïi
Database To Convert From, Database To Compact From, Database
To Save As MDE As, vaø caùc hoäp thoaïi Encly/Decrypt Database (Menu
Tools), taát caû ñeàu giuùp baïn tìm kieám caùc File treân oå ñóa cöùng vaø treân
aát cöù oå maïng naøo. Baïn coù theå tìm kieám moät File theo teân File, theo
kieåu,
theo
ngaøy
ñöôïc
chænh
söûa
môùi
nhaát,
theo
Text
eân
trong
File
ngoaïi tröø cô sôû döõ lieäu Microsoft Access vaø ñeà aùn Microsoft Access.
Baïn cuõng coù theå tìm kieám moät File baèng caùch chæ ñònh caùc tính chaát
File chaúng haïn nhö taùc giaû, chuû ñeàâ, chuû ñieåm, tieâu ñeà, hoaëc ngaøy taïo
File.
2. Tìm kieám caùc File baèng caùch söû duïng caùc tính chaát cuûa File:

Caùc tính chaát File laø caùc chi tieát veà File ñeå giuùp baïn nhaän ra File ñoù

Ví duï: moät tieâu ñeà moâ taû, teân taùc giaû, chuû ñieåm, caùc töø khoùa maø baïn
gaùn vaøo cho File, hoaëc thoâng tin quan troïng khaùc.
1
TT CNTT-NN
Taøi lieäu Tham Khaûo MS Access

Moät soá tính chaát File ñöôïc caøi ñaët tröôùc: Caùc tính chaát naøy bao goàm teân
taùc giaû, tieâu ñeà, vaø chuû ñieåm ñaõ coù saün vaø baïn nhaäp vaøo moät giaù trò cho
noù.

Ví duï, baïn coù theå boå sung töø khoùa "employees" vaøo taát caû caùc File cô
sôû döõ lieäu nhaân söï roài tìm kieám taát caû caùc File theo töø khoùa ñoù.

Taïo ra caùc tính chaát File cho rieâng baïn: Baïn coù theå nhaäp caùc tính chaát
File boå sung chaúng haïn moät tieâu ñeà moâ taû hoaëc caùc töø khoùa chính nhaèm
nhaän bieát File ñoù, roài nhanh choùng tìm File baèng caùch tìm thoâng tin
naøy.

Moät soá tính chaát töï ñoäng ñöôïc caäp nhaät: Nhöõng tính chaát naøy bao goàm
soá lieäu thoáng keâ chaúng haïn nhö kích côõ File vaø ngaøy thaùng taïo File
cuõng nhö ngaøy chænh söûa sau cuøng.

Ví duï, baïn coù theå söû duïng caùc tính chaát naøy ñeå tìm kieám taát caû caùc File
ñöôïc taïo sau ngaøy 3 thaùng 3 naêm 1998, hoaëc nhöõng File ñaõ ñöôïc chænh
söûa vaøo ngaøy hoâm qua.
3. Tìm kieám caùc File baèng caùch söû duïng caùc tieâu chuaån ñaëc bieät:
Trong hoäp thoaïi Open, haõy nhaáp Tools, roài nhaáp File ñeå tìm kieám moät
File
aèng
caùch
söû
duïng
caùc
tính
chaát
ngoaøi
vaên
aûn
(NonText
ProProperties) hoaëc baèng caùch söû duïng nhieàu daïng keát hôïp tieâu chuaån
cao caáp.
Ví duï: baïn coù theå tìm kieám caùc File coù chöùa Text "budget" hoaëc coù töø
khoùa "Budget99".
4. Löu tieâu Chuaån tìm kieám
Neáu baïn luoân luoân tìm kieám thoâng tin gioáng nhau, hoaëc neáu baïn coù moät
muïc caøi ñaët tìm kieám phöùc taïp baèng caùch söû duïng nhieàu tieâu chuaån tìm
kieám, baïn coù theå löu muïc tìm kieám ñeå söû duïng sau ñoù.
5. Thay ñoåi tieâu chuaån tìm kieám ñaõ ñöôïc löu
Neáu baïn ñaõ löu tieâu chuaån tìm kieám vaø muoán thay ñoåi tieâu chuaån ñoù, thì
aïn cuõng coù theå thöïc hieän ñöôïc.
II. Tìm caùc File
Neáu baïn khoâng theå tìm File maø mình muoán môû baèng caùch söû duïng caùc
phím taét treân Places Bar hoaëc baèng caùch tìm trong caùc Folder maø baïn
thöôøng xuyeân löu caùc taøi lieäu vaøo trong ñoù, thì baïn coù theå nhaäp vaøo caùc
2
TT CNTT-NN
Taøi lieäu Tham Khaûo MS Access
tieâu chuaån tìm kieám töø beân trong Access (trong hoäp thoaïi Open, nhaáp
Tools, roài nhaáp Find – nhö hình treân).
III. Phaân loaïi moät danh saùch caùc File
1. Treân Menu File, nhaáùp Open.
2. Nhaáp muõi teân naèm keá View, troû ñeán A
anges lcons, roài nhaáp leänh maø
aïn muoán.
Löu yù:
Baïn coù theå phaân loaïi moät danh saùch caùc File trong caùc hoäp thoaïi Import
vaø Link treân Menu File, hoaëc caùc hoäp thoaïi Database to Convert From,
Database
To
Compact
From,
Database
to
Save
As
LVLDE,
vaø
Encryp/Decrypt Database treân Menu Tools.
IV. Noái keát vaøo moät oå maïng:
1.
Treân Menu File nhaáp Open
2.
Nhaáp Tools, roài nhaáp Map Network Drive.
3.
Trong hoäp thaïo Drive, nhaáp maãu töï oå ñóa maø baïn muoán söû duïng ñeå keát
noái vaøo maïng
4.
Trong hoäp Path, haõy nhaäp vaøo ñöôøng daãn cuûa Folder ñöôïc chia seû maø
aïn muoán noái vaøo.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Microsoft-Access.pdf[0.69 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự