Giáo trình Excel nâng cao

Tin học văn phòng,Microsoft Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1774      19518      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bjxntq
Danh mục
Tin học văn phòng,Microsoft Excel
Thể loại
excel, hàm excel,tài liệu, tài liệu học tập
Ngày đăng
5/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
21
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
19518
Lần tải
1774
  DOWNLOAD

Giáo trình do Khoa CNTT - VĐH Mở biên soạn Giáo trình thích hợp cho sinh viên cần tích lũy chứng chỉ A Tin học hoặc cho nhân viên văn phòng cần nâng cao kĩ năng sử dụng bảng tính Excel

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Excel nâng cao

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Excel nâng cao slide 1

Tài liệu Giáo trình Excel nâng cao slide 2

Tài liệu Giáo trình Excel nâng cao slide 3

Tài liệu Giáo trình Excel nâng cao slide 4

Tài liệu Giáo trình Excel nâng cao slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi
Ch−¬ng 1
C¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña excel
1/ §Æt mËt khÈu cho tËp b¶ng tÝnh
- Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt mËt khÈu
- Vµo File/Save as xuÊt hiÖn cöa sæ Save as. T¹i cöa sè nµy ta chän nót Options-> cöa sæ
Save Option xuÊt hiÖn:
+ Gâ mËt khÈu vµo hép Password to Open -> Chän OK
+ Gâ l¹i mËt khÈu vµo hép Reeter password to Proceed -> Chän OK
+ Chän Save
- Khi nµy tËp b¶ng tÝnh ®· cã mËt khÈu, cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch ®ãng file vµo vµ më l¹i
®Ó kiÓm tra kÕt qu¶.
2. Lµm chñ nh÷ng tÝnh n¨ng lËp dµn cña Excel (Outlining)
Excel cho phÐp ta che dÊu vµ hiÓn thÞ chi tiÕt trong b¶ng tÝnh b»ng c¸ch sö dông c¸ch
lËp dµn. Cã thÓ thiÕt kÕ d·y c¸c cét hay hµng vµ nhãm nã l¹i ®Ó nhanh chãng che dÊu hay
hiÓn thÞ c¸c chi tiÕt, thËm chÝ cã thÓ t¹o mét nhãm c¸c dµn lång nhau (nhãm trong nhãm)
®Ó truy xuÊt ®óng chi tiÕt khi cÇn.
a) ThiÕt lËp mét d·y dµn
B−íc 1: Chän mét d·y c¸c hµng hay cét (kh«ng ®−îc chän «)
B−íc 2: Vµo Data/Group and Outline/Group
Khi ®ã ta sÏ thÊy bªn tr¸i mµn h×nh xuÊt hiÖn nót cã dÊu (-), nÕu bÊm chuét vµo nót
nµy th× c¸c hµng hoÆc cét ®−îc chän ë b−íc 1 sÏ ®−îc Èn ®i. NÕu muèn c¸c hµng, cét xuÊt
hiÖn tr¶ l¹i th× bÊm vµo nót (+).
) Xo¸ bá dµn
* §Ó xo¸ c¸c dµn riªng rÏ:
- Më dµn cÇn xo¸ (bÊm vµo dÊu (+) ®Ó më dµn trong tr−êng hîp dµn ch−a më)
- Chän hµng hay cét muèn lo¹i bá dµn
- Vµo Data/Group and Outline/Ungroup
* §Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c dµn:
- Kh«ng chän hµng hay cét nµo c¶
- Data/Group and Outline/Clear Outline
3. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n cho «
- BÊm chän vïng cÇn ®Æt gi¸ trÞ giíi h¹n
- Vµo Data/Validation
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc
3
Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi
- Allow: Chän lo¹i d÷ liÖu cho vïng
- Data: d÷ liÖu ®−îc gâ vµo chØ ®−îc n»m trong kho¶ng sau
+ Between :
Trong vïng ...
+ Greater than:
Lín h¬n
+ Not Between:
ngoµi vïng ...
+ Less than:
Nhá h¬n
+ Equal to: B»ng + Greater than or equal to:
Lín h¬n hoÆc b»ng
+ Not Equal to:
Kh«ng b»ng
+ Less than or equal to:
Nhá h¬n hoÆc b»ng
- Minimum: Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña d÷ liÖu ®−îc nhËp
- Maximum: gi¸ trÞ tèi ®a cña d÷ liÖu ®−îc nhËp
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc
4
Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi
Ch−¬ng 2
hμm
I. Hµm thèng kª mét ®iÒu kiÖn
1. Hµm Sumif:
- Có ph¸p:
=Sumif (vïng cÇn tÝnh tæng, ®iÒu kiÖn kiÓm tra, vïng gi¸ trÞ cÇn tÝnh)
- C«ng dông:
hµm cho ta gi¸ trÞ tæng cña c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn
VÝ dô:
A
B
C
D
1
Hä tªn
Sè con
L−¬ng
2
Nga
2
320000
3
Thu
3
300000
4

1
400000
5
Håi
2
350000
6
H¶i
3
250000
Lan
1
340000
8
HuÖ
1
340000
9
10
11
Sè con
L−¬ng
sè l−îng
ng−êi
12
1
1800000
3
13
2
670000
2
14
3
550000
2
Gi¸ trÞ « B12 ®−îc tÝnh nh− sau:
=Sumif($B$2:$B$8,A12,$C$2:$C$8)
2. Hµm Countif:
- Có ph¸p:
= Countif (vïng cÇn tÝnh tæng, kiÒu kiÖn kiÓm tra)
- C«ng dông:
Hµm cho ta tæng sè c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn
VÝ dô: Gi¸ trÞ t¹i « C12 ®−îc tÝnh nh− sau:
= Countif ($B$2:$B$8, A12)
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
tloi9081 Trả lời Thích   0 7/8/2019 10:42:01 AM
Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Nguyendinhlinh Trả lời Thích   0 3/2/2020 3:19:17 AM
Cảm ơn để được bình luận
anhduy9234 Trả lời Thích   0 7/5/2021 4:42:14 AM
Mình cảm ơn bạn, bài viết hay và rất hữu ích
dothaihoa1981 Trả lời Thích   0 2/3/2020 7:06:10 AM
Mình cảm ơn bạn, bài viết hay và có ích
thanhthien Trả lời Thích   0 2/26/2021 9:04:35 PM
Em xin chân thành cảm ơn ạ.
anhduy9234 Trả lời Thích   0 7/5/2021 4:41:16 AM
Mình cảm ơn bạn, bài viết hay và có ích
dangphongbkdn Trả lời Thích   0 10/16/2019 1:35:08 AM
Em xin chân thành cảm ơn ạ
nguyensang Trả lời Thích   0 9/5/2019 7:13:26 AM
bai viet rat hay thank
nktam Trả lời Thích   0 8/20/2021 11:28:38 PM
Tôi rất vui mừng vì tìm được tài liệu nàym khi mà 20năm đã học
dothaihoa1981 Trả lời Thích   0 2/3/2020 7:04:58 AM
Hay quá, xin chân thành cảm ơn
nampham Trả lời Thích   0 7/23/2021 1:04:11 AM
ok good document. hay quá, cảm ơn.
tiep Trả lời Thích   0 7/8/2021 9:37:45 PM
Em xin chân thành cảm ơn ạ
Quan_huynh_2309- Trả lời Thích   0 6/29/2021 9:45:09 PM
em xin chân thành cảm ơn
tiep Trả lời Thích   0 7/8/2021 9:37:28 PM
Mình cảm ơn bạn, bài viết hay và rất hữu ích
ltkncubap Trả lời Thích   0 7/22/2019 6:59:02 PM
m xin chân thành cảm ơn ạ.

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

3
15 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (3)
Tài liệu tốt (9)
Tài liệu rất hay (2)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (1)
Thành viên
Nội dung đánh giá
12/10/2018 8:40:04 AM
tài liệu rất hay, thk ad
6/26/2019 4:28:13 AM
Phần review hữu ích, chi tiết thì chưa xem tài liệu kỹ nên chưa rõ.
7/22/2019 6:55:09 PM
Cảm ơn đã cho download
7/24/2019 6:31:57 AM
sách hay cảm ơn bạn đã chia sẻ
9/5/2019 7:12:14 AM
sach lam rat hay thank tac gia
10/7/2019 8:30:08 PM
tài liệu đang cần , thanks
10/18/2019 11:11:06 AM
Em xin chân thành cảm ơn ạ
10/31/2019 2:00:06 AM
tài liệu này hay, rất thiết thực trong quá trình làm việc đặc biệt là trang bị những kỹ năng cần thiết cho nhân viên
10/31/2019 2:00:57 AM
bài viết khá hay giúp nâng cao kỹ năng sử dụng excel
11/3/2019 12:57:11 AM
xin cám ơn, tài liệu đang cần.
11/3/2019 1:00:55 AM
rất hay. xin cám ơn
1/31/2020 6:27:30 PM
Tài liệu rất hay và bổ ích. Rất tốt cho công việc văn phòng
2/8/2020 9:22:17 AM
cảm ơn ad tài liệu rất hay
3/2/2020 3:19:59 AM
Em xin chân thành cảm ơn ạ.
5/2/2020 9:56:52 PM
cảm ơn rất nhiều rất hữu ích

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Excel-nang-cao.pdf[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự