Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15      583      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jbyntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
13/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
253
Dung lượng
1.27 M
Lần xem
583
Lần tải
15
  DOWNLOAD

Cả thế giới đang di chuyển trên những chiếc xe bốn bánh có gắn động cơ. Không chỉ Mỹ hay Châu Âu - cái nôi của những sáng chế đầu tiên về xe hơi, mà ngay cả rất nhiều nước Châu Á, ôtô- đã trở thành một vật dụng quen thuộc của các gia đình. Có nhận định rằng, ôtô đã làm thay đổi rất lớn lối sống của

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe slide 1

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe slide 2

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe slide 3

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe slide 4

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Henry Ford Và Ford: Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI
Henry Ford vaâ FORD
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE
Lï Minh Toaân vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
Chòutraùchnhieämxuaátbaûn: Ts.Quaùch Thu Nguyeät
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
Bieântaäp:
Thanø hNam
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
Bìa:
HöõuBaéc
Söûabaûnin:
PhaïmNguyeãn
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE
Kyõthuaätvitính:
MaiKhanh+ThanhHaø
Böå sacá h àaä àûúcå àùng kyá banã quyïnì , moiå thöng tin xin vui lonâ g gûiã vï:ì
PACE
NHAØ XUATÁ BAÛN TREÛ
Toâa nhaâ PACE
161B Lyù Chính Thané g - Quanä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Website: http://www.nxbtre.com.vn
Email: BOOK@pace.edu.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUATÁ BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
Taác giaã têåp saách:
Lï Minh Toaân
(möåt phêìn cuãa dûå aán)
vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
Mucå lucå
Cuâng baån àoåc
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
7
Lúâi noái àêìu
23
Phêìn I.
TYÃ PHUÁ, CON NHAÂ NGHEÂO VAÂ CHIÏËC MAÁY BAY GIÊËY
Chûúng 1.
29
24 GIÚÂ TRONG ÀÚÂI MÖÅT NGÛÚÂI ÀÙÅC BIÏÅT
6 giúâ saáng: Bûäa àiïím têm àêåm chêët Anh
30
9 giúâ: Thïë naâo laâ sûå nhên àaåo cao caã nhêët?
44
10 giúâ: Nûúác cúâ hoâa bònh
49
12 giúâ trûa: Thûúãng thûác bûäa ùn cuãa ngûúâi ngheâo 54
2 giúâ chiïìu: Chuáng ta seä tung ra mêîu xe múái!
58
3 giúâ chiïìu: Nhûäng gûúng mùåt quan troång
cuãa nûúác Myä
65
10 giúâ àïm: Chim sùæt seä bay thi cuâng àaân sïëu!
71
Chûúng 2.
81
TYÃ PHUÁ XAÂI TIÏÌN
Töi biïët rùçng ngûúâi ngheâo thiïëu chöî chûäa bïånh...
83
... Vaâ thiïëu möåt núi àïí hoåc haânh àaâng hoaâng
87
Têët nhiïn, moåi ngûúâi cêìn biïët vïì lõch sûã dên töåc mònh
90
Phêìn II.
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
NHÛÄNG QUYÏËT ÀÕNH GOÁP PHÊÌN THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.
Chûúng 1.
NAÂY ANH EM, CHUÁNG TA KHÖNG KIÏËM TIÏÌN
BÙÇNG MOÅI GIAÁ!
97
4
HENRYFORD&FORD
ÀÙÅTTHÏËGIÚÁILÏNBÖËNBAÁNHXE
5
Chûúng 2.
111
ÀÚN GIAÃN LAÂ THÏË GIÚÁI NAÂY CÊÌN ÀÛÚÅC PHUÅC VUÅ!
Möîi ngûúâi àïìu cêìn möåt chiïëc ö-tö
Cöng thûác kinh doanh “cho ài röìi seä nhêån”
112
119
Cunâ g banå àocå
Tiïu chuêín hoáa khaách haâng
130
Chûúng 3.
ÀÙÅT CAÃ THÏË GIÚÁI TRÏN NHÛÄNG BAÁNH XE
137
KIÏMË TIÏNÌ HAY PHUNÅ G SÛÅ XAÄ HÖIÅ ?
Nhu cêìu xaä höåi röång lúán hún nhiïìu. Phaãi laâm viïåc tiïëp!
138
Böå saách maâ baån àoåc àang cêìm trïn tay laâ kïët quaã
Tiïën ra thïë giúái
145
cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àaåo Kinh
doanh cuaã Viïtå Nam vaâ Thïë giúiá do Töí húpå Giaoá ducå
Phêìn III.
PACE thûcå hiïnå trong suötë 14 thaná g vûaâ qua.
HOÅC TÊÅP THÛÅC SÛÅ LAÂ MÖÅT VIÏÅC VÔ ÀAÅI
Chuáng töi àùåt tïn cho böå saách naây laâ Àaåo Kinh
Cêu chuyïån vïì chiïëc nöìi nêëu xuáp cuãa meÅ
156
doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái vúái mong muöën àûúåc
Saách chûa phaãi laâ têët caã
172
chia seã cunâ g banå àocå , àùcå biïtå laâ banå àocå doanh nhên
Cêåu nhoác “thúå reân” 12 tuöíi vaâ “saáng chïë” àêìu tiïn176
vaâ banå àocå quan têm àïnë kinh doanh, nhûnä g kiïnë giaiã
vïì haâng loaåt caác cêu hoãi nhû: “Kinh doanh laâ gò?”,
Phêìn IV.
“Doanh nhên laâ ai?”, “Àêu laâ ‘àaåo’ cuãa nghïì kinh
“DI SAÃN” CUÃA FORD
doanh?” vaâ “Taiå sao kinh doanh laâ mötå nghïì cao quyá
Chûúng 1.
185
vaâ xûná g àaná g àûúcå xaä höiå tön vinh?”...
“ÀÖËI THUÔ, BAÅN BE VA NGÛÚÂI KÏË VÕ
Nhûäng àöëi thuã xûáng têìm
Ngûúâi kïë võ
186
221
Tûâ cêu chuyïnå cuaã nhûnä g huyïnì thoaiå doanh nhên
thïë giúiá
Chûúng 2.
241
Àöåi nguä chuyïn gia cuãa PACE cuâng caác cöång sûå àaä
TÛÅ SÛÅ CUÃA HENRY FORD: PHUÅC VUÅ XAÄ HÖÅI
nghiïn cûuá cuöcå àúiâ vaâ sûå nghiïpå cuaã 25 doanh nhên
LUÖN LAÂ MUÅC TIÏU ÀI TRÛÚÁC LÚÅI NHUÊÅN
huyïnì thoaiå , àïnë tûâ 25 têpå àoanâ kinh doanh dênî àêuì
trong nhûnä g banã g xïpë hanå g doanh nghiïpå trïn toanâ thïë
SAÁCH THAM KHAÃO
252
giúiá , nhùmç tòm kiïmë “caiá àaoå ”, caiá triïtë lyá cötë loiä trong
kinh doanh cuaã ho.å Mucå àñch laâ àïí lyá giaiã xem vò sao
hoå laâ nhûäng ngûúâi kiïëm tiïìn nhanh nhêët, kiïëm tiïìn
nhiïuì nhêtë vaâ kiïmë tiïnì bïnì vûnä g nhêtë thïë giúiá , àönì g
thúiâ hoå laiå àûúcå xaä höiå àùcå biïtå kñnh tronå g?
6
HENRYFORD&FORD
ÀÙÅTTHÏËGIÚÁILÏNBÖËNBAÁNHXE
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dao-kinh-doanh-Viet-Nam-va-the-gioi-Henry-Ford-Va-Ford-Dat-The-Gioi-Len-4-Banh-Xe.pdf[1.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự