Giáo trình Autocad 3d đại cương

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Vẽ mỹ thuật
  Đánh giá    Viết đánh giá
 104      698      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
m2yntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Vẽ mỹ thuật
Thể loại
Autocad
Ngày đăng
26/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
1.59 M
Lần xem
698
Lần tải
104
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo trình Autocad 3d đại cương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Autocad 3d đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Autocad 3d đại cương slide 1

Tài liệu Giáo trình Autocad 3d đại cương slide 2

Tài liệu Giáo trình Autocad 3d đại cương slide 3

Tài liệu Giáo trình Autocad 3d đại cương slide 4

Tài liệu Giáo trình Autocad 3d đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ


7UXQJ7qPowR7{R&17773+&0
*LzR7UQK$XWR&$''

&K‡†QJ,
0¯WV®WKDRW‹FF†E‰QWURQJ$XWR&$''
,
*L³LWKL
XYœ$XWR&$'
$XWR&$'OŽSK QP«PFÊDKàQJ$XWR'HVNr0ÂWWURQJKàQJVQ[X£WSK Q
P«PKŽQJ‡ XWK®JLÆLr'ÈQJ‡¬WKÒFKL¯QF‘FEQY¨NÕWKX¤WWURQJF‘FQJŽQK;‚\
GÒQJ&…NK¶.L®QWUÌF€L¯Q1¼LFKXQJQKÐQJEQY¨QŽR‡†ÇFWKÒFKL¯QE”QJWD\
WK°F¼WK¬Y¨WKL®WN®E”QJSK QP«P$XWR&$'

3K QP«P$XWR&$'‡†ÇFJLÆLWKL¯XO Q‡ XWLƒQYŽRWK‘QJW’LKÂLFKÇ
&20'(;

7K‘QJF„QJEÁSKLƒQEQ‡ XWLƒQ 5HOHDVH 

7K‘QJ$XWR&$'UD‡ÃL

7K‘QJ$XWR&$'UD‡ÃLYŽFK’\WUƒQP„LWU†ÃQJ:LQYŽ17
/ŽPÂWFLWL®Q‡‘QJN¬JLÌSF‘FWKDRW‘FY¨NÕWKX¤W‡†ÇFQKDQKFK¼QJYŽG­
GŽQJK…Q6DX‡¼F‘FSKLƒQEQPÆLO QO†ÇWUD‡ÃLQK”PFLWKL¯QYŽKRŽQFK±QK
K…QWURQJYL¯FWKL®WN®
,,
‘FˆLPF¶DSK’QPœP$XWR&$'
x
&$' &RPSXWHU$LGHG'HVLJQ 3K QP«PY¨YŽWKL®WN®YÆLVÒWUÇJLÌSP‘\W¶QK
6ÏGÍQJSK QP«P&$'‡¬WKL®WN®EQY¨FKL«X ' P„K°QKFKL«X ' 
x
‡¦FŽL³PQÆLE«WFÑDSK§QP²P&$'

&K¶QK[‘F

1QJVX£WFDRQKÃF‘FO¯QKY¨QKDQK

'­GŽQJWUDR‡¿LGÐOL¯XYÆLF‘FSK QP«PNK‘F
,,, .K±Lˆ¯QJYÖWKR‹WNK§L$XWR&$'
.KËLŽÉQJ

&‘FK.¶FKYŽR6WDUW?3URJUDPV?$XWR'HVN?$XWR&$'«

&‘FK1K£S‡ÌSFKXÂWYŽREL¬XW†ÇQJ$XWR&$'WUƒQPŽQK°QKQ«Q
'HVNWRS+RŸFFOLFNSKLYŽREL¬XW†ÇQJ$XWR&$'!2SHQ«

%LrQ6R{Q9wFK‘QKVªDE\ oœ9pQ7UL‹X
7UDQJ

7UXQJ7qPowR7{R&17773+&0
*LzR7UQK$XWR&$''

7KR˜W

&‘FK9ŽR)LOH!([LW

&‘FK.¶FKYŽREL¬XW†ÇQJG£XÄJ¼FWUƒQSKLFÊDWKDQKWLƒX‡«

&‘FK&RPPDQG4XLW

&‘FK1K£QW¿KÇSSK¶P$OW)
,9 &‹FWKÖQKSK’QYÖF•XWU¸FF¶DPÖQK¡QKˆ«KRŒ

7KDQKWLƒX‡«
7KDQKPHQX
7KDQKF„QJFÍ
9ÈQJ‡¾KR’
&RQFK’\
%L¬XW†ÇQJK¯WR’‡Â
&ÏDV¿O¯QK
'¸QJWU’QJWK‘L

%LrQ6R{Q9wFK‘QKVªDE\ oœ9pQ7UL‹X
7UDQJ

7UXQJ7qPowR7{R&17773+&0
*LzR7UQK$XWR&$''

*UDSKLF$UHD9ÈQJWKÒFKL¯QEQY¨
7KD\‡¿LPŽXQ«QFÊDPŽQK°QK‡¾KR’
7RRO?2SWLRQV?'LVSOD\?&RORUFK½QPŽXFKRPŽQK°QK‡¾K½D
!&K½Q$SSO\
FORVH
€†DY«WU’QJWK‘LPŸF‡·QK Q«QPŽQK°QKPŽX‡HQ 
7RRO?2SWLRQV?'LVSOD\?&RORU?'HIDXOW$OO!&K½Q$SSO\
FORVH
&URVV+DLUV+DLVÇLW¼FWKHRSK†…QJWUÍF;
7KD\‡¿L‡ÂGŽLVÇLW¼F7RRO?2SWLRQV?'LVSOD\FK½QPÍF&URVVKDLUVL]H
&XUVRU&RQFK’\OŽ„K°QKYX„QJQ”PJLÐDVÇLW¼F
'·FKFKX\¬Q‡ÂOÆQFRQFK’\7RRO?2SWLRQV?6HOHFWLRQFK½QPÍF3LFNER[VL]H
8&6,FRQ%L¬XW†ÇQJK¯W½D‡ÂFÊDQJ†ÃLVÏGÍQJ
€¬W—WKRŸFPÄEL¬XW†ÇQJYŽR9LHZ?'LVSOD\?8&6,FRQ!2Q
6WDWXVOLQH'¸QJWU’QJWK‘L
&RPPDQGOLQH'¸QJO¯QK‡¬QK¤SO¯QKWKÒFKL¯QO¯QKY¨
0HQXEDU7KDQKWKÒF‡…QQJDQJJ¾PF‘FWU°QK‡…Q)LOH(GLW9LHZ
7RROEDU7KDQKF„QJFÍOŽOÁLW—W‡¬WKÒFKL¯QO¯QKPŽNK„QJF QWK„QJTXD
WKDQK0HQX&‘FK¡QKL¯QWKDQKF„QJFÍ
&OLFNSKLYŽRWURQJF‘FF„QJFÍE£WNÓ
±
€‘QKG£XYŽRWKDQKF QKL¯Q
±
%ºG£XWKDQKF Q¡Q
9
0¯WV®SK¤PFKªQ
)
7UÇJLÌS +HOS 
)
&KX\¬QWÎPŽQK°QK‡¾KR’VDQJPŽQK°QKYQEQYŽQJ†ÇFO’L 7H[WVFUQ 
)
7—WKRŸFPÄFK®‡ÂWUX\E—W‡L¬PWK†ÃQJWUÌ 5XQQLQJ2VQDS 
)
&KX\¬Q‡¿LTXDF‘FPŸWK°QKFKL®XWUÍF‡R
)
%¤WW—WFK®‡Â‡ÂQJWUƒQG¸QJ6WDWXV
)
%¤WW—WO†ÆL*ULG *LUG 
)
%¤WW—WFK®‡ÂY¨WK•QJWKHRSK†…QJWK•QJ‡ÑQJKRŸFQ”PQJDQJ 2UWKR 
)
%¤WW—WFK®‡ÂE†ÆFQK\6QDS
) %¤WW—WFK®‡Â3RODU7UDFNLQJ

%LrQ6R{Q9wFK‘QKVªDE\ oœ9pQ7UL‹X
7UDQJ

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Autocad-3d-dai-cuong.pdf[1.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự