Giáo trình Logic học đại cương

Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 84      1729      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pzyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Xã hội học
Thể loại
Ngày đăng
22/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
99
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
1729
Lần tải
84
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là một giáo trình về logic học

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Logic học đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Logic học đại cương slide 1

Tài liệu Giáo trình Logic học đại cương slide 2

Tài liệu Giáo trình Logic học đại cương slide 3

Tài liệu Giáo trình Logic học đại cương slide 4

Tài liệu Giáo trình Logic học đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
PHAÀNI
Chöông I
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ LOÂGÍC
I-
ÑOÁI TÖÔÏNGCUÛALOÂGÍC HOÏC.
1-
Thuaätngöõ loâgíc.
Thuaät ngöõ “Loâgíc” ñöôïc phieân aâm töø tieáng nöôùc ngoaøi (Logic : Tieáng Anh ; Logique : Tieáng Phaùp) thuaät ngöõ naøy coù nguoàn goác töø tieáng
Hilaïp laø Logos,coù nghóalaø lôøi noùi,tö töôûng,lyù tính,qui luaät v.v…
Ngaøy nay,ngöôøi tathöôøng söû duïng thuaät ngöõ “Loâgíc” vôùi nhöõng nghóasau :
-
Tính qui luaät trong söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûatheá giôùi khaùch quan.Ñaây chính laø Loâgíc cuûasöï vaät,Loâgíc khaùch quan.
-
Tính qui luaät trong tö töôûng,trong laäp luaän.Ñaây chính laø Loâgíc cuûatö duy,Loâgíc chuû quan.
-
Khoahoïc nghieân cöùu veà tö duy tieáp caän chaân lyù.Ñaây chính laø Loâgíc hoïc.
2-
Tö duyvaø caùc ñaëc ñieåmcuûa noù.
Nhaän thöùc laø quaù trình phaûn aùnh theá giôùi khaùch quan vaøo trong boä naõo ngöôøi,quaù trình ñoù dieãn ra“töø tröïc quan sinh ñoäng ñeán tö duy tröøu
töôïng”(Leâ-nin).Tröïc quan sinh ñoäng (töùc nhaän thöùc caûmtính) laø giai ñoaïn xuaát phaùt cuûaquaù trình nhaän thöùc.Nhaän thöùc caûmtính dieãn radöôùi 3
hình thöùc cô baûn : caûm giaùc, tri giaùc, bieåu töôïng. Nhöõng hình aûnh do nhaän thöùc caûm tính ñem laïi laø nguoàn goác duy nhaát cuûa söï hieåu bieát cuûa
chuùng ta veà theá giôùi beân ngoaøi. Tuy nhieân, nhaän thöùc caûm tính môùi chæ
cung caáp cho ta tri thöùc veà nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi cuûa söï vaät. Ñeå coù
theå phaùt hieän ra nhöõng moái
suy luaän, giaûi thuyeát, v.v…).
1
lieân heä noäi taïi coù tính qui luaät cuûa chuùng, caàn phaûi tieán ñeán tö duy tröøu töôïng (khaùi nieäm, phaùn ñoaùn,
Vôùi tö duy tröøu töôïng, con ngöôøi chuyeån töø nhaän thöùc hieän töôïng ñeán nhaän thöùc baûn chaát, töø nhaän thöùc
caùi rieâng ñeán nhaän thöùc caùi chung,töø nhaän thöùc caùc ñoái töôïng rieâng ñeán nhaän thöùc moái lieân heä vaø caùc qui luaät phaùt trieån cuûachuùng.Tö duy tröøu
töôïng hay goïi taét laø tö duy chính laø giai ñoaïn cao cuûaquaù trình nhaän thöùc.
1
Tö duy laø söï phaûn aùnh thöïc taïi moät caùch giaùn tieáp. Khaû naêng phaûn aùnh thöïc taïi moät caùch giaùn tieáp cuûa tö duy ñöôïc bieåu hieän ôû khaû naêng
suy lyù, keát luaän loâgíc, chöùng minh cuûacon ngöôøi. Xuaát phaùt töø choã phaân tích nhöõng söï kieän coù theå tri giaùc ñöôïc moät caùch tröïc tieáp, noù cho pheùp
nhaän thöùc ñöôïc nhöõng gì khoâng theå tri giaùc ñöôïc baèng caùc giaùc quan.
Tö duy laø söï phaûn aùnh khaùi quaùt caùc thuoäc tính, caùc moái lieân heä cô baûn, phoå bieán khoâng chæ coù ôû moät söï vaät rieâng leû, maø ôû moät lôùp söï vaät
nhaát ñònh. Khaû naêng phaûn aùnh thöïc taïi moät caùch khaùi quaùt cuûa tö duy ñöôïc bieåu hieän ôû khaû naêng con ngöôøi coù theå xaây döïng nhöõng khaùi nieäm
khoahoïc gaén lieàn vôùi söï trình baøy nhöõng qui luaät töông öùng.
Tö duy laø moät saûn phaåm coù tính xaõ hoäi. Tö duy chæ toàn taïi trong moái lieân heä khoâng theå taùch rôøi khoûi hoaït ñoäng lao ñoäng vaø ngoân ngöõ, laø
hoaït ñoäng tieâu bieåu cho xaõ hoäi loaøi ngöôøi.Vì theá tö duy luoân gaén lieàn vôùi ngoân ngöõ vaø keát quaû cuûatö duy ñöôïc ghi nhaän trong ngoân ngöõ.
3-
Loâgíc hoïc nghieân cöùulaø gì ?

duy
cuûa
con
ngöôøi laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûanhieàu ngaønh khoahoïc nhö: Sinh lyù hoïc thaàn kinh caáp cao, Ñieàu khieån
hoïc, Taâm lyù hoïc, Trieát hoïc,
2
Loâgíc hoïc v.v… Moãi ngaønh khoa hoïc ñeàu choïn cho mình moät goùc ñoä, moät khía caïnh rieâng trong khi
nghieân cöùu tö duy.
Baøn veà ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa Loâgíc hoïc, caùc nhaø loâgíc hoïc töø tröôùc tôùi nay ñaõ coá gaéng ñöa ra moät ñònh nghóa bao quaùt, ñaày ñuû vaø
ngaén goïn veà vaán ñeà naøy.Theo quan nieämtruyeàn thoáng,Loâgíc hoïc laø khoa hoïc veà nhöõng qui luaät vaø hình thöùc caáu taïo cuûa tö duy chính xaùc.
Trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, loâgíc hoïc phaùt trieån heát söùc maïnh meõ, do vaäy ñaõ coù nhöõng quan nieäm khaùc nhau veà ñoái töôïng cuûa loâgíc
hoïc.
-
Loâgíc hoïc laø khoa hoïc veà söï suy luaän (Le petit Larousse illustreù,1993).
-
Loâgíc hoïc laø khoa hoïc veà caùch thöùc suy luaän ñuùng ñaén (Bansaia Xovietscaia Encyclopedia,1976).
-
v.v…
Duø coù söï bieán ñoåi, Loâgíc hoïc vaãn laø khoa hoïc veà tö duy, nghieân cöùu nhöõng qui luaät vaø hình thöùc cuûa tö duy, baûo ñaûm cho tö duy ñaït ñeán
chaân lyù.
2
II-
CAÙC ÑAËC ÑIEÅMCUÛALOÂGÍC HOÏC.
1-
Taïm thôøi taùch hình
thöùc cuûatö töôûng rakhoûi noäi dung cuûanoù vaø chæ taäp trung nghieân cöùu hình thöùc cuûatö töôûng.
Moïi tö töôûng phaûn aùnh
3
hieän thöïc ñeàu bao goàmhai phaàn : Noäi dung vaø hình thöùc.Noäi dung cuûatö töôûng laø söï phaûn aùnh söï vaät,
hieän töôïng cuûatheá giôùi khaùch quan.Hình thöùc cuûatö töôûng chính laø caáu truùc loâgíc cuûanoù.
Ví duï :
- Moïi kimloaïi ñeàu daãn ñieän.
- Taát caû nhöõng teân ñòa chuû ñeàu laø keû boùc loät.
- Toaøn theå sinh vieân lôùp Trieát ñeàu laø ñoaøn vieân.
Batö töôûng treân ñaây coù noäi dung hoaøn toaøn khaùc nhau nhöng laïi gioáng nhau veà hình thöùc.Chuùng ñeàu coù chung caáu truùc loâgíc : Taát caû S laø
P.
Loâgíc hoïc taïm thôøi khoâng quan taâm ñeán noäi dung cuûa tö töôûng, chæ taäp trung nghieân cöùu hình thöùc cuûa tö töôûng maø thoâi. Chính vì vaäy maø
tagoïi laø loâgíc hình thöùc.
2-
Caùc qui taéc, qui luaät cuûa loâgíc hình thöùc laø söï phaûn aùnh nhöõng moái lieân heä giöõa caùc söï vaät, hieän töôïng cuûa theá giôùi khaùch quan, chuùng
khoâng phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn giai caáp,daân toäc.
Ví duï :
- Moïi kimloaïi ñeàu laø chaát daãn ñieän (Ñ).
- Moïi chaát daãn ñieän ñeàu laø kimloaïi (S).
- Moät soá chaát daãn ñieän laø kimloaïi (Ñ).
Nhöõng qui taéc, qui luaät
cuûa loâgíc hình thöùc coù tính phoå bieán, chuùng laø nhöõng yeâu caàu caàn thieát cho moïi nhaän thöùc khoa hoïc
ñeå ñaït ñeán chaân lyù. Chính vì
4
vaäy,loâgíc töï nhieân cuûanhaân loaïi laø thoáng nhaát vaø nhö nhau.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

3
2 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (1)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
6/6/2021 2:27:49 AM
thanks Cảm ơn ad nhieefuuuuu nhaaaaaaaaaaaaa
6/16/2021 12:22:10 AM
hi vong tài liệu có tác dụng, mà ghét kiểu cứ cmt ồi tải vl

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Logic-hoc-dai-cuong.pdf[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự