Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 33      544      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fbyntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
13/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
229
Dung lượng
0.97 M
Lần xem
544
Lần tải
33
  DOWNLOAD

Sinh năm 1897 trong một gia đình thợ thủ công nghèo, bố làm nghề thợ mộc, mẹ chuyên dệt vải, bản thân ông không được học cao, nhưng có ai ngờ rằng Sakichi đã làm rạng danh dòng họ bằng công ty Toyoda Automatic Loom Works với dây chuyền sản xuất hàng nghìn chiếc máy dệt tự động và chiếm lĩnh hoàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng slide 1

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng slide 2

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng slide 3

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng slide 4

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Sakichi Toyoda Và Toyota: Thay Đổi Công Thức Của Khát Vọng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

THAY ÀÖÍI CÖNG THÛÁC CUÃA KHAÁT VOÅNG
1
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI
Sakichi Toyoda & TOYOTA
THAY ÀÖÍI CÖNG THÛÁC CUÃA KHAÁT VOÅNG
Nguyïîn Thu An vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp: Thanø h Nam
Bìa: Höõu Baéc
PACE giûä baãn quyïìn
Söûa baûn in:
Phaïm Nguyeãn
Copyright©2007 by PACE
Kyõ thuaät vi tính:
Mai Khanh + Thanh Haø
Böå sacá h àaä àûúc å àùng kyá ban ã quyïnì , moi å thöng tin xin vui lonâ g gûi ã vï:ì
PACE
Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thané g - Quan ä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
Taác giaã têåp saách:
Nguyïîn Thu An
(möåt phêìn cuãa dûå aán)
vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
2
TOYOTA
THAY ÀÖÍI CÖNG THÛÁC CUÃA KHAÁT VOÅNG
3
Muc å lucå
Cuâng baån àoåc
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
7
Lúâi noái àêìu
13
Phêìn I.
LAÂM SÖËNG DÊÅY NGAÂNH DÏÅT MAY NHÊÅT BAÃN
BÙÆT CHÛÚÁC MAÂ LAÂM TÖËT HÚN MÚÁI
LAÂ ÀIÏÌU ÀAÁNG QUYÁ
23
TAÁO BAÅO VÚÁI ÛÚÁC MÚ
33
Ma lûåc cuãa chiïëc khung cûãi
34
Xêy giêëc mú lúán tûâ kho chûáa coã
44
Chaâng Sakichi coá pheáp laå
47
CUÂNG ÀÊËT NÛÚÁC CHUYÏÍN MÒNH
51
ÀÛÂNG NGAÅI VÊËP NGAÄ...
59
Chiïën thuêåt lêëy ngùæn nuöi daâi
60
Thõ trûúâng àêìu tiïn chñnh laâ quï hûúng baån!
66
SÛÅ KHÚÃI ÀÊÌU CUÃA NÏÌN SAÃN XUÊËT TIÏN TIÏËN
ÚÃ NHÊÅT BAÃN
73
Du nhêåp hïå thöëng saãn xuêët dêy chuyïìn kiïíu Myä
74
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
Ngûúâi khao khaát sûå hoaân haão
Nhûäng àöëi thuã caånh tranh
76
82
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.
Bûúác chên ra thïë giúái vaâ mú vïì nhûäng con ngûåa sùæt
85
4
TOYOTA
THAY ÀÖÍI CÖNG THÛÁC CUÃA KHAÁT VOÅNG
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dao-kinh-doanh-Viet-Nam-va-the-gioi-Sakichi-Toyoda-Va-Toyota-Thay-Doi-Cong-Thuc-Cua-Khat-Vong.pdf[0.97 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự