Đề cương cơ sở dữ liệu

Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      340      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0cuntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
Thể loại
bài tập
Ngày đăng
14/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
5
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
340
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề cương tổng hợp môn Cơ Sở Dữ Liệu

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề cương cơ sở dữ liệu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề cương cơ sở dữ liệu slide 1

Tài liệu Đề cương cơ sở dữ liệu slide 2

Tài liệu Đề cương cơ sở dữ liệu slide 3

Tài liệu Đề cương cơ sở dữ liệu slide 4

Tài liệu Đề cương cơ sở dữ liệu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

1. Hàm nào sau đây không phải là hàm thống kê được hỗ trợ trong cú pháp của SQL chuẩn:
a. SUM
. MAX
c.AVERAGE
d. COUNT
2. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G) với tập phụ thuộc hàm F={AB→C, D→EG, C→A, BE→C, BC→D,
CG→BD, ACD→B, CE→AG}. Tập hợp bao gồm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ này là:
a. {AB, CG, CD, EB, CE, BC}
. {AB, EB, CE, BC}
c. {CD, EB, CE, BC}
d. {AB, CG, CE, BC}
3. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F={B→D, A→C, C→ABD}. Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan
hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
4. r được gọi là một quan hệ trên lược đồ quan hệ R(Ω) với tập thuộc tính Ω=A1A2...An khi và chỉ khi:
a. r  dom(A1) x dom(A2) x…x dom(An)
. r = dom(A1) x dom(A2) x…x dom(An)
c. r  dom(A1) U dom(A2) U…U dom(An)
d. r = dom(A1) U dom(A2) U…U dom(An)
5. Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, RDBMS là viết tắt trong tiếngAnh của thuật ngữ:
a. Real Digital Base Mapping System
. Relational Database Management System
c. Runtime Database Manipulation Software
d. Runable Data Bo
owing and Movement Software
6. Cho lược đồ quan hệ R(S,I,D,M) với tập phụ thuộc hàm F={SI→D, SD→M}. Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ này
là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
7. Luật nào sau đây không thể suy ra bằng cách áp dụng hệ tiên đềAmstrongs:
a. Nếu X → Y thì XW→ YW
. Nếu XW→ Y thì X → Y
c. Nếu X→YWthì X→Y
d.Tất cả các luật trên
8. Điều kiện cần và đủ để một phụ thuộc hàm X → Y có thể được suy dẫn từ tập phụ thuộc hàm F là:
a. X+ =Y+
.Y+  X+
c.Y+  X
d.Y X+
9. Phát biểu nào sau đây là không chính xác khi nói về chuẩn 3:
a. Lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 3 nếu mọi thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc bắc cầu vào một khóa nào đó của lược đồ
quan hệ.
. Nếu lược đồ quan hệ không có thuộc tính không khóa thì đạt chuẩn 3
c. Lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 3 khi và chỉ khi nếu mọi phụ thuộc hàm X→AF+ (A∉ X) đều có X là siêu khóa của lược đồ quan
hệ.
d.Tất cả các phát biểu trên
10. Cho câu lệnh truy vấn: SELECT MaHD FROM KhachHang KH INNER JOIN HoaDon HD ON KH.MaKH=HD.MaKH
WHERE SoCMND='031275576'
Biểu thức đại số quan hệ nào sau đây tương đương với câu lệnh truy vấn trên:
11. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu lệnh truy vấn nào sau đây cho ta biết mỗi khách hàng đã mua hàng bao nhiêu lần, biết mỗi lần mua hàng được xuất một
hóa đơn:
a. SELECT MaKH, COUNT(MaHD) FROM HoaDon HD INNER JOIN KhachHang KH ON
KH.MaKH=HD.MaKH
. SELECTMaKH, COUNT(*) FROM HoaDon GROUPBYMaKH
c. SELECTMaKH, COUNT(MaHD) FROMHoaDon
d. Không có câu lệnh nào đúng trong 3 câu lệnh trên
12. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) và tập phụ thuộc hàm F={AB→C, B→D, BC→A}. Dạng chuẩn
cao nhất của lược đồ quan hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
13. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu lệnh truy vấn nào sau đây cho ta biết số mặt hàng khác nhau được mua bởi mỗi khách hàng
a.
SELECT MaKH, SUM(SoLuong) FROM HoaDon HD INNER JOIN ChiTietHoaDon CT ON
HD.MaHD=CT.MaDH GROUP BY MaKH
. SELECTMaKH, COUNT(MaMH) FROMHoaDon HD INNER JOIN ChiTietHoaDon CTON
HD.MaHD=CT.MaDH GROUP BY MaKH
c. SELECTMaKH, SUM(DISTINCT SoLuong) FROMHoaDon HD INNER JOIN ChiTietHoaDon CT
ON HD.MaHD=CT.MaDH GROUP BY MaKH
d. SELECTMaKH, COUNT(DISTINCT MaMH) FROMHoaDon HD INNER JOIN ChiTietHoaDon CT
ON HD.MaHD=CT.MaDH GROUP BY MaKH
14. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E) với tập phụ thuộc hàm F={AB→C,AC→B,BC→DE}.Tập thuộc
tính nào sau đây là khóa của lược đồ quan hệ:
a.AE
. BD
c.AC
d. BDE
15. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu lệnh truy vấn nào sau đây cho ta biết giá trị hàng hóa được mua bởi mỗi khách hàng:
a. SELECT MaKH, SUM(SoLuong)*DonGia FROMChiTietHoaDon CT INNER JOIN HoaDon HD ON
CT.MaHD=HD.MaHD INNER JOIN MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaKH
. SELECTMaKH, SoLuong*SUM(DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN HoaDon HD ON
CT.MaHD=HD.MaHD INNER JOIN MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaKH
c. SELECTMaKH, SUM(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN HoaDon HD ON
CT.MaHD=HD.MaHD INNER JOIN MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaKH
d. SELECTMaKH, SUM(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN HoaDon HD ON
CT.MaHD=HD.MaHD INNER JOIN MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH
16. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu truy vấn nào sau đây cho ta biết tổng số lượng hàng đã bán ứng với mỗi mặt hàng:
a. SELECT MaMH, COUNT(*) FROM ChiTietHoaDon
. SELECTMaMH, COUNT(SoLuong) FROM ChiTietHoaDon GROUPBY MaMH
c. SELECTMaMH, SUM(SoLuong) FROM ChiTietHoaDon
d. SELECTMaMH, SUM(SoLuong) FROM ChiTietHoaDon GROUPBY MaMH
17. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL có tên gọi đầy đủ là
a. Sequential Query Language
. Structured Query Language
c. Semantic Query Language
d.Tất cả các lựa chọn trên đều đúng
18. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) và F={AB→C, D→B, C→ABD}. Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
19. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm F= {B→A, DA→CE, D→H, GH→C, AC→D}. Phụ thuộc hàm
nào sau đây không thể suy dẫn từ F:
a.AC → CH
.AC → DE
c.AC → D
d.AC → BCE
20. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu truy vấn nào sau đây cho ta biết giá trị hàng hóa mua ứng với mỗi hóa đơn:
a. SELECT MaHD, SUM(SoLuong)*COUNT(DonViTinh) FROMChiTietHoaDon CT INNER JOIN
MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH
. SELECTMaHD, SUM(SoLuong)*DonGia FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang MH
ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaHD
c. SELECTMaHD, SUM(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang MH
ON CT.MaMH=MH.MaMH
d. SELECTMaHD, SUM(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang MH
ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaHD
21. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G,H,K) với tập phụ thuộc hàm F={C→AD, E→BH,B→K,CE→G}.Tập thuộc tính nào sau
đây là khóa của lược đồ quan hệ này:
a. CE
. CDE
c.ABC
d. BHK
22. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu truy vấn nào sau đây cho ta biết tổng giá trị hàng hóa đã bán ứng với mỗi loại hàng:
a. SELECT MaLoai, SUM(SoLuong)*COUNT(DonViTinh) FROMChiTietHoaDon CT INNER JOIN
MatHang MH ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUPBYMaLoai
. SELECTMaLoai, SUM(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang MH
ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BYMaLoai
c. SELECTMaLoai, SUM(SoLuong)*DonGia FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang MH
ON CT.MaMH=MH.MaMH
d. SELECTMaLoai, COUNT(SoLuong*DonGia) FROM ChiTietHoaDon CTINNER JOIN MatHang
MH ON CT.MaMH=MH.MaMH GROUP BY MaLoai
23. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của bao đóng tập phụ thuộc hàm:
a. F  F+
. F  G thì F+  G
c. F+ = (F+)+
d.Tất cả các tính chất trên.
24. Hai tập phụ thuộc hàm F và G được gọi là hai tập phụ thuộc hàm tương đương (ký hiệu F≡G) nếu
a. F = G
. F+ = G
c. F+ = G+
d. F = G+
25. Cho lược đồ quan hệ R(G,M,V,N,H,P) và tập phụ thuộc hàm F={G→M, G→N, G→H, G→P, M→V, NHP→M}. Dạng chuẩn
cao nhất của lược đồ quan hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
26. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G,H,K) với tập phụ thuộc hàm F={C→AD, E→BH,B→K,CE→G}. Dạng chuẩn cao nhất
của lược đồ quan hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
27. Cho các bảng dữ liệu sau đây:
NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa)
MatHang(MaMH, TenMH, MaNCC, MaLoai, DonViTinh, Dongia)
KhachHang(MaKH,TenKH, DiaChi, SoCMND, DienThoai)
HoaDon(MaHD, MaKH, NgayMuaHang)
ChiTietHoaDon(MaHD, MaMH, SoLuong)
Câu lệnh truy vấn nào sau đây cho ta biết số mặt hàng có trong mỗi hóa đơn
a. SELECT MaHD, COUNT(MaMH) FROM ChiTietHoaDon
. SELECTMaHD, SUM(SoLuong) FROMChiTietHoaDon
c. SELECTMaHD, SUM(SoLuong) FROMChiTietHoaDon GROUP BY MaHD
d. SELECTMaHD, COUNT(*) FROM ChiTietHoaDon GROUPBYMaHD
28. Cho lược đồ quan hệ R(S,A,I,P) với tập phụ thuộc hàm F={SI→P, S→A}. Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ này :
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
29.Trong ngôn ngữ T-SQLđược hỗ trợ bởi Microsoft SQLServer, mệnh đề Join nào sau đây thực
hiện chức năng của phép tích Đề Các trong đại số quan hệ:
a. Left Outer Join
. Right Outer Join
c. Cross Join
d. Inner Join
30. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,I) với tập phụ thuộc hàm F={ACD→EBI, CE→AD}. Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
quan hệ này là:
a. 1NF
. 2NF
c. 3NF
d. BCNF
31. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G) với tập phụ thuộc hàm F = {B→C, C→B,A→GD}.Tập thuộc tính nào sau đây là khóa
của lược đồ quan hệ
a.ACE
. BCD
c. DE
d.ADEG
32. Luật nào trong số các luật sau đây được gọi làluật "giả bắc cầu" (pseudo transitive rule)
a. Nếu X→Y, Z→W thì suy ra XZ→YW
. Nếu X→YZ, YZ→W thì X→W
c. Nếu X→YZ thì suy ra X→Z
d. Nếu X→Y, YZ→Wthì XZ→W
33. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G)
F = {AB→C, D→EG, C→A, BE→C, BC→D, CG→BD, ACD→B, CE → AG}. Xét tập thuộc tính X = BD.Tập thuộc tính nào sau
đây là bao đóng của X:
a.ABCD
.AB
c.ABCDE
d.ABCDEG

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-cuong-co-so-du-lieu.pdf[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự