Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19      426      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ibyntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
13/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
231
Dung lượng
1.15 M
Lần xem
426
Lần tải
19
  DOWNLOAD

Thomas Watson, người sinh ra vào cuối thế kỷ thứ XIX, lãnh đạo IBM trong 40 năm của nửa đầu thế kỷ XX. Chúng ta đang ở thế kỷ XXI với sân khấu toàn cầu hoá và những cuộc cách mạng đang diễn ra trên đó với tốc độ chóng mặt, cạnh tranh khắc nghiệt và chưa rõ tương lai sẽ hạ màn như thế nào. Liệu

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy slide 1

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy slide 2

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy slide 3

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy slide 4

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Thomas Watson Sr. Và IBM: Xác Lập Công Thức Tư Duy slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

XAÁC LÊÅP CÖNG THÛÁC TÛ DUY
1
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI
Thomas J. Watson Sr. & IBM
XAÁC LÊÅP CÖNG THÛÁC TÛ DUY
Nguyïîn Hoaâng Nhêåt Tên vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:
Ts. Quaùch Thu Nguyeät
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
Bieân taäp:
Haûi Vanâ
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
Bìa:
Höõu Baéc
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE
Söûa baûn in:
Kyõ thuaät vi tính:
Thanh Vieät
Mai Khanh + Thanh Haø
Böå sacá h àaä àûúc å àùng kyá ban ã quyïnì , moi å thöng tin xin vui lonâ g gûi ã vï:ì
PACE
Toâa nhaâ PACE
NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thané g - Quan ä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
Email: BOOK@pace.edu.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
Taác giaã têåp saách:
Nguyïîn Hoaâng Nhêåt Tên
(möåt phêìn cuãa dûå aán)
vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
Muc å lucå
Cuâng baån àoåc,
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
7
Lúâi noái àêìu
15
Phêìn I
“THINK”- TÛ DUY
Chûúng 1.
27
BAÂI TOAÁN CUÖËI THÏË KYÃ XX
Baâi toaán cuãa Gerstne
28
Watson: Töi nïn laâm gò?
32
Chûúng 2.
39
TINH THÊÌN WATSON TRÚÃ LAÅI
“Thuyïët cöî xe ngûåa” cuãa Watson
40
Watson trúã laåi
44
Chûúng 3.
57
NHÛÄNG TRÛÚÂNG HOÅC KINH DOANH CUÃA WATSON
Chuá beá nuöi ngûåa àïí hoåc
58
Tûâ baán haâng rong àïën öng chuã cûãa haâng
60
Watson hoåc nghïì baán haâng chuyïn nghiïåp
62
Baãn aán, tònh yïu vaâ àöi mùæt múã to
64
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
Chûúng 4.
75
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.
CHUYÏÍN BAÅI THAÂNH THÙÆNG
Laâm laåi cuöåc àúâi úã tuöíi 40
76
4
THOMAS J. WATSON SR. & IBM
XAÁC LÊÅP CÖNG THÛÁC TÛ DUY
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dao-kinh-doanh-Viet-Nam-va-the-gioi-Thomas-Watson-Sr.-Va-IBM-Xac-Lap-Cong-Thuc-Tu-Duy.pdf[1.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự