Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

Giáo dục đại cương,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17      637      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
efzntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Đề thi
Thể loại
Ngày đăng
13/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
637
Lần tải
17
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đây là đáp án của đề thi Ca1 Đại số B1 2010-2011, giúp các bạn có cơ sở để kiểm tra kết quả

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 slide 1


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộA


 

 2
2
Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2010-2011, ca 1
Thang ñieåm: caâu 1, 2, 5, 6: 1.5 ñieåm. Caùc caâu coøn laïi 1 ñieåm.
Neáu caùch laøm ñuùng maø ñaùp aùn sai, thì vaãn cho ñieåm tuøy theo möùc ñoä.
Caâu 1. det
5 z = zk = 10

= − + i = √
π/ +k π +i
i
π/ +i i π/ .
π/ +k π ,k = ,
,...,
.
Caâu 2. X = A−1 BT −

I, A−1 = 


  −
 Suy ra X =  −


Caâu 3. Ñöa veà baäc thang, giaûi ra ñöôïc nghieäm toång quaùt X = α+
Caâu 4. Ñoä daøi veùcto ||u|| = u,u = + + + + =
β,−α −β,α,β .
Caâu 5. Coù nhieàu caùch laøm. Tìm f , , = , , ,f
− ,− ,− , suy ra ma traän cuûa f trong chính taéc laø A = 
,
, =

,− ,−

,f
,
,
=


ÖÙng vôùi trò rieâng λ1 =
, giaûi heä
A−
I X =
, ta coù nghieäm X =
α,
α−β,β T. Suy ra taát caû
caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ1 =
laø X =
α,
α − β,β
Caâu 6. f
,
,
=
,
,
, suy ra [f
,
,
]E =
− ,
,−
T;
f , , = , , , suy ra [f , , ]E = , , T  
f , , = , , , suy ra [f , , ]E = , , T. Ma traän caàn tìm: A =  
  −
Caâu 7. Ma traän cuûa daïng toaøn phöông: A = . Cheùo hoùa tröïc giao A = PDPT, trong
 

ñoù D =
 
, P = 

.
Daïng chính taéc caàn tìm: f y1,y2
=
y1 +
y2. Pheùp ñoåi bieán X = PY.
Caâu 8. Ta coù A3 X1
= A A AX1
= A AX2
= AX3 = X1. Suy ra X1 laø veùcto rieâng cuûa A3 öùng
vôùi trò rieâng λ1 =
.
Töông töï 2 veùcto X2,X3 ñeàu laø veùcto rieâng cuûa A3 öùng vôùi trò rieâng λ1 =
.
Vì X1,X2,X3 ñoäc laäp tuyeán tính neân Boäi hình hoïc cuûa λ1 baèng 3.
Suy ra A3 chæ coù moät trò rieâng
vaø A3 = I.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dap-an-de-thi-Dai-so-B1-2010-2011.pdf[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự