Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường

Marketing - Bán hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      274      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a6zntq
Danh mục
Marketing - Bán hàng
Thể loại
Ngày đăng
12/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
10
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
274
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường slide 1

Tài liệu Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường slide 2

Tài liệu Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường slide 3

Tài liệu Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường slide 4

Tài liệu Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Để
kinh
doanh
hiệu
quả
hơn:
hôi
thao
chuỗi
thi
trương
March 2005
This tool was wrtten by: Le Thi Phi, l.t.phi@hn.vnn.vn
1
Tóm tắt
Chúng tôi xây dưng công cụ này để các cơ quan nha nươc, các tô chưc nghiên cưu, các doanh
nghiệp, các tô chưc phi chính phủ và chương trinh phat triên nông thôn sư dung như là một phương
phap hô trơ sinh kế cũng như tăng quyền cho các tiểu nông và tiểu thương vùng cao. Công cụ mô tả
chi tiết cách tô chưc hôi thao như là một diễn đàn, nơi mà đại diện của các tiểu nông, của ngươi
uôn bán, vân chuyên, chế biến và xuât khâu các san phâm vùng cao có thể chia sẻ và nâng cao hiểu
iết về thi trương, các chinh sach lưu thông san phâm, nói lên nhưng bức xúc và nguyện vọng,
đóng góp ý kiến cho các chinh sach của nha nươc và tình trạng thực thi các chinh sach này.
Hôi thao chuỗi thi trương là gì?
Hôi thao chuỗi thi trương là cơ hội để đại diện của các nhóm ngươi tham gia chuỗi thi trương san
phâm – từ ngươi san xuât và chê biên đến các nhà quan li, lập sách, thực thi chinh sach – cùng thảo
luận các vấn đề chung có liên quan đến thi trương, sư dung đất, quan li tài nguyên, việc làm, công
nghệ san xuât, chinh sach thương mại vv . . .
Có thể tô chưc hôi thao chuỗi thi trương để thao luân về một hay cả nhóm san phâm. Vi du, hôi thao
cho cà phê, chè hoặc cao su – nhưng san phâm có tầm kinh tê quan trọng cho cả một vùng hay cho
cả quốc gia. Hôi thao cũng sẽ rất có ích đối với một hoặc cả nhóm san phâm mà giá trị kinh tê rất
nhỏ đối với quố gia nhưng hết sức quan trọng cho các hộ nghèo ở một vùng.
Hướng dẫn trong phần dưới đây được xây dưng dựa trên thử nghiệm ở vùng cao của Việt Nam (hộp
1). Các đồng nghiệp từ Nê pal và Pa-ki-stan có nhận xét về bối cảnh tương tự ở đất nước họ.
Hộp 1. Các chuỗi thi trương ở vùng cao Viêt Nam
Phần lớn các san phâm miền núi là lâm sản: gỗ và các lâm sản phụ. Miền núi có một số các
đặc điểm riêng như địa hình đa dạng, cơ sơ ha tâng kém, dân cư đa số là các dân tộc thiểu số
với văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, trình độ văn hóa và cơ hội tiếp cận thông tin thi trương
hạn chế. Nhiều san phâm hàng hóa rất quan trọng đối với thu nhập hộ nhưng quá nhỏ bé đối
với kinh tê quốc dân. Ngoài ra, hầu hết ngươi tham gia trực tiếp chuỗi thi trương là các tiểu
nông và tiểu thương.
Hôi thao chuỗi thi trương đê lam gi?
Hôi thao chuỗi thi trương la môt biên phap hiêu qua đê cai thiên đơi sông cua nông dân va cac tiêu
thương. Đôi vơi ngươi nông dân, hôi thao là cơ hôi đê chia se thông tin, nâng cao hiêu biêt vê thi
trương va cac chinh sach thương mai, la phương tiên đê noi lên cac kho khăn va nguyên vong, là dịp
hiếm có để đóng góp ý kiến xây dưng và thực thi chinh sach.
Đôi vơi cac nha quan li va lâp sach, hội thảo la cơ hội đê tim hiêu:
-
Chinh sach phat triên nông thôn đa đươc thưc hiên như thê nao- co hiêu qua ơ câp cơ sơ
không? Co nhưng han chê gi?
-
Nông dân va cac tiêu thương co biêt cac chinh sach nay không ?
-
Ho co nguyên vong và đê xuât gi đê giam thiêu cac han chê trong chinh sach?
Cac cơ quan co liên quan đên phat triên nông thôn va cac dư an xoa đoi giam ngheo, phat triên lâm
nghiêp, bao tôn và các tô chưc khác cung co thê sư dung hội thảo như la môt công cu đê xac đinh
cac vân đê cua nhom đôi tương, nhu câu bưc xuc cua ho cung như hiệu qủa cua cac hô trơ va cân
phai lam gi đê cai thiên.
2
Xung đột vê lơi ich giưa ngươi san xuât va cac tiêu thương vơi cac doanh nghiêp chê biên la rât
thương xuyên. Hội thảo thi chuỗi trương la môt diên đan hữu ich đê ho đôi thoai va giai quyêt cac
môi bât đông liên quan đên cac vân đê như hơp đông mua, gia ca, sư dung lao đông.
Các nghiên cưu chinh sach cũng không phải thường xuyên cập nhật được cac ưu tiên cua ngươi dân.
Cac tô chưc nghiên cưu co thê sư dung hội thảo đê trưc tiêp thảo luân vơi môt loat cac đối tac co liên
quan.
Tuy nhiên, không phai tât ca cac ca nhân/tô chưc đêu đươc hương lơi tư hội thảo chuỗi thi trương.
Co thê co cac doanh nghiêp lơn đươc đôc quyên trong kinh doanh hoăc trong sơ hưu đât đai, hoăc
cac ca nhân co quyên lưc trong lâp sach hoăc hanh sach. Nhưng đôi tương nay co thê hơp tac đê lam
dung quyên lưc cua ho hoăc sư dung cac yêu điêm cua chinh sach đê phuc vu lơi ich riêng cua ho.
Vi vây, ho co thê không mong muôn co hội thảo va tim cach ngâm cản trở. Ngoai ra, hội thảo chuỗi
thi trương co thê phai đôi măt vơi bênh quan liêu cua cac quan chưc/can bô giam sat hoăc thưc thi
chinh sach. Vi ho co quyên lưc và hiểu biết nên ho co thê la can trơ lơn cho việc tô chưc hội thảo
thành công.
Ai co thê tô chưc hội thảo chuỗi thi trương ?
Hội thảo co thê tô chưc bơi:
-
Chinh quyên đia phương
-
Cac doanh nghiêp
-
Cac NGO
-
Cac chương trinh phat triên nông thôn
-
Cac cơ quan nghiên cưu
Tô chưc co quyên lưc cao se đam bao tôt cho sư tham gia cua cac thanh phân/ ca nhân – nhưng
ngươi không thich hội thảo diên ra. Vi du: nêu hội thảo đươc tô chưc bơi chinh quyên huyên hoăc
tinh thi sư tham gia se đông đu va cac kêt qua cua hội thảo sẽ đươc quan tâm để thưc hiên hơn. Nêu
hội thảo đươc tô chưc bơi cac cơ quan/tô chưc khac thi cân co sư hô trơ cua chinh quyên cấp cao
nhất ở đia phương.
Phương phap tô chưc hội thảo
Toan bô qua trinh hội thảo đươc chia lam 4 giai đoan: lâp kê hoach, tiên hanh hội thảo, hoat đông
sau hội thảo va đanh gia tac đông hội thảo.
1.
Lâp kê hoach
1.1
Cac thông tin cơ ban vê chuôi thi trương
Cân co cac thông tin cơ ban vê chuôi thi trương có liên quan đên vung san xuât, san lương, gia tri
kinh tê, sô hô hoăc ngươi tham gia san xuât, buôn ban va chê biên. Ngoai ra, cac thông tin vê chinh
sach hô trơ cua nha nươc va cac chương trinh dư an phat triên nông thôn, cac han chê va tiêp thi san
phâm cung rât quan trong.
Phương phap phân tích thi trương rất tốt cho việc thu thập các thông tin này. Đây là phương phap
được xây dưng trên cơ sở của phương phap phân tích chuỗi thi trương nói chung. Các bước được mô
tả ở đây là dựa theo các tài liệu sẵn có, nhưng cải biên cho phù hợp với bối cảnh của Viêt Nam.
Phương phap mô tả cơ cấu thi trương của một hoặc một nhóm san phâm, san phâm được chuyển từ
ngươi san xuât đến ngươi tiêu dùng như thế nào, dòng thông tin được truyền tải theo chuỗi ra sao,
các thành phần tham gia ở mỗi mắt xích và vai trò/ảnh hưởng của họ đối với các thông số quan trọng
như giá cả, lợi nhuận thu được, thông tin vv . .
Chuỗi thi trương của san phâm có thể ngắn với ít thành phần tham gia hoặc rất dài và phức tạp với
nhiều thành phần trực tiếp và gián tiếp tham gia.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-kinh-doanh-hieu-qua-hon-ho-i-tha-o-chuoi-thi-truo-ng.pdf[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự