Đề thi Kinh tế lượng ĐH Kinh tế Tp.HCM

Giáo dục đại cương,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 37      704      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
satntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Kinh tế học
Thể loại
Ngày đăng
4/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
704
Lần tải
37
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề thi Kinh tế lượng ĐH Kinh tế Tp.HCM

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi Kinh tế lượng ĐH Kinh tế Tp.HCM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi Kinh tế lượng ĐH Kinh tế Tp.HCM slide 1


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Tr−êng ® ¹ihäc kinh tÕ TPHCM
Khoa To¸n - thèng kª
®Ò thi m«n : kinh tÕ l−îng
90 phót –Kh«ng sö dông tµi liÖu
C© u 1: Cho 1 mÉu gåm c¸c sè liÖu vÒ doanh sè b¸n ( Y – triÖu® ång ) vµ gi¸ b¸n ( X-
ngµn® ång /kg) cña 1 mÆ thµng .Gi¶ sö gi÷aY vµ x cã quan hÖ t−¬ng quan tuyÕntÝnh.
a. H∙y −íc l−îng m« h× nhYi = B1 + B2Xi + Ui
. Nªu ý nghÜ a cña B2
c. T× m −íc luî¬ngcña ph−¬ngsai cña sai sè ngÉunhiªn Ui
d. T× mkho¶ng tin cËy cña B2
e. KiÓm® Þnh gi¶ thiÕtHo : B2 = 0 vµ nªu ý nghÜ acña kiÓm® Þnhnµy
C© u 2: Víi c¸cgi¶ thiÕt ® ∙ cho ë c© u1.
a. Cã ý kiÕn cho r»ng doanhsè b¸n cßn phô thuéc vµo khu vùc b¸n hµng (thµnh thÞ,
n«ng th«n) vµ sù kh¸c biÖt vÒ doanh sè ë hai khu vùc lµ ë tung ® é gèc .Lóc nµy
m« h× nhë c© u1sÏ thay ®æinh− thÕ nµo ?
. Còng víi ý kiÕn ë c© u a, nh−ng thªm gi¶ thiÕt lµ møc t¸c®éng biªn tÕ doanh thu
theo gi¸ lµ kh¸c nhau gi÷ahai khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n th× m« h× nh sÏ thay
®æi nh− thÕ nµo ?
C© u3: c¸c c© usau ®© yc© unµo® óng , c© unµo sai.
a. NÕuE(Ui) # 0 th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖch
. NÕuUi kh«ng ph© nphèi chuÈn th× c¸c −íc l−îng sÏbÞ chÖch
c. NÕu cã® acéng tuyÕn th× c¸c −íc l−îng sÏbÞ chÖch
d. NÕu cã hiÖnt−îng ph−¬ng sai thay ®æi th× c¸c −íc l−îng sÏ bÞ chÖch
e. NÕuUi kh«ng ph© nphèi chuÈn th× c¸ckiÓm® Þnh t, F kh«ng cßn hiÖulùc
f. NÕu cã hiÖnt−îng tù t−¬ng quan th× kiÓm® Þnh t kh«ng cßn chÝnhx¸c
g. NÕu m« h× nh bÞ bá xãt biÕn th× c¸c −íc lù¬ng cña c¸c hÖ sè håi quy vÉn kh«ng
chÖch
h. NÕ u chÊp nhËn gi¶ thiÕt Ho : B=0 th× ® iÒu® ãcã ý nghÜ aB= 0
i. Ph−¬ng sai cña Yi vµ ui lµ nh− nhau
j. Ph−¬ng sai c¸c −íc l−îng cña c¸c hÖ sè håi quy phô thuéc vµoph−¬ng sai cña Ui
k. HÖ sè håi quy ch¾ c ch¾ nn»m trong kho¶ng tin cËy cña nã
C© u4: Sau ®© ylµ kÕt qu¶ håi quy quan hÖ gi÷achi tiªu vÒ nhu yÕu phÈm cña hé gia ®× nh
víi thu nhËp vµ sè ng−êi trong hé gia ®× nh:
Y^i = 0.345 + 0.78Xi + 543.6Ni n =30
t = (1,78) (3,12) (4,56) d = 1,22
Trong ® ãY- chi tiªu vÒ nhu yÕuphÈm cña hé gia ®× nh( ngµn® ång /th¸ng)
X - thu nhËphé gia ®×nh (ng ® ång/th¸ng )
N - Sè thµnh viªn trong hé gia ®× nh (ng−êi)
a.H∙y xem xÐt hµm håi quy trªn cã sù tù t−¬ng quan bËc nhÊt hay kh«ng ? NÕuthùc sù cã
thèng kª t cßn cã thÓ tin t−ëng dïng ®Ó kiÓm® Þnh® −îc kh«ng ?
.NÕu hµm hèi quy trªn cã ph−¬ng sai thay ®æ ivµ gi¶ sö r»ng ph−¬ng sai cña sai sè ngÉu
nhiªn tØ lÖ víi b× nh ph−¬ng thu nhËp hé gia ®× nh .H∙y nªu c¸ch thøc tiÕn hµnh®Ó kh¾ c
phôc hiÖnt−îng nµy .

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Kinh-te-luong-DH-Kinh-te-Tp.HCM.pdf[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự