GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      633      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0etntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Điện, Điện tử, phần tử tích trữ năng lượng
Ngày đăng
5/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
87
Dung lượng
1.61 M
Lần xem
633
Lần tải
11
  DOWNLOAD

Bài giảng về các mạch trong điện-điện tử. Giúp bạn có thể hiểu và học 1 cách dễ dàng hơn.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng slide 1

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng slide 2

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng slide 3

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng slide 4

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN: Các phần tử tích trữ năng lượng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

GT
ÑIEÄN
TÖÛ

BAÛN
Ch10.
CAÙC
PHAÀN

ÛTÍCH
TRÖÛ
NAÊNG
LÖÔÏNG
1
8.1
Ñaïi
Cöông
ÔÛ caùc chöông treân, ta xeùt keát quaû daùp öùng ngoõ ra theo taùc ñoäng ngoõ
vaøo trong thôøi gian xaûy ra nhanh voâ haïn, hoaëc xeùt trong cheá ñoä tónh.
Trong thöïc teá,
ñaùp öùng cuûa maïch ñieän coøn tuyø thuoäc thôøi gian, vaø
thôøi gian
treå ñoù thöôøng coù yù nghóa quan troïng nhö seõ xeùt ñeán sau
ñaây.
Thí duï, xeùt maïch treå vaø söï quan troïng cuûa thôøi gian trong bieåu thò
ñaùp öùng cuûa maïch goàm hai maïch ÑAÛO (Inverter – Not) ôû H. 8.1
sau
vi
voB
voA
H.8.1
Ñaùp öùng ngoõ ra laø ñaùp öùng lyù töôûng, ñaùp öùng treå coù daïng nhö H. 8.2
2
Ñaùp öùng thöïc teá- Ñaùp öùng quan saùt:
vi
voA
Ñaùp öùng lyù töôûng ( mong muoán)
Ñaùp öng quan saùt
voB
Ñaùp öùng lyù töôûng
Ñaùp öùng quan saùt
Treå
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
1/31/2021 5:18:35 AM
huu ich tuyet luon cam on

 
LINK DOWNLOAD

GIAO-TRINH-DIEN-TU-Co-BAN-Cac-phan-tu-tich-tru-nang-luong.pdf[1.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự