Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      873      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
15yntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
Thể loại
Đề thi kết thúc, học phần, môn, toán ,tài chính, năm, 2013, trường ,đại học, Công nghiệp Hà Nội
Ngày đăng
28/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
4
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
873
Lần tải
6
  DOWNLOAD

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội slide 1

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội slide 2

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội slide 3

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội slide 4


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Môn thi: Toán tài chính
Trình độ đào tạo: Đại học
MÃ ĐỀ: 202
Thời gian thi: 60 phút
Phần 1: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau (2,0 điểm)
1.
Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp khi tÝnh l·i cho TKVL?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.
So s¸nh phÝ chiÕt khÊu th¬ng m¹i (Ec) vµ phÝ chiÕt khÊu hîp lý (Er)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.
C«ng thøc x¸c ®Þnh sè tiÒn thu ®îc cña chuçi tiÒn tÖ biÕn ®æi thÐo cÊp sè nh©n, tr¶ cuèi kú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.
C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh laxi
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.
C¸c yÕu tè cÊu thµnh mét chuçi tiÒn tÖ cè ®Þnh tr¶ cuèi kú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Phần 2: Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất (6,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
1. Sau bao nhiêu lâu, khoản vốn đầu tư theo lãi đơn với lãi suất năm 12% /năm có số tiền lãi thu được
ằng số tiền lãi thu được theo lãi gộp với lãi suất 15%/năm sau 4 năm
a. 6,24 năm
. 4,6 năm
c. 14,6 năm
d. 6,5 năm
2. Một thương phiếu có mệnh giá 180 triệu đồng, thời hạn 2 năm được thay thế bằng 1 thương phiếu
khác có mệnh giá 198 triệu đồng. Hãy tính thời hạn của thương phiếu thay thế biết lãi suất chiết khấu
là 10%/năm
a. 2 năm
c.
4 năm
. 3 năm
d. 5 năm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______
3. Mét c«ng ty vay mét kho¶n tiÒn 10000 vµ sÏ hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i mét lÇn sau 4 n¨m, l·i suÊt
5%/n¨m. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc tr¶ nî, c«ng ty thùc hiÖn göi vèn ®Þnh kú vµo ng©n hµng, l·i suÊt
5%/n¨m. Kú göi ®Çu tiªn thùc hiÖn sau mét n¨m kÓ tõ ngµy vay. TÝnh sè tiÒn göi mçi kú (biÕt chuçi cè
®Þnh)
a. 2177,57
c. 2889,36
. 2820,12
d. 2277,32
*
Ng©n hµng X qu¶n lý TKVL cña «ng Y thêi kú 1/4 ®Õn 30/4. Cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh sau
(§vt: 1000®):
Ngµy ph¸t sinh


1/6
100.000
5/6
80.000
19/6
10.000
25/6
20.000
4.
Ngµy tÝnh l·i cho c¸c nghiÖp vô trªn lÇn lît lµ
a.
2/6; 4/6; 18/6 vµ 26/6
c.
2/6; 5/6; 19/6; 25/6
.
1/6; 7/6; 21/6 vµ 23/6
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
5. Sè ngµy tÝnh l·i theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp lÇn lît lµ:
a.
30; 28; 14 vµ 4
.
0; 3; 15 vµ 25
c.
0; 2; 16 vµ 26
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
6. Sè d cuèi kú cña TKVL trªn lµ (USD)
a.
30.190,44
.
30.194,44
c.
40.000
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
Một khách hàng cứ đến 01/01 và 01/07 hàng năm lại đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm hưởng lãi gộp
với số tiền mỗi lần gửi bằng nhau là 10 (triệu đồng). Lãi suất tiền gửi là 10,25%/năm (quy đổi lãi suất
theo lãi suất tương đương). Lãi gộp vào gốc 6 tháng 1 lần. Thời điểm gốc cách thời điểm thực hiện
khoản tiền đầu tiên 6 tháng.
7. Nếu gửi làm 9 lần, số tiền của chuỗi tiền tệ tại thời điểm gốc là:
a. 71.773.879 (đồng)
c. 71.078.217 (đồng)
. 70.991.100 đồng
d. 70.950.000 (đồng)
8. Số tiền có được sau lần gửi thứ 7 là:
a. 81.420.085 (đồng)
c. 80.420.000 (đồng)
. 79.240.500 (đồng)
d. 80.434.400 (đồng)
9. Người đó cần gửi bao nhiêu lần để thu được số tiền là 20,5 (triệu đồng)
a. 1 (lần)
c. 3 (lần)
. 2 (lần)
d. 4 (lần)
10. Sau 8 lần gửi tiền, số tiền trên tiếp tục để trong ngân hàng. 5 năm sau kể từ lần gửi cuối cùng khách
hàng rút toàn bộ số tiền. Số tiền mà khách hàng rút là:
a. 155.544.921 (đồng)
. 152.400.400 (đồng)
c. 150.550.493 (đồng)
d. 153.904.493 (đồng)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______
11.Sau 8 lần gửi, số tiền đó tiếp tục để trong ngân hàng. 6 năm sau kể từ lần gửi đầu tiên khách hàng
út toàn bộ số tiền có được. Số tiền khách hàng rút ra là:
a. 116.010.300 (đồng)
. 115.250.400 (đồng)
c. 121.873.516 (đồng)
d. 127.967.000 (đồng)
12. Ngµy 16/7, mét ngêi ®Ò nghÞ thay thÕ mét th¬ng phiÕu mÖnh gi¸ 300.000 víi thêi ®iÓm thanh to¸n
lµ 31/7 b»ng mét th¬ng phiÕu míi cã thêi ®iÓm thanh to¸n lµ 31/8, l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 6%/n¨m. X¸c
®Þnh mÖnh gi¸ cña th¬ng phiÕu thay thÕ.
a. 301.562
c. 298.377
. 310.562
d. 290.345
Phần 3: Bài tập (2,0 điểm)
An gửi vào ngân hàng vào cuối mỗi quý trong vòng 3 năm với các khoản tiền: Trong năm đầu
tiên, mỗi quý gửi 50 triệu đồng. Trong năm thứ 2, mỗi quý gửi 75 triệu đồng. Trong năm thứ 3, mỗi
quý gửi 90 triệu đồng. Lãi suất ngân hàng đưa ra như sau: Trong 2 năm đầu lãi suất là 8%/năm. Kể từ
năm thứ 3 lãi suất là 10%/năm, ghép lãi theo quý.
a. Xác định số tiền An nhận được vào cuối năm thứ 3
. Kể từ năm thứ 4, An bắt đầu rút tiền. Khoản đầu tiên được rút vào đầu năm thứ 4. Các khoản
tiền rút cách nhau 1 quý và lập với nhau thành cấp số cộng với công sai là 5 (triệu đồng). Sau khoản
tiền rút cuối cùng vào đầu năm thứ 6 thì số dư trong tài khoản của An bằng 0. Xác định số tiền An rút
mỗi lần.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-ket-thuc-hoc-phan-mon-toan-tai-chinh-nam-2013-truong-dai-hoc-Cong-nghiep-Ha-Noi.pdf[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự