Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      545      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
upyntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
Thể loại
Đề thi ,kết thúc ,học phần, môn ,môi giới ,bất, động sản, đại học nông lâm ,TP.HCM
Ngày đăng
24/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
6
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
545
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM năm 2013

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM slide 1

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM slide 2

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM slide 3

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM slide 4

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
C
C
0үu sӕ: KT-KTHP02
TRѬӠNG ĈҤI HӐC NÔNG LÂM
THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH
Ĉӄ THI KӂT THÚC HӐC PHҪN
ĈӅ thi sӕ: .
.1. . .
Thӡi gian làm bài: . . . . . . .60 phút . . . . . . . . . . . . . .
Tên hӑc phҫn: . . .Môi giӟi bҩt ÿӝng sҧn . . . . . . Mã hӑc phҫn: . 209415 . . . . .
Nhóm: . . . . . . . . Hӑc kǤ: . 1. . . . . Năm hӑc: . 2012-2013. . . . . . . . . . .
I. Tӵ luұn (sinh viên làm ra giҩy thi)
Câu 1: Nêu nhӳng yӃu tӕҧnh hѭӣng trӵc tiӃp và gián tiӃp ÿӃn sӵ phát triӇn cӫa nghӅ Môi giӟi tҥi
ViӋt Nam (2 ÿLӇm)
Câu 2: Vӟi tѭ cách là mӝt môi giӟi viên ÿang giӟi thiӋu và tѭ vҩn cho khách hàng mua mӝt căn hӝ
ÿӇӣ ngay có trӏ giá 1.2 tӹÿӗng. Khách hàng ÿang ӣ nhà thuê vӟi sӕ tiӅn phҧi trҧ hàng tháng là 3.5
triӋu ÿӗng. Khách có sӕ khoҧn tiӃt kiӋm là 700 triӋu ÿӗng, cҫn vay thêm 500 triӋu ÿӗng nӳa nӃu
muӕn mua, vӟi lãi suҩt 12%/năm, trҧ góp hàng tháng trong vòng 10 năm. Thu nhұp hàng tháng
Fӫa khách là 20 triӋu ÿӗng (tính gӝp cҧ gia ÿình), chi xài cho gia ÿình bình quân 15 triӋu ÿӗng
(tính luôn tiӅn thuê nhà), dѭ khoҧng 5 triӋu ÿӗng/tháng. Anh/chӏ hãy trình bày các mһt lӧi và hҥi,
ÿѭa ra các khuyӃn nghӏ nên và không nên mua căn nhà này. (4 ÿLӇm)
II. Trҳc nghiӋm (4 ÿLӇm, mӛi câu ÿúng 0.1 ÿLӇm, sinh viên làm vào phiӃu trҧ lӡi trҳc nghiӋm)
VӁ ký kӃt vӟi công ty mӝt hӧp ÿӗng nghiên
1. Khi mӝt ngѭӡi chӫ quyӃt ÿӏnh cho thuê
Fӭu tѭ vҩn vӅ môi trѭӡng kinh doanh tҥi
Făn nhà cӫa mình, vào cuӕi thӡi hҥn hӧp
Tp. HCM, Bà Rӏa VNJng Tàu và Ĉӗng Nai.
ÿӗng ông ta sӁ có gì?
Do tính chҩt quan trӑng cӫa cuӝc thҧo luұn,
a) 30 ngày ÿӇ hӫy hӧp ÿӗng cho thuê
giám ÿӕc công ty quyӃt ÿӏnh tӵ mình sӁ
) Lãi cӫa phҫn còn lҥi trong tài sҧn
tham gia sҳp xӃp cho cuӝc hӑp. Ông yêu
c) QuyӅn sӣ hӳu tài sҧn ÿó
Fҫu bӕ trí phòng hӑp trang trӑng, bàn hӝi
d) Khoҧn lãi thu hӗi trong tài sҧn
ÿàm hình chӳ nhұt, mӝt ÿҫu bàn hѭӟng ra
Fӱa chính, lҩy hѭӟng cӱa vào làm chuҭn,
2. Mӝt hӧp ÿӗng môi giӟi mua bán ÿӏa ӕc
phía khách ӣ bên trái, phía chӫӣ bên phҧi,
Fҫn bao gӗm ÿLӇm nào sau ÿây nhҩt:
phiên dӏch và thѭ ký ngӗi phía sau chӫ
a) Nói rõ và ngăn chһn tính hai mһt cӫa cѫ
nhân và khách, hai bên phҧi và trái là các
quan môi giӟi
Fӝng sӵ thân tín, trên bàn phía khách có
) Nhӳng thông tin vӅ nhӳng môi trѭӡng
Eҧng tên ngѭӡi ngӗi vӟi chӭc danh và ÿӏa
tác hҥi có thӇ cӫa khu vӵc xung quanh
Yӏ. ViӋc bӕ trí khá hoàn hҧo, nhѭng có mӝt
c) Mӝt bҧn mô tҧ chi tiӃt vӅ nhӳng gì mà
chi tiӃt chѭa hӧp lý, theo bҥn ÿó là chi tiӃt
ngѭӡi mua muӕn.
gì?
d) Tính ÿӝc quyӅn, ÿӝc nhҩt
a) Thѭ ký và phiên dӏch không nên ngӗi
phía sau
3. Công ty ABC chuҭn bӏ tiӃp mӝt ÿoàn
) Bàn không nên quay vӅ phía cӱa
khách nѭӟc ngoài sang tìm hiӇu cѫ hӝi ÿҫu
c) Khách nên ngӗi phía phҧi, chӫ nên ngӗi
Wѭ. Ĉây là ÿoàn khách ÿҥi diӋn cho mӝt
phía trái
công ty lӟn tҥi Nhұt chuyên ÿҫu tѭ vào các
d) Không cҫn phҧi ÿӇ bҧn tên cӫa khách,
loҥi bҩt ÿӝng sҧn tҥi các nѭӟc Ĉông Nam
QӃu ÿӇ thì nên ÿһt luôn bҧng tên cӫa nhӳng
Á. NӃu thѭѫng thҧo thuұn lӧi, có thӇÿoàn
nhân vұt phía chӫ nhà
1
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
C
C
a) Môi giӟi mua bán, chuyӇn nhѭӧng, thuê,
4. Ngѭӡi ÿҥi diӋn cho ngѭӡi mua ÿӏa ӕc
thuê mua bҩt ÿӝng sҧn
ÿѭӧc thuê ÿӇ làm gì?
) Hӛ trӧ xác ÿӏnh giá bҩt ÿӝng sҧn
a) ThӇ hiӋn ý kiӃn và mӕi quan tâm cӫa
c) Thӵc hiӋn các thӫ tөc pháp lý liên quan
ngѭӡi mua thông qua các giao dӏch
ÿӃn bҩt ÿӝng sҧn
) Trѭng bày và giӟi thiӋu tài sҧn
d) Môi giӟi thành lұp tә chӭc pháp nhân có
c) Ĉàm phán trên cѭѫng vӏ cӫa ngѭӡi mua
liên quan
d) Tҩt cҧ lӵa chӑn ÿӅu ÿúng
8. Theo John P. Kotter, thӭ tӵÿúng cӫa bӕn
5. Hoҥt ÿӝng nào sau ÿây không thuӝc hoҥt
trong tám quá trình "ÿәi mӟi ÿӇ thành
ÿӝng xây dӵng?
công" là gì?
a) Lұp dӵ án ÿҫu tѭ xây dӵng công trình
a) Ĉһt ra mөc tiêu ngҳn hҥn. Ĉѭa ra tҫm
) Khҧo sát xây dӵng
nhìn và chiӃn lѭӧc tѭѫng lai.
Tҥo cҧm giác
c) Lұp quy hoҥch xây dӵng
Fҩp bách cҫn ÿәi mӟi. KӃt hӧp chһt chӁ các
d) Hoҥt ÿӝng quҧn lý sau xây dӵng
Yҩn ÿӅ cҫn ÿәi mӟi vӟi văn hóa doanh
nghiӋp.
6. Các chӍ sӕ mô tҧ tính cánh MBTI (Mye
) KӃt hӧp chһt chӁ các vҩn ÿӅ cҫn ÿәi mӟi
-
iggs Type Indicator) ÿѭӧc dùng ÿӇÿánh
Yӟi văn hóa doanh nghiӋp. Tҥo cҧm giác
giá con ngѭӡi nhìn nhұn thӃ giӟi nhѭ thӃ
Fҩp bách cҫn ÿәi mӟi. Ĉѭa ra tҫm nhìn và
nào, ra quyӃt ÿӏnh và lӵa chӑn giҧi pháp
chiӃn lѭӧc tѭѫng lai. Ĉһt ra mөc tiêu ngҳn
nhѭ thӃ nào, giao tiӃp vӟi ngѭӡi khác ra
Kҥn.
sao.... MBTI xác ÿӏnh 16 loҥi tính cách
c) Ĉѭa ra tҫm nhìn và chiӃn lѭӧc tѭѫng lai.
khác nhau dӵa trên 4 khía cҥnh ÿӕi lұp:
.Ӄt hӧp chһt chӁ các vҩn ÿӅ cҫn ÿәi mӟi
Kѭӟng ngoҥi hay hѭӟng nӝi (E -
Yӟi văn hóa doanh nghiӋp. Tҥo cҧm giác
extraversion hay I - introversion), cҧm nhұn
Fҩp bách cҫn ÿәi mӟi. Ĉһt ra mөc tiêu ngҳn
hay trӵc quan (S - sensing hay N -
Kҥn.
intuition), suy xét hay cҧm tính (T -
d) Tҥo cҧm giác cҩp bách cҫn ÿәi mӟi. Ĉѭa
thinking hay F - feeling), lƭnh hӝi hay xét
a tҫm nhìn và chiӃn lѭӧc tѭѫng lai. Ĉһt ra
ÿoán (P - perceiving hay J - judging).
Pөc tiêu ngҳn hҥn. KӃt hӧp chһt chӁ các
Trong trѭӡng hӧp nhân viên môi giӟi gһp
Yҩn ÿӅ cҫn ÿәi mӟi vӟi văn hóa doanh
Pӝt khách hàng ѭa chuӝng nhӳng sӵ kiӋn
nghiӋp
và sӕ liӋu rõ ràng, không thích dùng nhӳng
hình tѭӧng bóng bҭy sinh ÿӝng hay ҭn dө
9. Chӭc năng môi giӟi bҩt ÿӝng sҧn bao
ÿӇ tiӃp cұn vҩn ÿӅ ... thì tѭ vҩn viên nên
Jӗm:
hiӇu khách hàng này thuӝc nhóm tính cách
a) Cung cҩp thông tin và tѭ vҩn cho khách
nào sau ÿây?
hàng vӅ
diӉn biӃn tәng thӇ cӫa thӏ trѭӡng
a) Hѭӟng ngoҥi hay hѭӟng nӝi (E -
Eÿs
extraversion hay I - introversion)
) Cung cҩp thông tin các sҧn phҭm bÿs
) Suy xét hay cҧm tính (T - thinking hay F
giúp khách hàng thӵc hiӋn giao dӏch theo
- feeling)
yêu cҫu cӫa khách hàng và vì lӧi ích cӫa
c) Cҧm nhұn hay trӵc quan (S - sensing hay
khách hàng
N - intuition)
c) Cung cҩp các dӏch vө tѭ vҩn pháp lý, tài
d) Lƭnh hӝi hay xét ÿoán (P - perceiving
chính, ÿӏnh giá bÿs
hay J - judging)
d) Tҩt cҧ các mөc trên
7. Theo luұt kinh doanh bҩt ÿӝng sҧn năm
10. Mӝt hӧp ÿӗng ÿҥi diӋn cho ngѭӡi mua
2006, nӝi dung dӏch vө môi giӟi bҩt ÿӝng
Eҩt ÿӝng sҧn nên nêu rõ:
Vҧn bao gӗm nhӳng lƭnh vӵc sau ÿây, ngoҥi
a) Mô tҧ mong muӕn vӅ bҩt ÿӝng sҧn cӫa
trӯ:
ngѭӡi mua
2
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
a
c
k
.
c
o
m
C
C
) NhiӋm vө cӫa cѫ quan ÿҥi diӋn, ngày hӃt
15. Ĉһc ÿLӇm nào sau ÿây không thuӝc lұp
Kҥn, và ÿLӅu khoҧn bӗi thѭӡng
trѭӡng ÿàm phán theo kiӇu nguyên tҳc?
c) Thông tin liên lҥc cӫa ngѭӡi ÿҥi diӋn
a) Giҧi quyӃt vҩn ÿӅÿӝc lұp vӟi lòng tin
d) Nhӳng tên và ÿӏa chӍ liên lҥc cӫa ngѭӡi
) Xác ÿӏnh quyӅn lӧi
trong gia ÿình
c) Tҥo ra các phѭѫng án ÿӇ cùng ÿҥt mөc
ÿích
11. Ӣ cѭѫng vӏ là nhà môi giӟi nhà ÿҩt, khi
d) Cӕ gҳng ÿҥt ÿѭӧc thӓa thuұn
ngѭӡi mua là khách hàng cӫa bҥn, dӏch vө
nào sau ÿây bҥn không thӇ cung cҩp cho
16. Sau khi kӃt thúc tìm hiӇu khách hàng
anh ta/bà ta?
liên quan ÿӃn khía cҥnh tài chính, môi giӟi
a) Công bҵng
viên nên làm gì khi khách hàng mua nhà
) Tӕt bөng
yêu cҫu dӏch vө hӛ trӧ vay vӕn?
c) Phѫi bày các tình trҥng vұt chҩt cӫa tài
a) Phân tích, ÿánh giá tình hình tài chính
Vҧn
Fӫa khách hàng, bao gӗm viӋc tính ra các tӹ
d) Trung thành
OӋ tài chính nhѭ tӹ lӋ thanh khoҧn, tӹ lӋ sinh
Oӡi, năng lӵc ÿi vay, tình hình công nӧ
12. Mӝt hӧp ÿӗng môi giӟi nói chung có
) Lұp tӡ trình sѫ bӝ vӅ khách hàng gӱi ÿӃn
thӇ bӏ hӫy giӳa hai bên nӃu:
Fѫ quan tài chính ÿӅ nghӏ cho vay vӕn
a) Sӵ gian lұn ÿѭӧc phát hiӋn
c) ĈӅ nghӏ khách hàng cung cҩp hӗ sѫ hoһc
) Mӝt bên thay ÿәi quyӃt ÿӏnh
tài liӋu quan trӑng liên quan ÿӃn phѭѫng án
c) Ngѭӡi bán ÿi vҳng vào ngày kӃt thúc hӧp
vay vӕn
ÿӗng
d) Phân tích sѫ bӝ các khҧ năng có thӇ xҧy
d) Có yêu cҫu môi giӟi khác quan trӑng
a ÿӕi vӟi phѭѫng án ÿi vay cӫa khách hàng
Kѫn
17. ĈӇ có quyӅn hӧp pháp mua và bán, mӝt
13. Ông A chuҭn bӏ tiӃp và môi giӟi cho
Kӧp ÿӗng phҧi bao gӗm ÿLӅu khoҧn kӃt thúc
Pӝt khách hàng dӵÿӏnh mua căn nhà trong
Kӧp ÿӗng sau:
Gӵ án bҩt ÿӝng sҧn mà ông ÿҧm nhұn tiӃp
a) Thông báo hӫy/kӃt thúc hӧp ÿӗng
thӏ. Khi bӕ trí bàn tiӃp khác, ÿӇ dành quyӅn
) Ít nhҩt bҧy ngày ÿӇ hoàn tҩt hӧp ÿӗng
chӫÿӝng và thoҧi mái cho mình, ông ta bӕ
c) QuyӅn bãi bӓ mӝt hӧp ÿӗng
trí ghӃ ngӗi cӫa mình quay mһt vӅ phía cӱa
d) Nhӳng xem xét vӅ tiӅn tӋ
chính, còn khách thì ngӗi quay lѭng vӅ phía
Fӱa. Cách làm này cӫa ông ta là nên hay
18. Mӝt khoҧn cho vay mua nhà trong vòng
không nên?
7 năm ÿѭӧc xem là có thӡi hҥn vay
a) Nên
a) Vay trung hҥn
) Không nên
) Vay ngҳn hҥn
c) Vay dài hҥn
14. Ĉӏnh nghƭa tӕt nhҩt cho thuұt ngӳ "thӵc
d) Không kǤ hҥn
Wҥi vұt chҩt - material fact" trong môi giӟi
Eҩt ÿӝng sҧn là gì?
19. Nhà môi giӟi bҩt ÿӝng sҧn hoҥt ÿӝng
a) Là bҩt cӭ thӭ gì mà nó có tҫm quan trӑng
Yӟi tѭ cách ÿҥi lý phân phӕi, ÿҥi diӋn thu
ÿӕi vӟi quyӃt ÿӏnh cӫa mӝt ngѭӡi mua/bán
[Ӄp giao dӏch bҩt ÿӝng sҧn cho khách hàng
Eҩt ÿӝng sҧn
và môi giӟi ÿѭӧc nhұn hoa hӗng tӯ các dӏch
) Là yӃu tӕÿӇ mӝt nhà xây dӵng lӵa chӑn
Yө cung cҩp cho khách hàng. Khi hoҥt ÿӝng
các vұt liӋu xây dӵng
Yӟi tѭ cách ngѭӡi hành nghӅ môi giӟi, công
c) Là mӝt sӵ thӓa thuұn các ÿLӅu kiӋn hӧp
ty môi giӟi bҩt ÿӝng sҧn:
ÿӗng mua bán nhà
a) Thӵc hiӋn mua, bán bҩt ÿӝng sҧn cho
d) ThӇ hiӋn nhӳng thông tin vӅ tình trҥng
chính mình
Yұt lý cӫa bҩt ÿӝng sҧn
) Không thӵc hiӋn mua, bán bҩt ÿӝng sҧn
cho mình mà chӍ là ngѭӡi kӃt nӕi và giúp
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-ket-thuc-hoc-phan-mon-moi-gioi-bat-dong-san-dai-hoc-nong-lam-TP.HCM.pdf[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự