Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      647      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
m3wntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Đề thi
Thể loại
Đề thi, Giải tích mạch điện, Điện - Điện tử
Ngày đăng
21/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
647
Lần tải
11
  DOWNLOAD

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK 1 - Môn Giải tích mạch điện, Khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) slide 1


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Ñaïi hoïc Baùch Khoa – ÑHQG Tp.HCM,
Boä moân Cô sôû KT Ñieän
Khoa Ñieän – Ñieän töû
Hoïc kyø 1/2012-2013
Ñeà kieåm tra giöõa kyø Giải tích Maïch Ñieän (404036)
07g15 ngaøy 09/10/2012
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt
Baøi 1. Cho maïch nhö hình (H.1) hoaït ñoäng ôû cheá ñoä nguoàn khoâng ñoåi (DC).
Tìm giaù trò cuûa nguoàn aùp E ñeå ñieän aùp U = 24 [V] vaø tìm U khi E = 24 [V].
Baøi 2. Cho maïch ñieän hình [H.2].
a.
Haõy tìm doøng ñieän I baèng 02 caùch khaùc nhau : moät coù duøng pheùp bieán ñoåi töông ñöông
(vaø suy luaän), caùch thöù hai duøng caùc ñònh luaät cô baûn.
.
Töø giaù trò cuûa I vaø sô ñoà [H.2] haõy xaùc ñònh caùc doøng ñieän coøn laïi. Tính coâng suaát treân
töøng phaàn töû – vieát bieåu thöùc caân baèng coâng suaát.
Baøi 3. Cho maïch hình (H.3) ôû cheá ñoä xaùc laäp ñieàu hoøa vôùi =1000 [rad/s]. Ngöôøi ta tieán haønh caùc
pheùp ño xaùc ñònh ñöôïc: I1=I2=I3=5 [A] vaø Uab=Ubc=200 [V], Uac=282 [V]. Haõy döïng moät
giaûn ñoà vector doøng aùp trong maïch (goàm taát caû caùc phaàn töû). Caên cöù vaøo giaûn ñoà vector naøy
xaùc ñònh giaù trò caùc toång trôû phöùc töø ñoù tính giaù trò caùc phaàn töû R1, L1, R2, L2 vaø C.
Tính coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng treân taát caû caùc phaàn töû (05 phaàn töû) vaø caùc coâng
suaát toaøn maïch (cöûa vaøo "a-c" nhö moät nguoàn aùp). Nghieäm laïi söï caân baèng coâng suaát trong
maïch.
Baøi 4. Cho maïch ñieän [H.4] hoaït ñoäng ôû cheá ñoä xaùc laäp ñieàu hoøa. Haõy phöùc hoùa maïch (veõ maïch
daïng phöùc), choïn chieàu cuûa 06 nhaùnh vaø ghi roõ 12 bieán nhaùnh (dạng Uab, Iab,…) + choïn ghi
oõ caùc nuùt vaø voøng maét löôùi ñeå vieát 12 phöông trình moâ taû maïch naøy (theo 03 ñònh luaät cô
aûn).
Cho e(t) = 20
2 cos(1000t) [V] vaø J(t) = 5 sin(1000t + /4) [mA].
Baøi 5 : Cho 02 maïch treân hình [H.5a-b]. Haõy löïa choïn phöông phaùp, vieát heä phöông trình vaø giaûi 2
maïch naøy ñeå tìm caùc doøng ñieän treân caùc ñieän trôû – trong ñoù moät maïch phaûi giaûi baèng
ñieän
theá
nuùt
vaø
maïch
coøn
laïi
aèng
doøng
maét
löôùi.
Cho bieát lyù do baïn choïn caùch giaûi cho moãi baøi – taïi sao khoâng laøm ngöôïc laïi ?
Löu yù:
- Khoâng söû duïng taøi lieäu (saùch vôû) - ñöôïc söû duïng caùc loaïi maùy tính boû tuùi;
- Sinh
vieân neân xem qua toaøn boä caùc baøi ñeå choïn baøi deã-ngaén (bieát roõ) ñeå laøm tröôùc.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-giua-ky-HK1-Giai-tich-mach-dien-DH-Bach-Khoa-TPHCM-2012-2013.pdf[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự