Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      502      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rkuntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
luận văn, tín dụng, ngân hàng, tiền tệ, báo cáo, tiểu luận
Ngày đăng
16/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
23
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
502
Lần tải
5
  DOWNLOAD

Đề tài nghiên cứu về hiệu quả tín dụng của ngân hàng công thương Hà Tây đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây slide 1

Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây slide 2

Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây slide 3

Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây slide 4

Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

§ç Huy S¬n- 842B
TiÓu luËn
Lêi më ®Çu
Tõ thËp kû 80 vÒ tr­íc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp
trung quan liªu, bao cÊp thiÕu tÝnh c¹nh tranh. Tõ sau ®¹i héi §¶ng VI (1986).
§¶ng vµ Nhµ n­íc ®· chuyÓn h­íng x©y dùng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo c¬
chÕ
thÞ
truêng


qu¶n

cña
nhµ
n­íc
theo
®Þnh
huíng

héi
chñ
nghÜa.Víi viÖc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn trong nÒn kinh

më,
hµng
lo¹t
c¸c
c«ng
ty
tr¸ch
nhiÖm
h÷u
h¹n(TNHH),
c«ng
ty

phÇn(CTCP), doanh nghiÖp t­ nh©n(DNTN) ®· ra ®êi, ho¹t ®éng m¹nh mÏ vµ
t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, cung cÊp mét nguån lín hµng ho¸ dÞch vô, cho ho¹t ®éng
s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ ngoµi quèc
doanh mµ chñ yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
Ngµy nay ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, dï lµ n­íc c«ng nghiÖp
ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß rÊt quan
träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mçi n­íc. Bëi lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn sù t¨ng truëng cho nÒn kinh tÕ, ®ång thêi nã còng t¹o
nªn sù ph¸t triÓn ®a d¹ng cho c¸c ngµnh kinh tÕ gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n
thanh to¸n t¨ng xuÊt khÈu hµng ho¸ thµnh phÈm vµ t¹o ra viÖc lµm chñ yÕu
cho h¬n 80% lùc l­îng lao ®éng ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh tÕ nªn viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN)
lµ viÖc v« cïng cÇn thiÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá
chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò, khã kh¨n nhÊt chÝnh lµ t¹o vèn
cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ cña chóng ta ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo
hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc coi lµ nghiÖp vô then chèt cÊp
vèn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o thu nhËp chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh
doanh ng©n hµng. HiÖu qu¶ tÝn dông ®ang lµ mèi quan t©m cña c¸c cÊp lµnh
®¹o, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng, nã mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi ng©n
hµng th­¬ng m¹i.
NhËn thøc vÊn ®Ò ®ã trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i
ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y(NHCTHT), em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “Gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i
ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y”.

1
§ç Huy S¬n- 842B
TiÓu luËn
KÕt cÊu néi dung tiÓu luËn :
Ch­¬ng 1: HiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ
nhá nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh lý luËn chung.
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qña tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa
vµ nhá t¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y.
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi
c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y.

2
§ç Huy S¬n- 842B
TiÓu luËn
CH¦¥NG 1
HiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp
võa vµ nhá - nh÷ng vÊn ®Ò
mang tÝnh lý luËn chung.
1.1 Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ
nhá :
1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng :
Trong thùc tÕ cuéc sèng thuËt ng÷ tÝn dông ®­îc hiÓu theo nhiÒu nghÜa
kh¸c nhau, ngay c¶ trong quan hÖ tµi chÝnh tuú theo tõng bèi c¶nh cô thÓ, mµ
thuËt ng÷ tÝn dông cã mét néi dung riªng. Trong quan hÖ tµi chÝnh tÝn dông cã
thÓ theo c¸c nghÜa sau:
+ XÐt trªn gãc ®é chuyÓn dÞch quü cho vay tõ chñ thÓ thÆng d­ tiÕt
kiÖm sang chñ thÓ thiÕu hôt tiÕt kiÖm th× tÝn dông ®­îc coi lµ ph­¬ng ph¸p
chuyÓn dÞch quü tõ ng­êi cho vay sang ng­êi ®i vay.
+ Trong quan hÖ tµi chÝnh cô thÓ tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n
trªn c¬ së cã hoµn tr¶ gi÷a hai chñ thÓ.
+ TÝn dông cßn cã nghÜa lµ mét sè tiÒn cho vay vµ c¸c ®Þnh chÕ
tµi
chÝnh cung cÊp cho kh¸ch hµng.
Nãi tãm l¹i trªn c¬ së tiÕp cËn theo chøc n¨ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng
th× tÝn dông ®­îc hiÓu nh­ sau:
TÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng ho¸) gi÷a bªn cho
vay (ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c) vµ bªn ®i vay (c¸ nh©n doanh
nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kh¸c) trong ®ã bªn cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn
®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã
tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vÒ ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n
thanh to¸n.
1.1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ
nhá.
Trong nÒn kinh tÕ
thÞ tr­êng sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña
c¸c
doanh
nghiÖp võa vµ nhá lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ còng nh­ c¸c lo¹i h×nh doanh
nghiÖp kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp
nµy còng sö dông vèn tÝn dông ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thiÕu hôt vèn
còng nh­ ®Ó tèi ­u ho¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh. Vèn tÝn dông ng©n
hµng ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ãng vai trß rÊt quan träng,nã
ch¼ng nh÷ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ nµy mµ th«ng qua ®ã t¸c
®éng trë l¹i thóc ®Èy hÖ thèng ng©n hµng, ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hoµn

3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giai-phap-nang-cao-hieu-qua-tin-dung-doi-voi-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-ngan-hang-cong-thuong-Ha-Tay.pdf[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự