Giáo trình CSDL full

Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      337      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0duntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
Thể loại
Giáo trình CSDL full
Ngày đăng
14/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
96
Dung lượng
2.11 M
Lần xem
337
Lần tải
5
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tài liệu CSDL dành cho sinh viên ngành CNTT - Bộ môn trường CĐ Công Nghiệp 4

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình CSDL full

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình CSDL full slide 1

Tài liệu Giáo trình CSDL full slide 2

Tài liệu Giáo trình CSDL full slide 3

Tài liệu Giáo trình CSDL full slide 4

Tài liệu Giáo trình CSDL full slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

www.updatesofts.com
ngocha85: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU
Trang
1
MỤC LỤC
Chöông 1 ..............................................................................................................................................3
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ..........................................................................................................................3
I
NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI CUÛA MOÂ HÌNH QUAN HEÄ .........................................................3
II
CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU.........................................................3
1
CSDL laø gì?...........................................................................................................................4
2
Heä quaûn trò CSDL .................................................................................................................4
3
Ngöôøi duøng (User).................................................................................................................4
4
CSDLQH vaø Heä taäp tin theo loái cuõ.......................................................................................5
III
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ...........................................................................................................5
1
Moâ hình quan heä laø gì ?.........................................................................................................5
2
Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa moâ hình quan heä.........................................................................6
3
Caùc pheùp toaùn taäp hôïp........................................................................................................10
4
Caùc pheùp toaùn quan heä........................................................................................................11
5
Caùc tính chaát cuûa ñaïi soá quan heä ........................................................................................12
IV
MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP......................................................................................15
1
Giôùi thieäu moâ hình thöïc theå keát hôïp...................................................................................15
2
Chuyeån töø moâ hình thöïc theå keát hôïp sang löôïc ñoà CSDL...................................................17
V
BAØI TAÄP.................................................................................................................................19
1
Pheùp toaùn taäp hôïp vaø pheùp toaùn quan heä............................................................................19
2
Moâ hình thöïc theå keát hôïp....................................................................................................20
Chöông 2 ............................................................................................................................................22
NGOÂN NGÖÕ TRUY VAÁN SQL..........................................................................................................22
I
CAÙCH TAÏO QUAN HEÄ BAÈNG ACCESS..............................................................................22
II
CAÂU LEÄNH TRUY VAÁN........................................................................................................22
1
BIEÅU THÖÙC (EXPRESSION) ............................................................................................22
2
CAÂU LEÄNH
SQL................................................................................................................25
III
BAØI TAÄP .............................................................................................................................28
Chöông 3 ............................................................................................................................................32
RAØNG BUOÂC TOAØN VEÏN QUAN HEÄ..............................................................................................32
I
RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN - CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN...................32
1
Raøng Buoäc Toaøn Veïn..........................................................................................................32
2
Caùc Yeáu Toá Cuûa Raøng Buoäc Toaøn Veïn .............................................................................32
II
PHAÂN LOAÏI RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN ..............................................................................33
1
Raøng buoäc toaøn veïn lieân boä................................................................................................34
2
Raøng buoäc toaøn veïn veà phuï thuoäc toàn taïi:..........................................................................34
3
Raøng buoäc toaøn veïn veà mieàn giaù trò....................................................................................34
4
Raøng buoäc toaøn veïn lieân thuoäc tính....................................................................................35
5
Raøng buoäc toaøn veïn lieân thuoäc tính lieân quan heä...............................................................35
6
Raøng buoäc toaøn veïn veà thuoäc tính toång hôïp .......................................................................35
III
BAØI TAÄP .............................................................................................................................35
Chöông 4 ............................................................................................................................................37
PHUÏ THUOÄC HAØM ...........................................................................................................................37
I
KHAÙI NIEÂM PHUÏ THUOÄC HAØM..........................................................................................37
Bộ môn CSDL Trường CĐCN 4
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU
Trang
2
1
Ñònh nghóa phuï thuoäc haøm..................................................................................................38
2
Phuï thuoäc haøm hieån nhieân...................................................................................................38
3
Thuaät toaùn Satifies..............................................................................................................38
4
Caùc phuï thuoäc haøm coù theå coù..............................................................................................39
II
HEÄ LUAÄT DAÃN ARMSTRONG.............................................................................................42
1
Phuï thuoäc haøm ñöôïc suy dieãn logic töø F .............................................................................42
2
Heä luaät daãn Amstrong.........................................................................................................43
3
Heä luaät daãn Armstrong laø ñaày ñuû........................................................................................47
III
THUAÄT TOAÙN TÌM F+.......................................................................................................48
1
Thuaät toaùn cô baûn................................................................................................................48
2
Thuaät toaùn caûi tieán..............................................................................................................48
IV
BAØI TAÄP .............................................................................................................................49
Chöông 5 ............................................................................................................................................50
PHUÛ CUÛA TAÄP PHUÏ THUOÄC HAØM.................................................................................................50
I
ÑÒNH NGHÓA.........................................................................................................................50
II
PHUÛ TOÁI THIEÅU CUÛA MOÄT TAÄP PHUÏ THUOÄC HAØM.......................................................50
1
Phuï thuoäc haøm coù veá traùi dö thöøa .......................................................................................50
2
Taäp phuï thuoäc haøm coù veá phaûi moät thuoäc tính....................................................................51
3
Taäp phuï thuoäc haøm khoâng dö thöøa......................................................................................51
4
Taäp phuï thuoäc haøm toái thieåu...............................................................................................51
III
KHOÙA CUÛA LÖÔÏC ÑOÀ QUAN HEÄ...................................................................................52
1
Ñònh Nghóa..........................................................................................................................52
2
Thuaät toaùn tìm taát caû khoùa..................................................................................................53
IV
BAØI TAÄP .............................................................................................................................55
Chöông 6 ............................................................................................................................................57
CHUAÅN HOÙA CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU .......................................................................................................57
I
DAÏNG CHUAÅN CUÛA LÖÔÏC ÑOÀ QUAN HEÄ........................................................................57
1
Ñònh nghóa caùc daïng chuaån.................................................................................................57
II
PHEÙP TAÙCH KEÁT NOÁI BAÛO TOAØN.....................................................................................62
1
Pheùp taùch keát noái baûo toaøn thoâng tin ..................................................................................62
2
Pheùp taùch baûo toaøn phuï thuoäc haøm.....................................................................................67
III
THIEÁT KEÁ CSDL BAÈNG CAÙCH PHAÂN RAÕ......................................................................70
1
Phaân raõ thaønh daïng chuaån BC (hay chuaån 3) baûo toaøn thoâng tin........................................70
2
Phaân raõ thaønh daïng chuaån 3 vöøa baûo toaøn thoâng tin vöøa baûo toaøn phuï thuoäc haøm............76
IV
BAØI TAÄP .............................................................................................................................79
----oOo----
Bộ môn CSDL Trường CĐCN 4

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-CSDL-full.pdf[2.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự