ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 37      972      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
n3untq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học
Thể loại
đảng cộng sản, Việt Nam, chính trị, kinh tế, lích sử, đề cương
Ngày đăng
21/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
94
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
972
Lần tải
37
  DOWNLOAD

Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 1

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 2

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 3

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 4

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN LÕCH SÛ ÀANG CÖNG SAN VIÏT NAM
1
HÛÚNG DÊN ÖN THI
MÖN
LÕCH SÛ
ÀANG CÖNG SAN
VIÏT NAM
TRUNG TÊM BÖI DÛÚNG CAN BÖ GIANG DAY
LY LUÊN MAC - LÏNIN VA TÛ TÛÚNG HÖ CHÑ MINH
NHA XUÊT BAN ÀAI HOC QUÖC GIA HA NÖI
NÙM 2000
http://ebooks.vdcmedia.com
Giao sû: Lï Mêu Han (Chu biïn)
2
TÊP THÏ TAC GIA
1. Giao sû: Lï Mêu Han (Chu biïn)
2. Trên Duy Khang
3. Trõnh Vùn Sung
4. Àinh Xuên Ly
5. Lï Ngoc Liïu
6. Nguyïn Thõ Thuy
7. Ngö Àùng Tri
8. Ngö Vùn Hoan
9. Trõnh Vùn Giang
10. Nguyïn Hûu Thu
11. Nguyïn Kim Lan
12. Pham Vùn Tö
13. Nguyïn Thuy Mui
Ngûúi sûa chûa, bö sung:
Lï Mêu Han (Giao sû)
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN LÕCH SÛ ÀANG CÖNG SAN VIÏT NAM
3
MUC LUC
LÚI NHA XUÊT BAN.......................................................................................................................................................... 5
CÊU 1: TAC ÀÖNG CUA CHÑNH SACH THÖNG TRÕ THUÖC ÀÕA CUA THÛC DÊN PHAP ÀÖI VÚI SÛ BIÏN
ÀÖI XA HÖI, GIAI CÊP VA MÊU THUÊN TRONG XA HÖI VIÏT NAM CUÖI THÏ KY XIX ÀÊU THÏ KY XX? .... 6
CÊU 2: CON ÀÛÚNG TÛ CHU NGHÔA YÏU NÛÚC ÀÏN CHU NGHÔA MAC - LÏNIN CUA NGUYÏN AI QUÖC
(1911- 1920) VA NHÛNG TÛ TÛÚNG CACH MANG GIAI PHONG DÊN TÖC CUA NGÛÚI ÀÛÚC HÒNH THANH
TRONG NHÛNG NÙM 20 CUA THÏ KY XX?................................................................................................................... 8
CÊU 3: QUA TRÒNH CHUÊN BÕ VÏ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚNG VA TÖ CHÛC CUA NGUYÏN AI QUÖC CHO VIÏC
THANH LÊP ÀANG CÖNG SAN VIÏT NAM?................................................................................................................ 11
CÊU 4: HÖI NGHÕ THANH LÊP ÀANG CÖNG SAN VIÏT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖI DUNG CÚ BAN CUA
CHÑNH CÛÚNG VÙN TÙT VA SACH LÛÚC VÙN TÙT CUA ÀANG. Y NGHÔA CUA VIÏC THANH LÊP ÀANG? 13
CÊU 5: HAY CHÛNG MINH ÀANG CÖNG SAN VIÏT NAM RA ÀÚI VA NÙM QUYÏN LANH ÀAO CACH MANG
VIÏT NAM TÛ NÙM 1930 LA MÖT XU THÏ KHACH QUAN CUA LÕCH SÛ?........................................................... 17
CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAN CANH LÕCH SÛ RA ÀÚI VA NÖI DUNG CÚ BAN CUA "LUÊN CÛÚNG CHÑNH TRÕ"
THANG 10-1930 CUA ÀANG CÖNG SAN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19
CÊU 7: HOAN CANH LÕCH SÛ, THANH QUA VA BAI HOC KINH NGHIÏM CUA CAO TRAO 1930 - 1931? ....... 21
CÊU 8: HOAN CANH LÕCH SÛ, THANH QUA VA BAI HOC KINH NGHIÏM CUA CAO TRAO DÊN CHU 1936 —
1939? ................................................................................................................................................................................... 23
CÊU 9: HOAN CANH LÕCH SÛ, NÖI DUNG VA Y NGHÔA LÕCH SÛ CUA CHU TRÛÚNG ÀIÏU CHÓNH CHIÏN
LÛÚC CACH MANG CUA ÀANG TRONG THÚI KY 1939 - 1945?............................................................................... 26
CÊU 10: HOAN CANH, NÖI DUNG VA Y NGHÔA LÕCH SÛ CUA BAN CHÓ THÕ "NHÊT - PHAP BÙN NHAU VA
HANH ÀÖNG CUA CHUNG TA" NGAY 12-3-1945 CUA BAN THÛÚNG VU TRUNG ÛÚNG ÀANG? .................... 29
CÊU 11: Y NGHÔA LÕCH SÛ, NGUYÏN NHÊN THÙNG LÚI VA BAI HOC KINH NGHIÏM CUA CACH MANG
THANG TAM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31
CÊU 12: HOAN CANH LÕCH SÛ VA NÖI DUNG CÚ BAN CUA BAN CHÓ THÕ "KHANG CHIÏN KIÏN QUÖC"
THANG 11-1945 CUA BAN THÛÚNG VU TRUNG ÛÚNG ÀANG? ............................................................................. 34
CÊU 13: ÀANG TA ÀA LANH ÀAO NHÊN DÊN TA THÛC HIÏN NHÛNG BIÏN PHAP GÒ ÀÏ BAO VÏ CHÑNH
QUYÏN CACH MANG NHÛNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36
CÊU 14: TAI SAO THANG 12-1946, ÀANG ÀA QUYÏT ÀÕNH PHAT ÀÖNG CUÖC KHANG CHIÏN TOAN QUÖC.
PHÊN TÑCH NÖI DUNG CÚ BAN ÀÛÚNG LÖI KHANG CHIÏN CUA ÀANG?......................................................... 39
CÊU 15. TRÒNH BAY TOM TÙT NÖI DUNG CÚ BAN ÀÛÚNG LÖI CACH MANG VIÏT NAM ÀÛÚC VACH RA
TRONG "CHÑNH CÛÚNG ÀANG LAO ÀÖNG VIÏT NAM" DO ÀAI HÖI LÊN THÛ II CUA ÀANG THANG 2 -
1951? ................................................................................................................................................................................... 42
CÊU 16: TRONG TIÏN TRÒNH KHANG CHIÏN CHÖNG THÛC DÊN PHAP (1946 - 1954), ÀANG TA LANH DAO
QUÊN VA DÊN TA XÊY DÛNG VA PHAT TRIÏN THÛC LÛC KHANG CHIÏN TOAN DIÏN NHÛ THÏ NAO? .. 44
CÊU 17: PHÊN TÑCH Y NGHÔA LÕCH SÛ, NGUYÏN NHÊN THÙNG LÚI VA BAI HOC KINH NGHIÏM CUA
CUÖC KHANG CHIÏN THÖNG THÛC DÊN PHAP VA CAN THIÏP MY (1946 - 1954)? .......................................... 47
http://ebooks.vdcmedia.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

DE-CUoNG-oN-THI-MoN-LICH-SU-DAN-CoNG-SAN-VIET-NAM.pdf[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự