Đề thi đại số B1 2010 - 2011

Giáo dục đại cương,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14      539      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dfzntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Đề thi
Thể loại
Ngày đăng
13/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
539
Lần tải
14
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là đề thi đại số B1 2010 - 2011, tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên theo của các trường đại học tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi thật.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi đại số B1 2010 - 2011

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi đại số B1 2010 - 2011 slide 1


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ


−i

 

+ x
x
2
2
ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2010-2011
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 8 caâu.
Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.
HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN. CA 1

Caâu 1 : Cho ma traän A =
+
+
i
i

+ i . Ñaët z =det A . Tính 5 z.

Caâu 2 : Cho hai ma traän A =  −

  −
 vaø B = 


 .

Tìm ma traän X thoûa I +AX = BT.
 x1 + x2
Caâu 3 : Giaûi heä phöông trình x1 + x2
1 2
x1 + x2
x3
x3
x3
x3
x4
x4
x4
x4
=
=
=
=
Caâu 4 : Trong IR3, cho tích voâ höôùng
x,y
=
x1,x2,x3 ,
y1,y2,y3
=
x1y1 +
x1y2 +
x2y1 +
x2y2 +x3y3.
Tìm ñoä daøi cuûa veùcto u =
,
,−
.
Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát
f
,
,
=
− ,− ,−
,f
,
,
=
,
,
,f
,
,
=
,
,
.
Tìm taát caû caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ1 =
.
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát
f x
= f x1,x2,x3
=
x1 +x2 −
x3,x1 +
x2 +x3,x1 −
x3 .
Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû E = {
,
,
,
,
,
;
,
,
}
Caâu 7 : Ñöa daïng toaøn phöông f x1,x2
GIAO. Neâu roõ pheùp ñoåi bieán.
=
x1 −
x1x2 +
x2 veà daïng chính taéc baèng bieán ñoåi TRÖÏC
Caâu 8 : Cho ma traän vuoâng thöïc A caáp 3, X1,X2,X3 ∈ IR3 laø 3 veùcto coät, ñoäc laäp tuyeán tính. Bieát
A  X1 = X2,A X2 = X3,A X3 = X1. Tìm taát caû trò rieâng vaø veùcto rieâng cuûa A3.
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-dai-so-B1-2010-2011.pdf[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự