Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

Ngành QTKD - Marketing ,Lý thuyết Marketing
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16      521      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
y8xntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Lý thuyết Marketing
Thể loại
Marketing, nghiên cứu Marketing, Kế hoạch kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Lý thuyết Marketing, Marketing trực tiếp
Ngày đăng
11/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
327
Dung lượng
3.85 M
Lần xem
521
Lần tải
16
  DOWNLOAD

Tham khảo: Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing trình bày những vấn đề cơ bản của marketing, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua, phân tích ngành và đối thủ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing slide 1

Tài liệu Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing slide 2

Tài liệu Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing slide 3

Tài liệu Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing slide 4

Tài liệu Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

GIÁO
TRÌNH
HỆ
THỐNG
THÔNG
TIN
MARKETING

NGHIÊN
CỨU
MARKETING
Table of Contents
1 Nhœng v§n • cì b£n cıa Marketing
1.1
Nhœng kh¡i ni»m cŁt lªi cıa marketing ...................................................... 1
1.2
Qu£n trà Marketing .......................................................................... 6
1.3
Nhœng ành h÷îng ph¡t tri”n cıa marketing ................................................. 7
2 H» thŁng thæng tin Marketing v
nghi¶n cøu Marketing
2.1
Kh¡i ni»m v
c¡c bº ph“n c§u th nh cıa mºt h» thŁng thæng tin Marketing ................ 15
2.2
H» thŁng ghi ch†p næi bº ................................................................... 16
2.3
H» thŁng t…nh b¡o Marketing ............................................................... 18
2.4
H» thŁng nghi¶n cøu Marketing ............................................... ............. 19
2.5
H» thŁng hØ træ quy‚t ành Marketing (MDSS) ............................................. 26
3 Ph¥n t‰ch mæi tr÷íng Marketing
3.1
C¡c lüc l÷æng chı y‚u cıa mæi tr÷íng v¾ mæ ................................................ 29
3.2
C¡c y‚u tŁ cıa mæi tr÷íng vi mæ cıa doanh nghi»p ......................................... 35
4 Ph¥n t‰ch thà tr÷íng ng÷íi ti¶u dòng v
h nh vi cıa ng÷íi mua
4.1
Mæ h…nh h nh vi cıa ng÷íi ti¶u dòng ....................................................... 39
4.2
Nhœng y‚u tŁ chı y‚u £nh h÷ðng ‚n h nh vi mua s›m ..................................... 40
4.3
Qu¡ tr…nh thæng qua quy‚t ành mua h ng
.................................... ............. 53
5 Ph¥n t‰ch thà tr÷íng c¡c doanh nghi»p v
h nh vi mua s›m cıa doanh nghi»p
5.1
Thà tr÷íng c¡c doanh nghi»p ............................................................... 63
5.2
Thà tr÷íng c¡c tŒ chøc v
c¡c cì quan nh
n֔c ............................................ 74
6 Ph¥n t‰ch ng nh v
Łi thı c⁄nh tranh
6.1
Ph¥n t‰ch Łi thı c⁄nh tranh cıa cæng ty ................................................... 77
6.2
Ph¥n t‰ch chi‚n l÷æc cıa c¡c Łi thı c⁄nh tranh ............................................ 80
6.3
X¡c ành c¡c möc ti¶u cıa Łi thı c⁄nh tranh .............................................. 81
6.4
¡nh gi¡ m°t m⁄nh v
m°t y‚u cıa c¡c Łi thı c⁄nh tranh ................................. 83
6.5
¡nh gi¡ c¡ch ph£n øng cıa Łi thı c⁄nh tranh ............................................ 84
6.6
Thi‚t k‚ h» thŁng thæng tin t…nh b¡o c⁄nh tranh ............................................ 86
6.7
Lüa chån Łi thı c⁄nh tranh ” t§n cæng ho°c n† tr¡nh
....................... ............. 87
6.8
C¥n Łi c¡c quan i”m ành h÷îng theo kh¡ch h ng v
theo Łi thı c⁄nh tranh ............. 88
7 Nghi¶n cøu v
chån thà tr÷íng möc ti¶u
7.1
o l֒ng v
dü b¡o nhu cƒu cıa thà tr÷íng ................................................. 91
7.2
Ph¥n khóc thà tr÷íng ....................................................................... 94
7.3
X¡c ành thà tr÷íng möc ti¶u ..............................................................105
8 ành và s£n ph'm
8.1
T⁄o sü kh¡c bi»t cho s£n ph'm v
dàch vö .................................................111
8.2
X¥y düng chi‚n l÷æc ành và ...............................................................117
9 Chi‚n l÷æc s£n ph'm v
dàch vö
9.1
Kh¡i ni»m v• s£n ph'm
....................................................... ............121
9.2
T¶n hi»u s£n ph'm ........................................................................122
9.3
Nhœng quy‚t ành v• bao b… s£n ph'm .....................................................124
9.4
Chu ký sŁng cıa s£n ph'm v
c¡c chi‚n l÷æc marketing ....................................125
9.5
Th‚ n o l
mºt s£n ph'm mîi .............................................................133
iv
10 Chi‚n l÷æc gi¡
10.1
Kh¡i ni»m v
c¡c y‚u tŁ cƒn xem x†t khi ành gi¡ ........................................145
10.2
Ph÷ìng ph¡p ti‚p c“n tŒng qu¡t v• ành gi¡ ..............................................148
10.3
C¡c chi‚n l÷æc ành gi¡ s£n ph'm mîi ....................................................149
10.4
C¡c chi‚n l÷æc ành gi¡ phøc hæp s£n ph'm ..............................................150
10.5
C¡c chi‚n l÷æc i•u khi”n gi¡ c£ ..........................................................151
10.6
Nhœng thay Œi v• gi¡ ....................................................................153
11 Chi‚n l÷æc ph¥n phŁi
11.1
B£n ch§t v
chøc n«ng cıa c¡c k¶nh marketing ...........................................157
11.2
TŒ chøc v
ho⁄t ºng cıa k¶nh ...........................................................159
11.3
Ho⁄ch ành v
quy‚t ành k¶nh ph¥n phŁi ................................................160
11.4
TŒ chøc h» thŁng b¡n l· ..................................................................161
11.5
TŒ chøc h» thŁng b¡n s¿ ..................................................................162
11.6
TŒ chøc lüc l÷æng b¡n h ng ..............................................................163
12 Chi‚n l÷æc xóc ti‚n hØn hæp
12.1
Kh¡i ni»m v• xóc ti‚n hØn hæp ...........................................................165
12.2
Qu£ng c¡o ...............................................................................167
12.3
Khuy‚n m⁄i ..............................................................................169
12.4
Tuy¶n truy•n
................................................................ ............171
13 Thi‚t k‚ mºt sŁ chi‚n l÷æc Marketing i”n h…nh
13.1
Chi‚n l÷æc cıa ng÷íi d¤n ƒu thà tr÷íng .................................................173
13.2
Chi‚n l÷æc cıa ng÷íi th¡ch thøc thà tr÷íng
.................................. ............178
13.3
Chi‚n l÷æc cıa ng÷íi theo sau thà tr÷íng .................................................181
13.4
Chi‚n l÷æc n†p gâc thà tr÷íng ............................................................182
13.5
Thi‚t k‚ chi‚n l÷æc cho thà tr÷íng to n cƒu
.................................. ............184
14 Thüc hi»n c¡c ch÷ìng tr…nh Marketing
14.1
Quan h» giœa ho⁄ch ành chi‚n l÷æc v
thüc hi»n chi‚n l÷æc ..............................191
14.2
Mºt v i h÷îng d¤n chung v• vi»c thüc hi»n chi‚n l÷æc th nh cæng ........................192
14.3
Ti‚n tr…nh thüc hi»n chi‚n l÷æc Marketing ................................................193
14.4
TŒ chøc bº ph“n Marketing ..............................................................196
15 Ki”m tra Marketing ...........................................................................199
16 Ngh• b¡n h ng v
qu£n trà b¡n h ng
16.1
C¡c kh¡i ni»m v• b¡n h ng v
qu£n trà b¡n h ng .........................................205
16.2
Chøc n«ng v
nhi»m vö cıa ⁄i di»n b¡n h ng ...........................................207
16.3
Ph¥n lo⁄i ngh• b¡n h ng v
nhœng cì hºi v
th¡ch thøc cıa ngh• b¡n h ng ..............213
16.4
Quy tr…nh v
kÿ thu“t b¡n h ng ..........................................................219
16.5
C¡c v§n • v• ⁄o øc cıa ⁄i di»n b¡n h ng ................................ ............221
17 Chi‚n l÷æc v
cì c§u tŒ chøc lüc l÷æng b¡n h ng cæng ty
17.1
Chi‚n l÷æc b¡n h ng trong chi‚n l÷æc tŒng th” cıa cæng ty ...............................225
17.2
Thi‚t k‚ mæ h…nh tŒ chøc lüc l÷æng b¡n h ng .............................................231
17.3
Thay Œi cì c§u tŒ chøc lüc l÷æng b¡n h ng ..............................................236
18 Ng÷íi gi¡m Łc b¡n h ng chuy¶n nghi»p
18.1
Vai trÆ cıa ng÷íi gi¡m Łc b¡n h ng .....................................................241
18.2
Tł nh¥n vi¶n b¡n h ng ‚n gi¡m Łc b¡n h ng khu vüc ..................................245
18.3
Tł gi¡m Łc b¡n h ng khu vüc ‚n tŒng gi¡m Łc b¡n h ng .............................249
18.4
Nhœng v§n • ⁄o øc ...................................................................253

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-He-thong-thong-tin-Marketing-va-nghien-cuu-Marketing.pdf[3.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự