Giáo trình Autocad 2007 Full

Ngành Công nghệ thông tin,Đồ họa ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 79      596      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
42tntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Đồ họa ứng dụng
Thể loại
Giáo trình Autocad 2007,Đồ họa ứng dụng
Ngày đăng
12/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
111
Dung lượng
3.46 M
Lần xem
596
Lần tải
79
  DOWNLOAD

Chương 1: Mở đầu giới thiệu chung Chương 2: Các lệnh về file Chương 3: Hệ tọa độ và các phương pháp truy bắt điểm Chương 4: Các thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản Chương 6: Các lệnh hiệu chỉnh căn bản Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình Chương 8: Các lệnh biến đổi và sao

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giáo trình Autocad 2007 Full

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giáo trình Autocad 2007 Full slide 1

Tài liệu Giáo trình Autocad 2007 Full slide 2

Tài liệu Giáo trình Autocad 2007 Full slide 3

Tài liệu Giáo trình Autocad 2007 Full slide 4

Tài liệu Giáo trình Autocad 2007 Full slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
GIAÙO
TRÌNH
AUTO
CAD
2007
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
http://www.ebook.edu.vn
- 1 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung
1.
2.
3.
4.
5.
AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vμ v¨n phßng
Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad
Lμm quen s¬ bé víi AutoCad
Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt
C¸c quy −íc
II. C¸c lÖnh vÒ File
1.
2.
3.
4.
5.
T¹o File b¶n vÏ míi
L−u File b¶n vÏ
Më b¶n vÏ cã s½n
§ãng b¶n vÏ
Tho¸t khái AutoCad
III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é
3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap )
4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró
5. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)
6. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é )
IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS
Thu kh«ng gian ®· ®−îc giíi h¹n vμo trong mμn h×nh - LÖnh ZOOM
LÖnh ®Èy b¶n vÏ Pan
§¬n vÞ ®o b¶n vÏ
LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho
LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ
V. C¸c LÖnh vÏ c¬ b¶n
1. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn )
2. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn )
3. LÖnh vÏ cung trßn Arc (A )
4. LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn Pline (PL) : ®−êng cã bÒ réng nÐt
5. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu Polygon (POL)
6. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)
7. LÖnh vÏ Elip Ellipse (EL)
8. LÖnh vÏ ®−êng Spline (SPL) lÖnh vÏ c¸c ®−êng cong
9. LÖnh Mline vÏ ®−êng // vμ MlStyle vμ MLedit
10. LÖnh vÏ ®iÓm Point (PO)
11. LÖnh ®Þnh kiÓu ®iÓm Ddptype
12. LÖnh chia ®èi t−îng thμnh nhiÒu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)
13. LÖnh chia ®èi t−îng ra c¸c ®o¹n cã chiÒu dμi b»ng nhau Measure (ME)
VI. C¸c lÖnh hiÖu chØnh c¨n b¶n
1.
2.
3.
4.
LÖnh xãa ®èi t−îng Erase (E)
LÖnh phôc håi ®èi t−îng bÞ xo¸ Oops
LÖnh huû bá lÖnh võa thùc hiÖn Undo (U)
LÖnh phôc håi ®èi t−îng võa Undo lμ Redo
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
http://www.ebook.edu.vn
- 2 -
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
5.
6.
LÖnh t¸i t¹o mμn h×nh hay vÏ l¹i mμn h×nh Redraw (R)
LÖnh t¸i t¹o ®èi t−îng trªn mμn hinh Regen (RE)
VII. C¸c lÖnh hiÖu chØnh t¹o h×nh
1. LÖnh t¹o c¸c ®èi t−îng song song víi c¸c ®èi t−îng cho tr−íc Offset (O)
2. LÖnh c¾t ®èi t−îng gi÷a hai ®èi t−îng giao Trim (TR)
3.LÖnh c¾t më réng Extrim
4. LÖnh xÐn mét phÇn ®èi t−îng gi÷a hai ®iÓm chän Break (BR)
5. LÖnh kÐo dμi ®èi t−îng ®Õn ®èi t−îng chÆn Extend (EX)
6. LÖnh thay ®æi chiÒu dμi ®èi t−îng Lengthen (LEN)
7. LÖnh v¸t mÐp c¸c c¹nh Chamfer (CHA)
8. LÖnh vuèt gãc hai ®èi t−îng víi b¸n kÝnh cho tr−íc Fillet (F)
9. LÖnh hiÖu chØnh ®a tuyÕn Pedit
10. LÖnh vÏ mét ®−êng th¼ng hoÆc mét chïm ®−êng th¼ng giao nhau. XLINE (Construction line)
11.LÖnh vÏ mét nöa ®−êng th¼ng (RAY)
12. LÖnh vÏ h×nh vμnh kh¨n (DONUT )
13.LÖnh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dμy (TRACE )
14.LÖnh vÏ miÒn ®−îc t« ®Æc (SOLID )
15. LÖnh t¹o mét miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp (REGION)
16.LÖnh Céng c¸c vïng Region (UNION )
17.LÖnh Trõ c¸c vïng Region ( SUBTRACT )
18.LÖnh LÊy giao cña c¸c vïng Region (INTERSECT )
19.LÖnh t¹o nªn mét ®èi t−îng Pline (hoÆc Region) cã d¹ng mét ®−êng bao kÝn (BOUNDARY)
VIII. C¸c LÖnh biÕn ®æi vμ sao chÐp h×nh
1. LÖnh di dêi ®èi t−îng Move (M)
2. LÖnh sao chÐp ®èi t−îng Copy (Co)
3. LÖnh quay ®èi t−îng xung quanh mét ®iÓm Rotate (RO)
4. LÖnh thu phãng ®èi t−îng theo tû lÖ Scale (SC)
5. LÖnh ®èi xøng qua trôc Mi
or (MI).
6. LÖnh dêi vμ kÐo gi·n ®èi t−îng Stretch (S).
7. LÖnh sao chÐp d·y A
ay (AR)
IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®−êng nÐt vμ mμu
1. T¹o líp míi LÖnh Layer (L)
2. NhËp c¸c d¹ng ®−êng vμo trong b¶n vÏ Linetype hoÆc Format \ Linetype
3. §Þnh tû lÖ cho d¹ng ®−êng Ltscale
4. BiÕn CELTSCALE
X. H×nh c¾t mÆt c¾t vμ vÏ ký hiÖu vËt liÖu
1. Tr×nh tù vÏ mÆt c¾t
2. VÏ mÆt c¾t b»ng lÖnh Hatch (H) hoÆc BHatch
3. LÖnh hiÖu chØnh mÆt c¾t HatchEdit
XI. NhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n
1. Tr×nh tù nhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n
2. T¹o kiÓu ch÷ lÖnh Style (ST)hoÆc vμo menu Format \ TextStyle
3. LÖnh nhËp dßng ch÷ vμo b¶n vÏ Text
4. LÖnh TextFill t« ®en ch÷ hoÆc kh«ng t« ®en.
5. LÖnh nhËp ®o¹n v¨n b¶n Mtext (MT)
6. LÖnh hiÖu chØnh v¨n b¶n DDedit (ED)
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
http://www.ebook.edu.vn
- 3 -

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giao-trinh-Autocad-2007-Full.pdf[3.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự