Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Nhiệt - Điện lạnh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 156      1084      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jtwntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Nhiệt - Điện lạnh
Thể loại
Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh
Ngày đăng
14/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
145
Dung lượng
5.77 M
Lần xem
1084
Lần tải
156
  DOWNLOAD

Giáo trình kỹ thuật nhiệt của PGS.TS Nguyễn Văn Bốn được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính quy tại chức các trường đại học Kỹ thuật. Nhằm giúp các bạn sinh viên nắm những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh slide 1

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh slide 2

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh slide 3

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh slide 4

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật nhiệt- Điện lạnh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

PTS. NguyÔn bèn - PTS. Hoµng Ngäc §ång
NhiÖt

thuËt
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc -1999
1
Lêi nãi ®Çu
QuyÓn Gi¸o tr×nh “kü thuËt nhiÖt” nµy ®−îc biªn so¹n theo ®Ò c−¬ng chi
tiÕt ®· ®−îc duyÖt, dïng cho sinh viªn hÖ chÝnh qui, t¹i chøc c¸c tr−êng §¹i häc
Kü thuËt.
Néi dung gi¸o tr×nh gåm 2 phÇn:
PhÇn thø nhÊt lµ nhiÖt ®éng häc Kü thuËt, do PTS. Hoµng Ngäc ®ång biªn
so¹n. PhÇn nµy gåm 7 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm, c¸c ®Þnh luËt tæng
qu¸t cña nhiÖt ®éng häc vµ øng dông cña nã ®Ó kh¶o s¸t c¸c qu¸ tr×nh, c¸c chu
tr×nh nhiÖt ®éng.
PhÇn thø hai lµ truyÒn nhiÖt vµ phÇn phô lôc, phÇn nµy do PTS. NguyÔn Bèn
iªn so¹n. PhÇn nµy gåm 5 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm, c¸c ®Þnh luËt
c¬ b¶n cña c¸c ph−¬ng thøc trao ®æi nhiÖt vµ øng dông cña nã ®Ó kh¶o s¸t c¸c qu¸
tr×nh trao ®æi nhiÖt phøc hîp trong c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt.
PhÇn phô lôc giíi thiÖu c¸c b¶ng th«ng sè vËt lý cña c¸c chÊt th−êng gÆp
trong tÝnh to¸n nhiÖt cho c¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt trong thùc tÕ.
Bµi tËp øng dông cña gi¸o tr×nh nµy, sinh viªn cã thÓ tham kh¶o trong cuèn
“BµI tËp nhiÖt kü thuËt” cña cïng t¸c gi¶ hay cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c trong vµ ngoµi
n−íc.
Gi¸o tr×nh nµy còng cã thÓ dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn ngµnh kü
thuËt hÖ cao ®¼ng hoÆc lµm tµi liÖu tham kh¶o cho c¸n bé kü thuËt c¸c ngµnh cã
liªn quan.
C¸c t¸c gi¶ mong ®−îc tiÕp nhËn vµ c¶m ¬n c¸c ý kiÕn gãp ý vÒ néi dung vµ
h×nh thøc cña quyÓn gi¸o tr×nh nµy. Th− gãp ý göi vÒ theo ®Þa chØ: Khoa C«ng
nghÖ NhiÖt-§IÖn l¹nh, Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa-§¹i häc §µ N½ng.
C¸c t¸c gi¶
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
viplaanh001 Trả lời Thích   0 7/31/2023 8:06:34 PM
toi cam on admin nhieu lam

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (1)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
9/2/2019 8:11:58 AM
tài liệu tin cậy. Tham khảo tốt cho giảng dạy

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Ky-thuat-nhiet-Dien-lanh.pdf[5.77 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự