Giáo trình Kế toán quản trị

Kế toán - Kiểm toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 71      752      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4o0ntq
Danh mục
Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
235
Dung lượng
2.10 M
Lần xem
752
Lần tải
71
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Kế toán quản trị

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị slide 1

Tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị slide 2

Tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị slide 3

Tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị slide 4

Tài liệu Giáo trình Kế toán quản trị slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán quản trị có bề dày phát triển ở các nƣớc theo nền kinh tế thị trƣờng, nhƣng
đây là một lĩnh vực còn tƣơng đối mới, bắt đầu đƣợc chú trọng từ khi Việt Nam chuyển
hƣớng sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khía cạnh
pháp lý của kế toán quản trị chỉ đƣợc chính thức thừa nhận trong Luật Kế toán có hiệu lực
từ năm 2004. Do vậy, nghiên cứu bản chất, nội dung và vận dụng kế toán quản trị trong
điều kiện ở Việt nam là rất cần thiết để có thể triển khai công tác kế toán quản trị trong
các tổ chức.
Giáo trình này đƣợc biên soạn trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu kế toán quản trị
ở các nƣớc có nền kinh tế thị trƣờng phát triển, đồng thời có kết hợp với những qui định
trong thông tƣ hƣớng dẫn kế toán quản trị ở Việt Nam. Giáo trình đƣợc sử dụng cho sinh
viên chuyên ngành kế toán và quản trị kinh doanh của Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học
Đà Nẵng. Kết cấu của giáo trình bao gồm bảy chƣơng. Ngoài những phần có tính chất
giới thiệu tổng quát về kế toán quản trị; các chƣơng còn lại đƣợc thiết kế theo quá trình
của hoạt động quản lý: từ công tác hoạch định đến tổ chức, kiểm soát, đánh giá và ra
quyết định.
Chƣơng 1 – Tổng quan về kế toán quản trị, do PGS.TS.Trƣơng Bá Thanh biên soạn
Chƣơng 2 – Chi phí và phân loại chi phê, do Th.S. Lê Văn Nam biên soạn
Chƣơng 3 – Tính giá thành trong doanh nghiệp, do TS.Trần Đình Khôi Nguyên biên
soạn
Chƣơng 4 – Dự toán tổng thể doanh nghiệp, do PGS.TS. Trƣơng Bá Thanh biên
soạn
Chƣơng 5 – Kiểm soát doanh thu và chi phí, do PGS.TS.Trƣơng Bá Thanh biên soạn
Chƣơng 6 – Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lƣợng – lợi nhuận, do TS.Trần Đình
Khôi Nguyên biên soạn
Chƣơng 7 – Thông tin kế toán và việc ra quyết định, do Th.S. Lê Văn Nam biên soạn
Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong biên soạn nhƣng đây là một lĩnh vực còn rất
mới mẻ nên giáo trình không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý
kiến của quý bạn đọc gần xa. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:
71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Khoa Kế toán, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà nẵng
Email : khoaketoan@due.edu.vn
Thay mặt các tác giả
Chủ biên
PGS.TS. Trƣơng Bá Thanh
www.khotrithuc.com
Giáo
trình
kế
toán
quản
trị
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Kế toán quản trị trong doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống thông
tin, đƣợc hình thành và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng. Trong chƣơng
này, để nghiên cứu những vấn đề tổng quan chúng ta bắt đầu từ việc xem xét bản chất của
kế toán quản trị, qua đó nghiên cứu chức năng và vai trò cũng nhƣ đối tƣợng và phƣơng
pháp của kế toán quản trị.
1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Việc nghiên cứu kế toán quản trị đƣợc xem xét từ quan điểm về hệ thống thông tin
kế toán trong doanh nghiệp. Nghiên cứu các thông tin cung cấp cho việc ra quyết định
trong nội bộ doanh nghiệp cho phép làm rõ đƣợc chức năng, vai trò của kế toán quản trị
nhằm thể hiện bản chất của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.
1.1. Kế toán - Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp
Hệ thống là một tổng thể bao gồm nhiều bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác
động qua lại với nhau, đƣợc sắp xếp theo một trình tự nhất định nhằm tạo thành một
chỉnh thể thống nhất, có khả năng thực hiện một số chức năng hoặc mục tiêu nhất định.
Với ý nghĩa đó, doanh nghiệp là một hệ thống nếu xem xét theo chức năng hoạt động. Nó
ao gồm: hệ thống quyết định, hệ thống tác nghiệp và hệ thống thông tin, trong đó hệ
thống thông tin thực hiện mối liên hệ giữa hệ thống tác nghiệp và hệ thống quyết định,
đảm bảo chúng vận hành một cách thuận tiện để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh
đó hệ thống thông tin của doanh nghiệp còn có chức năng thu thập và trao đổi thông tin
nội bộ với môi trƣờng bên ngoài.
Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đƣợc phân thành các phân hệ thông tin theo
từng lĩnh vực, từng chức năng quản lý, nhằm cung cấp thông tin trợ giúp cho quá trình ra
quyết định ở mỗi lĩnh vực, mỗi bộ phận. Trong một doanh nghiệp, hệ thống thông tin
thƣờng đƣợc tổ chức thành các hệ thống con sau đây:
Hệ thống thông tin thị trƣờng
Hệ thống thông tin sản xuất
Hệ thống thông tin tài chính
Hệ thống thông tin nhân sự
Hệ thống thông tin kế toán.
Các hệ thống con này không hoàn toàn độc lập với nhau, mà thƣờng hỗ trợ và chia
xẻ thông tin với nhau, và cũng chia xẻ các nguồn lực chủ yếu của hệ thống. Đặc biệt, các
-2-
Giáo
trình
kế
toán
quản
trị
hệ thống thông tin con ở trên đều có mối quan hệ qua lại với hệ thống thông tin kế toán.
Các hệ thống thông tin đều phải huy động và sử dụng nhiều loại tài sản khác nhau trong
quá trình hoạt động của mình. Trong khi kế toán là quá trình theo dõi, thu thập, xử lý
nhằm cung cấp thông tin về tình hình và sự biến động của toàn bộ tài sản trong doanh
nghiệp; các hệ thống thông tin ở trên sẽ tham gia cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống
thông tin kế toán. Hệ thống thông tin kế toán có trách nhiệm xử lý thành các thông tin
phục vụ cho công tác quản lý. Ngoài ra các thông tin môi trƣờng từ bên ngoài cũng có
một vai trò rất quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.
Các
nguồn
lực
Hệ
thống
quyết
định
Hệ
thống
thông
tin
Hệ
thống
tác
nghiệp
Sản
phẩm,
dịch vụ
Thông tin bên ngoài
ơ
S
đồ 1.1. Mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
1.2. Kế toán quản trị - hệ thống con của hệ thống kế toán
Trong phần này, trên cơ sở của các giải thích chung đối với hệ thống thông tin kế
toán của doanh nghiệp, chúng ta sẽ định vị thông tin kế toán và các thành phần của nó,
qua đó làm rõ các khái niệm liên quan.
Trong khung cảnh nghiên cứu ở trên, kế toán chỉ là một trong số nhiều hệ thống
thông tin khác nhạu. Nhƣng hệ thống thông tin nhƣ là hệ thống kế toán không chỉ cung
cấp hình ảnh của doanh nghiệp cho bên ngoài mà còn phải đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ
quản trị nội bộ. Hoạt động đầu tiên khi nghiên cứu một hệ thống thông tin là việc nắm giữ
thu thập thông tin. Trong quá trình này, thông tin phải đƣợc cấu trúc và đƣa vào trong các
cơ sở dữ liệu để tiếp tục xử lý. Nó đƣợc sử dụng để thành lập các bảng báo cáo theo các
yêu cầu quản lý và đƣợc hình thành từ các phƣơng pháp khác nhau. Trong mọi trƣờng
hợp, phải phân biệt báo cáo bên ngoài và báo cáo nội bộ vì chỉ nhƣ vậy các thông tin kế
toán mới có thể đƣợc sử dụng hiệu quả. Tính tất yếu trong việc quản lý công khai và bí
-3-

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Ke-toan-quan-tri.pdf[2.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự