Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28      457      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hbyntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
13/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
273
Dung lượng
1.08 M
Lần xem
457
Lần tải
28
  DOWNLOAD

Tổ chức lại hệ thống thông tin toàn cầu để phục vụ cho nhiều người trên thế gian này - Đó chính là mục tiêu lớn nhất để Google được tạo ra, lớn lên và đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như một huyền thoại. kiến giả cho phép lạ hình chữ G này chính là phần đạo nằm rất sâu trong lòng Google:

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu slide 1

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu slide 2

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu slide 3

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu slide 4

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Larry Page Và Google: Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU
1
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI
La
y Page & GOOGLE
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU
Nguyïîn Ngoåc Hoaâng vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp: Thanø h Nam
Bìa: Höõu Baéc
PACE giûä baãn quyïìn
Söûa baûn in:
Phaïm Nguyeãn
Copyright©2007 by PACE
Kyõ thuaät vi tính:
Mai Khanh + Thanh Haø
Böå sacá h àaä àûúc å àùng kyá ban ã quyïnì , moi å thöng tin xin vui lonâ g gûi ã vï:ì
PACE
Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thané g - Quan ä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
Taác giaã têåp saách:
Nguyïîn Ngoåc Hoaâng
(möåt phêìn cuãa dûå aán)
vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
Muc å lucå
Cuâng baån àoåc,
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
7
Nhûäng tûâ VIÏËT TÙÆT
15
Lúâi noái àêìu
17
Phêìn I.
GOOGLE – TAÂI SAÃN CHUNG CUÃA THÏË GIÚÁI
Chûúng 1.
25
GOOGLEPLEX - VIÏËT LAÅI VÙN HOÁA DOANH NGHIÏÅP
“Chuáng ta chûa àuã tiïåc tuâng”
35
Tûâ baân laâm viïåc cuãa ngûúâi cêìm laái àïën àiïìu rùn
thûá chñn
54
Chûúng 2.
65
PHUÅC VUÅ CÖÅNG ÀÖÌNG ÀÏÍ THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI
“Google is global”
66
Phuåc vuå cöång àöìng – cöng thûác höåi tuå nhên taâi
76
Chûúng 3.
85
TRÙN TRÚÃ VÒ THÏË GIÚÁI TÛÚNG LAI
Nghô khaác vaâ laâm khaác
86
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
Cuöåc tranh luêån “Don’t be evil”
“Thaánh Lawrence cuãa Google” vaâ cuöåc chiïën
ïn trong
90
98
thûåc hiïån têåp saách naây.
Thaách thûác tûâ tûúng lai vaâ vuä khñ töëi thûúång
104
4
LARRY PAGE & GOOGLE
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dao-kinh-doanh-Viet-Nam-va-the-gioi-Larry-Page-Va-Google-Sap-Xep-Lai-He-Thong-Thong-Tin-Toan-Cau.pdf[1.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự