Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      447      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
iutntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
10/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
85
Dung lượng
0.67 M
Lần xem
447
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước đang từng bước vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể nói vốn là

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội slide 1

Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội slide 2

Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội slide 3

Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội slide 4

Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chuyên đề tốt nghiệp
Vũ Văn Cƣờng
LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nƣớc
đang từng bƣớc vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau
mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể
nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất
kinh doanh và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng
nhiều cách khác nhau: có thể tích luỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy
động vốn, liên doanh liên kết, hay vay mƣợn chiếm dụng vốn của các doanh
nghiệp khác. Nhƣng muốn ổn định và có lợi thế nhất giúp các doanh nghiệp
tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ là nguồn vốn trung
và dài hạn từ các Ngân hàng thƣơng mại.
Hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu vốn nhất là vốn trung và dài
hạn trong khi vốn tồn đọng trong các Ngân hàng thƣơng mại không phải là
ít. Nhƣ vậy, không phải chúng ta thiếu vốn mà là chúng ta chƣa có cách
chuyển vốn huy động đƣợc vào sản xuất kinh doanh. NHNo&PTNT Hà Nội
cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Hiện nay nguồn vốn cho vay trung và
dài hạn của Ngân hàng kém đa dạng vê cơ cấu khách hàng. Hầu nhƣ Ngân
hàng chỉ tập trung vào doanh nghiệp Nhà nƣớc, chƣa quan tâm tới các đối
tƣợng khách hàng khác đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Vì lý do đó “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài
hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội đƣợc chọn làm đề tài nhằm đáp ứng đòi hỏi
thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong kinh doanh tiền tệ của
Ngân hàng hiện nay.
Từ những lý luận
cơ bản về tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng
thƣơng mại, bài viết này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng, tìm nguyên
nhân dẫn đến các mặt hạn chế hiện nay tại NHNo&PTNT Hà Nội.
Lớp Ngân Hàng - 41C
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Chuyên đề tốt nghiệp
Vũ Văn Cƣờng
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của bài viết này là hoạt động tín
dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội từ 2000 đến năm 2002. Bài
viết này đƣợc kết cấu nhƣ sau:
Chương I. Tín dụng Ngân hàng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn
Chương II Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Chương III Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Do trình độ còn hạn chế nên bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, em
ất mong sẽ nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn bè để
vấn đề nghiên cứu đƣợc hoàn thiện hơn.
Lớp Ngân Hàng - 41C
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Chuyên đề tốt nghiệp
Vũ Văn Cƣờng
CHƢƠNG I
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG
TRUNG VÀ DÀI HẠN
I. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.
1. Khái niệm.
Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền
kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phƣơng, chủ thể tham gia
nói riêng. Với vai trò quan trọng nhƣ vậy, nhƣng quan niệm nhƣ thế nào về
một Ngân hàng, và sự phân biệt nó với các tổ chức phi Ngân hàng không
phải là điều đơn giản. Rõ ràng, có thể định nghĩa Ngân hàng thông qua chức
năng mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ không
chỉ chức năng của các Ngân hàng thay đổi, mà có sự “thâm nhập” vào chức
năng hoạt động Ngân hàng của các đối thủ cạnh tranh. Do đó tuỳ theo đIều
kiện của mỗi nƣớc và sự phát triển của hệ thống tài chính nƣớc đó mà có
những định nghĩa khác nhau về Ngân hàng.
Theo luật Ngân hàng của Pháp thì Ngân hàng đƣợc định nghĩa:”Ngân
hàng thƣơng mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó thƣờng xuyên nhận
của công chúng dƣới hình thức ký thác, hay hình thức khác số tiền mà họ
dùng
cho
chính
họ
vào
nghiệp
vụ
chiết
khấu,
tín
dụng
hay
dịch
vụ
tài
chính.”
Còn luật pháp Ấn Độ lại có cái nhìn về Ngân hàng nhƣ sau, họ định
nghĩa:” Ngân hàng thƣơng mại là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay
hay tài trợ và đầu tƣ.”
Đó là các quan niệm về Ngân hàng đứng trên giác độ luật pháp. Còn
đứng trên giác độ tài chính Ngân hàng thì sao? Một định nghĩa khác về
Ngân hàng đƣợc Giáo sƣ Peter Rose đƣa ra nhƣ sau: ”Ngân hàng là loại hình
tổ chức tàt chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất
- đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều
Lớp Ngân Hàng - 41C
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Giai-phap-nang-cao-chat-luong-tin-dung-trung-va-dai-han-tai-NHNo-PTNT-Ha-Noi.pdf[0.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự