Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 44      616      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
kbyntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
đạo đức kinh doanh, làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
13/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
193
Dung lượng
0.85 M
Lần xem
616
Lần tải
44
  DOWNLOAD

Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt (Bộ Sách Đạo Kinh Doanh Việt Nam Và Thế Giới), viết về cuộc đời Bạch Thái Bưởi - nhân vật được xem là nhà tư sản dân tộc đầu tiên của Việt Nam. Trí tuệ và tinh thần của ông đến nay vẫn xứng đáng là tấm gương sáng cho giới doanh nhân Việt. 20 tuổi,

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt slide 1

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt slide 2

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt slide 3

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt slide 4

Tài liệu Đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới - Bạch Thái Bưởi: Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TAÂI NÛÚÁC VIÏÅT
1
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI
Baåch Thaái Bûúãi
KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TAÂI NÛÚÁC VIÏÅT
Lï Minh Quöëc vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:
Ts. Quaùch Thu Nguyeät
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
Bieân taäp:
Kim Tuyeán
Bìa:
Höõu Baéc
PACE giûä baãn quyïìn
Söûa baûn in:
Nguyeãn Phöôùc
Copyright©2007 by PACE
Kyõ thuaät vi tính:
Mai Khanh + Thanh Haø
Böå sacá h àaä àûúc å àùng kyá ban ã quyïnì , moi å thöng tin xin vui lonâ g gûi ã vï:ì
PACE
Toâa nhaâ PACE
NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
161B Lyù Chính Thané g - Quan ä 3 - Thanø h phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Email: BOOK@pace.edu.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAT Á BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
Taác giaã têåp saách:
Lï Minh Quöëc
(möåt phêìn cuãa dûå aán)
vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:
Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
Nguyïîn Vùn Tiïën Huâng
2
BAÅCH THAÁI BÛÚÃI
KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TAÂI NÛÚÁC VIÏÅT
3
Muc å lucå
Cuâng baån àoåc,
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
7
Lúâi noái àêìu
13
Chûúng I.
ÀI TRÏN ÀÖI CHÊN CUÃA CHÑNH MÒNH
17
Thúâi loaån
18
Nöîi loâng
21
“Töi àaä nhòn thêëy con àûúâng!”
24
Chûúng II.
MÚÃ LÖËI
29
Ngûúâi Phaáp, hoå cêìn gò?
30
Àöìng vöën àêìu tiïn
36
Chûúng III.
DUÅNG NHÊN
41
Thêët baåi àêìu tiïn
42
“Duång nhên nhû duång möåc”
48
Chûúng IV.
ÀOÁN GIOÁ CANH TÊN
55
“tên thû” tónh thûác
56
Sûå hoåc
61
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
Chûúng V.
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.
TÙNG NHIÏÅT CHO TINH THÊÌN DÊN TÖÅC
Yïët Kïu sao àïí sûå thuyïìn beâ cho thiïn haå?
Phaãi tiïn phong!
69
70
74
4
BAÅCH THAÁI BÛÚÃI
KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TAÂI NÛÚÁC VIÏÅT
5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dao-kinh-doanh-Viet-Nam-va-the-gioi-Bach-Thai-Buoi-Khang-Dinh-Doanh-Tai-Nuoc-Viet.pdf[0.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự