Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      674      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7azntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
4/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
113
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
674
Lần tải
8
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Luận văn với đề tài: “Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM” nhằm đến các mục đích sau: Thứ nhất: nghiên cứu lý luận chung về các loại hình kinh tế thuộc khu vực kinh tế tư nhân và các lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng. Tứ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM slide 1

Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM slide 2

Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM slide 3

Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM slide 4

Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Luận
văn
Giải
pháp
nâng
cao
khả
năng
tiếp
cận
tín
dụng
ngân
hàng
phát
triển
khu
vực
kinh
tế

nhân
trên
địa
àn
Tp.HCM
1
MUÏC LUÏC
Lôøi môû ñaàu
Chöông I: LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ KINH TEÁ TÖ NHAÂN VAØ VAÁN ÑEÀ TÍN DUÏNG
NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KHU VÖÏC KINH TEÁ TÖ
NHAÂN
I.1 Toång quan veà khu vöïc kinh teá tö nhaân....................................................1
I.1.1 Khaùi nieäm chung veà doanh nghieäp....................................................1
I.1.2 Khaùi nieäm chung veà doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh......................2
I.1.3 Söï caàn thieát phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân trong neàn kinh teá thò
tröôøng ñònh huôùng XHCN ôû Vieät Nam............................................4
I.2
Toång quan veà tín duïng ngaân haøng...........................................................9
I.2.1 Söï caàn thieát phaûi naâng cao khaû naêng tieáp caän tín duïng ngaân haøng ñoái
vôùi khu vöïc kinh teá tö nhaân................................................................9
I.2.2 Ngaân haøng thöông maïi......................................................................12
I.2.2.1 Khaùi nieäm NHTM..................................................................12
I.2.2.2 Nghieäp vuï cuûa NHTM...........................................................13
I.2.3 Tín duïng ngaân haøng thöông maïi.......................................................16
I.2.3.1 Khaùi nieäm..............................................................................16
I.2.3.2 Vai troø....................................................................................17ø
I.2.3.3 Phaân loaïi................................................................................18
I.2.3.4 Taêng tröôûng tín duïng vaø chaát löôïng tín duïng.........................19
2
Chöông II:
THÖÏC TRAÏNG PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ TÖ NHAÂN VAØ TÌNH HÌNH
TIEÁP CAÄN NGUOÀN VOÁN TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG TREÂN ÑÒA BAØN
TP.HCM
II.1 Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân...........................22
II.1.1 Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua................................22
II.1.1.1 Ñoùng goùp vaøo taêng tröôûng GDP vaø chuyeån dòch cô caáu kinh
teá
cuûa thaønh phoá .................................................................22
II.1.1.2 Huy ñoäng moïi nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån .........................25
II.1.1.3 Ñoùng goùp to lôùn cho ngaân saùch............................................28
II.1.1.4 Taïo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng.........................................29
II.1.1.5
Phaùt trieån kinh teá ñoái ngoaïi.................................................30
II.1.1.6
Quan heä saûn xuaát phuø hôïp vôùi löïc löôïng saûn xuaát..............30
II.1.2 Nhöõng haïn cheá chuû yeáu cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân treân ñòa baøn
Thaønh phoá Hoà Chí Minh...........................................................................31
II.2 Tình hình tieáp caän nguoàn voán tín duïng ngaân haøng cuûa
khu vöïc kinh
teá tö nhaân..................................................................................................37
II.2.1 Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua...................................37
II.2.1.1 Vaán ñeà huy ñoäng voán cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi 37
II.2.1.2 Vaán ñeà cho vay tín duïng ñoái vôùi khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác
doanh................................................................................................. 38
II.2.1.2.1 Cô cheá cho vay ngaøy caøng thoâng thoaùng.............38
II.2.1.2.2 Khaû naêng tieáp caän tín duïng ngaân haøng ngaøy caøng
cao........................................................................................44
II.2.2 Nhöõng haïn cheá cuûa tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi
söï phaùt trieån kinh teá
ngoaøi quoác doanh..............................................................................49

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giai-phap-nang-cao-kha-nang-tiep-can-tin-dung-ngan-hang-phat-trien-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-tren-dia-ban-Tp.HCM.pdf[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự