Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6

Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 156      1488      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
n5yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
Thể loại
Ngày đăng
28/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
1488
Lần tải
156
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí MInh lần 6

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6 slide 1

Tài liệu Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6 slide 2

Tài liệu Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6 slide 3

Tài liệu Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6 slide 4

Tài liệu Đề thi Olympic các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 6 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH
HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 6 – NAÊM HOÏC 2005 - 2006
--------------------------------------------------------------------------------
ÑEÀ THI SOÁ 1 – Thôøi gian laøm baøi: 75 phuùt.
1.
Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø keát quaû keá thöøa tröïc tieáp:
a.
Theá giôùi quan duy vaät cuûa Heâ-ghen vaø pheùp bieän chöùng cuûa Phô-baùch
.
Theá giôùi quan duy vaät cuûa Phô-baùch vaø pheùp bieän chöùng cuûa Heâ-ghen
c.
Theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng cuûa caû Heâ-ghen vaø Phô-baùch
d.
Caû ba caâu treân ñeàu sai.
2.
Trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø böôùc ngoaët caùch maïng trong söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc. Bieåu hieän vó
ñaïi nhaát cuûa böôùc ngoaët caùch maïng ñoù laø:
a.
Vieäc thay ñoåi caên baûn tính chaát cuûa trieát hoïc, thay ñoåi caên baûn ñoái töôïng cuûa noù vaø moái quan heä cuûa noù ñoái vôùi caùc
khoa hoïc khaùc.
.
Vieäc gaén boù chaët cheõ giöõa trieát hoïc vôùi phong traøo caùch maïng cuûa giai caáp voâ saûn vaø cuûa quaàn chuùng lao ñoäng.
c.
Vieäc saùng taïo ra chuû nghóa duy vaät lòch söû laøm thay ñoåi haún quan nieäm cuûa con ngöôøi veà xaõ hoäi.
3.
Theo quan ñieåm cuûa Trieát hoïc Maùc-Leânin, vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc laø:
a.
Vaät chaát vaø yù thöùc
.
Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc
c.
Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc vaø khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi
4.
Yeáu toá cô baûn nhaát, quan troïng nhaát cuûa yù thöùc laø:
a.
Tri thöùc
.
Tình caûm
c.
YÙ chí
5.
Noäi dung cuûa moái quan heä bieän chöùng giöõa vaät chaát vaø yù thöùc laø:
a.
Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc
.
Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc nhöng trong nhöõng hoaøn caûnh cuï theå yù thöùc coù theå
quyeát ñònh trôû laïi vaät chaát
c.
Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, yù thöùc coù theå taùc ñoäng trôû laïi vaät chaát thoâng qua hoaït
ñoäng cuûa con ngöôøi
6.
Pheùp bieän chöùng duy vaät coù noäi dung heát söùc phong phuù, phaûn aùnh moät caùch khaùi quaùt nhaát noäi dung aáy laø:
a.
Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån
.
Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån vaø 3 quy luaät cô baûn (Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu
tranh cuûa caùc maët ñoái laäp; Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi; Quy
luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh)
c.
Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån, 3 quy luaät cô baûn vaø 6 caëp phaïm truø (Caùi rieâng vaø
caùi chung; Nguyeân nhaân vaø keát quaû; Taát nhieân vaø ngaãu nhieân; Noäi dung vaø hình thöùc; Baûn chaát vaø hieän töôïng; Khaû
naêng vaø hieän thöïc)
7.
Quan ñieåm toaøn dieän, quan ñieåm lòch söû - cuï theå laø nhöõng quan ñieåm ñöôïc ruùt ra töø:
a.
Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc
.
Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán
c.
Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån
8.
Quy luaät ñöôïc coi laø haït nhaân cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät laø:
a.
Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp
.
Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi
c.
Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh
9.
Caùch thöùc cuûa söï phaùt trieån laø:
a.
Ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn
.
Söï thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi
c.
Quaù trình phuû ñònh caùi cuõ vaø söï ra ñôøi cuûa caùi môùi
10.Quan ñieåm uûng hoä caùi môùi, choáng laïi caùi cuõ, caùi loãi thôøi kìm haõm söï phaùt trieån laø quan ñieåm ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø:
a.
Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh caùc maët ñoái laäp
.
Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi
c.
Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh
1
11.Tö töôûng noân noùng, ñoát chaùy giai ñoaïn phaûn aùnh tröïc tieáp vieäc:
a.
Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp
.
Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi
c.
Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh
12.Quan ñieåm phaùt huy tính naêng ñoäng chuû quan bieåu hieän tröïc tieáp söï vaän duïng:
a.
Noäi dung moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc
.
Noäi dung caùc nguyeân lyù cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät
c.
Noäi dung caùc quy luaät cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät
13.Phöông thöùc saûn xuaát goàm:
a.
Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát
.
Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát vaø cô sôû haï taàng
c.
Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát, cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng
14.Xeùt cho ñeán cuøng, nhaân toá quan troïng nhaát quyeát ñònh söï thaéng lôïi cuûa moät traät töï xaõ hoäi môùi laø:
a.
Luaät phaùp
c. Heä thoáng chính trò
.
Naêng suaát lao ñoäng
d. Caû ba caâu treân ñeàu sai
15.Quan heä saûn xuaát laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, noù laø quan heä:
a.
Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo caùc cô sôû saûn xuaát
.
Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi
c.
Toàn taïi khaùch quan, ñoäc laäp vôùi yù thöùc vaø khoâng phuï thuoäc vaøo yù thöùc cuûa con ngöôøi
16.Quan heä giöõ vai troø quyeát ñònh vôùi nhöõng quan heä khaùc trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi cuûa quaù trình saûn xuaát laø:
a.
Quan heä phaân phoái saûn phaåm lao ñoäng
.
Quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát
c.
Quan heä toå chöùc, quaûn lyù vaø phaân coâng lao ñoäng
17.Cô sôû haï taàng cuûa moät hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø:
a.
Toaøn boä nhöõng quan heä saûn xuaát taïo thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi
.
Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát taïo thaønh cô sôû vaät chaát - kyõ thuaät cuûa xaõ hoäi
c.
Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát vaø nhöõng con ngöôøi söû duïng noù ñeå tieán haønh caùc
hoaït ñoäng xaõ hoäi
18.Söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi:
a.
Laø quaù trình lòch söû töï nhieân
.
Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn
c.
Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa ñaûng caàm quyeàn
19.Ñaëc tröng quan troïng nhaát cuûa giai caáp laø:
a.
Söï khaùc nhau veà vai troø trong toå chöùc, quaûn lyù quaù trình saûn xuaát
.
Söï khaùc nhau veà sôû höõu tö lieäu saûn xuaát
c.
Söï khaùc nhau veà quan heä phaân phoái cuûa caûi xaõ hoäi
20.Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau ñaây:
a.
Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi
.
Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi
c.
Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coù giai caáp
21.Nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn laø nguyeân taéc ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø:
a.
Hoïc thuyeát veà nhaän thöùc
.
Hoïc thuyeát hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi
c.
Hoïc thuyeát veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp
22.Theo söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, thöù töï söï phaùt trieån cuûa caùc hình thöùc coäng ñoàng trong lòch söû laø:
a.
Boä laïc - Boä toäc - Thò toäc - Daân toäc
.
Boä toäc - Thò toäc - Boä laïc - Daân toäc
c.
Thò toäc - Boä laïc - Boä toäc - Daân toäc
23.Tieâu chuaån quan troïng nhaát ñeå ñaùnh giaù tieán boä xaõ hoäi laø:
a.
Söï trong saïch vaø vöõng maïnh cuûa boä maùy nhaø nöôùc
.
Söï phaùt trieån cuûa phöông thöùc saûn xuaát
c.
Trình ñoä hoïc vaán, yù thöùc ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa nhaân daân
2
24.Ñoäng löïc chuû yeáu cuûa tieán boä xaõ hoäi laø:
a.
Söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát
.
Söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc, caûi tieán kyõ thuaät
c.
Söï phaùt trieån cuûa caùc quan heä quoác teá vaø hôïp taùc quoác teá
25.Baûn chaát cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi:
a.
Noã löïc cuûa moãi caù nhaân
c. Neàn giaùo duïc cuûa gia ñình
.
Caùc quan heä xaõ hoäi
d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng
26.Neàn taûng cuûa moái quan heä giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi laø:
a.
Quan heä luaät phaùp
c. Quan heä ñaïo ñöùc
.
Quan heä lôïi ích
d. Caû ba caâu treân ñeàu sai.
27.Haït nhaân cô baûn cuûa quaàn chuùng nhaân daân laø:
a.
Nhöõng ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát
.
Nhöõng boä phaän daân cö choáng laïi giai caáp thoáng trò aùp böùc boùc loät, ñoái khaùng vôùi nhaân daân
c.
Nhöõng taàng lôùp xaõ hoäi khaùc thuùc ñaåy söï tieán boä xaõ hoäi
28.Chuû theå cuûa lòch söû, löïc löôïng saùng taïo ra lòch söû laø:
a.
Vó nhaân, laõnh tuï
.
Quaàn chuùng nhaân daân
c.
Nhaân daân lao ñoäng
29.Vaán ñeà cô baûn cuûa Trieát hoïc laø vaán ñeà:
a.
Quan heä giöõa tö duy vaø toàn taïi
.
Khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi
c.
Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi khoâng?
d.
Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc, tinh thaàn vôùi töï nhieän, tö duy vôùi toàn taïi vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc
theá giôùi hay khoâng?
30.Thoáng nhaát cuûa hai maët ñoái laäp bieän chöùng laø:
a.
Söï baøi tröø, gaït boû laãn nhau giöõa hai maët ñoái laäp bieän chöùng
.
Söï lieân heä, qui ñònh, xaâm nhaäp vaøo nhau taïo thaønh moät chuû theå thoáng nhaát.
c.
Hai maët ñoái laäp coù tính chaát, ñaëc ñieåm, khuynh höôùng phaùt trieån traùi ngöôïc nhau.
d.
Quaù trình caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ.
31.Ví duï naøo döôùi ñaây veà chaát laø ñuùng:
a.
Chaát cuûa caùi nhaø laø xi maêng, gaïch, theùp
.
Chaát cuûa xí nghieäp laø coâng nhaân, maùy moùc, saûn phaåm.
c.
Chaát laø söï toát, xaáu cuûa söï vaät, laø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng con ngöôøi
d.
Caû ba ñeàu sai.
32.Haøng hoùa laø:
a.
Saûn phaåm cuûa lao ñoäng ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi
.
Saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoûa maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua mua baùn.
c.
Saûn phaåm ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng.
d.
Saûn phaåm duøng ñeå trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc.
33.Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi:
a.
Söï khan hieám cuûa haøng hoùa
.
Coâng duïng cuûa haøng hoùa
c.
Söï hao phí söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi.
d.
Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa.
34.Tö baûn laø:
a.
Tieàn vaø maùy moùc thieát bò
.
Giaù trò doâi ra ngoaøi söùc lao ñoäng
c.
Tieàn coù khaû naêng taêng leân
d.
Giaù trò mang laïi giaù trò thaëng dö baèng caùch boùc loät lao ñoäng laøm thueâ.
35.Lôïi nhuaän:
a.
Laø tyû leä phaàn laõi treân toång soá tö baûn ñaàu tö
.
Hình thöùc bieán töôùng cuûa giaù trò thaëng döï
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
hiepgiainhat Trả lời Thích   0 5/16/2024 7:19:42 AM
ok noi dung co ich

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Olympic-cac-mon-khoa-hoc-Mac-LeninA-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-lan-6.pdf[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự