Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Giáo dục đại cương,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 20      914      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
t2yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Đề thi
Thể loại
đề thi trắc nghiệm, kinh tế vĩ mô, kinh tế học, giáo dục đại cương
Ngày đăng
26/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
16
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
914
Lần tải
20
  DOWNLOAD

Đây là đề thi môn kinh tế vĩ mô của ĐH Bình Dương

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  slide 1

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  slide 2

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  slide 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  slide 4

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998
laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä
taêng tröôûng naêm 1998 laø :
a.
8,33%
. 4%
c.
4,5%
d.
10%
Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :
a.
giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát
c.
a vaø b ñeàu
ñuùng
.
giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá
d.
a vaø b ñeàu sai
Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï
tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông
aùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :
a.
taêng theâm 5 tyû ñoàng
c.
giaûm bôùt 10 tyû ñoàng
.
giaûm bôùt
5 tyû ñoàng
d.
taêng theâm 10 tyû ñoàng
Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :
a. Muïc ñích söû duïng
. Thôøi gian tieâu thuï
c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng
d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :
a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû
. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä
c. a vaø b ñeàu ñuùng
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :
a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp
. ngöôøi noäi trôï
c. boä ñoäi xuaát nguõ
d. sinh vieân naêm cuoái
Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm
taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :
a.
aùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
.
cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
c.
haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi
d.
taêng laõi suaát chieát khaáu
Caâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäu
dòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc :
a.
ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teä
.
söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi
c.
thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêng
d.
caû 3 caâu ñeàu sai
Caâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :
a.
thu nhaäp quoác gia taêng
.
xuaát khaåu taêng
c.
tieàn löông taêng
d.
ñoåi môùi coâng ngheä
Caâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :
a.
caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøi
.
giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàu
c.
moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trung
öông
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 11
: GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu :
a.
tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùc
.
tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goác
c.
chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùc
d.
chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goác
Caâu 12 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõi
suaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ :
a.
taêng
.
giaûm
c.
khoâng ñoåi
d.
khoâng theå keát luaän
Caâu 13 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi
möùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi :
a.
nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêng
.
chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøng
c.
chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 14 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi
möùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi :
a.
möùc giaù chung thay ñoåi
.
chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùch
c.
thu nhaäp quoác gia thay ñoåi
d.
coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå
Caâu 15 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøn
a.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thò
tröôøng ngoaïi hoái
.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûm
c.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treân
thò tröôøng ngoaïi hoái
d.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng
Caâu 16 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoä
taêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaù
trong nöôùc seõ :
a.
taêng
.
giaûm
c.
khoâng thay ñoåi
d.
khoâng theå keát luaän
Caâu 17 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùc
khoâng ñoåi, Vieät Nam seõ :
a.
thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùn
.
taêng xuaát khaåu roøng
c.
taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøi
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 18 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caân
aèng seõ :
a.
taêng
.
giaûm
c.
khoâng thay ñoåi
d.
khoâng theå thay ñoåi

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-trac-nghiem-mon-kinh-te-vi-mo.pdf[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự