Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      358      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
d7sntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
Corejava, Lập trình hướng đối tượng Java, Java căn bản
Ngày đăng
1/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
235
Dung lượng
1.70 M
Lần xem
358
Lần tải
8
  DOWNLOAD

Tài liệu căn bản nhất cho ai muốn học lập trình hướng đới tượng Java.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java slide 1

Tài liệu Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java slide 2

Tài liệu Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java slide 3

Tài liệu Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java slide 4

Tài liệu Corejava - Lập trình hướng đối tượng Java slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chương 1
LẬP
TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNG
Mục tiêu
Kết thúc chương, học viên có thể:

ðịnh nghĩa Lập trình hướng ðối tượng (Object-oriented Programming).

Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).

ðịnh nghĩa một Lớp (Class).

ðịnh nghĩa một ðối tượng (Object).

Nhận thức ñược sự khác biệt giữa Lớp và ðối tượng.

Nhận thức ñược sự cần thiết ñối với phương thức Thiết lập (Construction)
và Hủy (Destruction).

ðịnh nghĩa tính Bền vững (Persistence).

ðịnh nghĩa về tính ñóng gói dữ liệu (Data Encapsulation)

Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).

ðịnh nghĩa tính ða hình (Polymorphism).

Liệt kê những ưu ñiểm của phương pháp hướng ðối tượng.
1.1
Giới
thiệu
về
Lập
trình
hướng
ðối
tượng
(Object-oriented
Programming)
Lập trình hướng ðối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển
phần mềm. Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình
iên
dịch
(compiler)

còn

một
môi
trường
phát
triển
toàn
diện.
Môi
trường này bao gồm một thư viện ñược thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng
các ñối tượng.
ðối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình
hướng ñối tượng sẽ dễ dàng hơn.
Kỹ thuật lập trình hướng ñối tượng cải tiến
việc phát triển các hệ thống phần mềm. Kỹ thuật ấy ñề cao nhân tố chức năng
(functionality) và các mối quan hệ dữ liệu.
OOP là phương thức tư duy mới ñể giải quyết vấn ñề bằng máy tính. ðể ñạt kết
quả, lập trình viên phải nắm vấn ñề thành một thực thể quen thuộc với máy
tính. Cách tiếp cận hướng ñối tượng cung cấp một giải pháp toàn vẹn ñể giải
quyết vấn ñề.
1
Hãy xem xét một tình huống cần ñược triển khai thành một hệ thống trên máy
vi tính: việc mua bán xe hơi. Vấn ñề vi tính hóa việc mua bán xe hơi bao gồm
những gì?
Những yếu tố rõ ràng nhất liên quan ñến việc mua bán xe hơi là:
1)
Các kiểu xe hơi (model).
2)
Nhân viên bán hàng.
3)
Khách hàng.
Những hoạt ñộng liên quan ñến việc mua bán:
1)
Nhân viên bán hàng ñưa khách hàng tham quan phòng trưng bày.
2)
Khách hàng chọn lựa một xe hơi.
3)
Khách hàng ñặt hóa ñơn.
4)
Khách hàng trả tiền.
5)
Chiếc xe ñược trao cho khách hàng.
Mỗi
vấn
ñề
ñược
chia
a
thành
nhiều
yếu
tố,
ñược
gọi

các
ðối
tượng
(Objects) hoặc các Thực thể (Entities). Chẳng hạn như ở ví dụ trên, khách
hàng, xe hơi và nhân viên bán hàng là những ñối tượng hoặc thực thể.
Lập trình viên luôn luôn cố gắng tạo ra những kịch bản (scenarios) thật quen
thuộc với những tình huống thực tiễn. Bước thứ nhất trong phương pháp này là
làm cho máy tính liên kết với những ñối tượng thế giới thực.
Tuy nhiên, máy tính chỉ là một cỗ máy. Nó chỉ thực hiện những công việc ñược
lập trình mà thôi. Vì thế, trách nhiệm của lập trình viên là cung cấp cho máy
tính những thông tin theo cách thức mà nó cũng nhận thức ñược cùng những
thực thể như chúng ta nhận thức.
ðó chính là vai trò của kỹ thuật hướng ñối tượng. Chúng ta sử dụng kỹ thuật
hướng ñối tượng ñể ánh xạ những thực thể chúng ta gặp phải trong ñời sống
thực thành những thực thể tương tự trong máy tính.
Phát triển phần mềm theo kỹ thuật lập trình hướng ñối tượng có khả năng giảm
thiểu sự lẫn lộn thường xảy ra giữa hệ thống và lĩnh vực ứng dụng.
Lập trình hướng ñối tượng ñề cập ñến dữ liệu và thủ tục xử lý dữ liệu theo quan
ñiểm là một ñối tượng duy nhất. Lập trình hướng ñối tượng xem xét dữ liệu
như là một thực thể hay là một ñơn vị ñộc lập, với bản chất riêng và những ñặc
tính của thực thể ấy. Bây giờ
chúng ta hãy khảo
sát những
thuật ngữ ‘ñối
tượng’ (object), ‘dữ liệu’ (data) và ‘phương thức’ (method).
2
Có nhiều loại ñối tượng khác nhau. Chúng ta có thể xem các bộ phận khác nhau
trong một cơ quan là các ñối tượng. ðiển hình là một cơ quan có những bộ
phận liên quan ñến việc quản trị, ñến việc kinh doanh, ñến việc kế toán, ñến
việc tiếp thị … Mỗi bộ phận có nhân sự riêng, các nhân sự ñược giao cho
những trách nhiệm rõ ràng. Mỗi bộ phận cũng có những dữ liệu riêng chẳng
hạn như thông tin cá nhân, bảng kiểm kê, những thể thức kinh doanh, hoặc bất
kỳ dữ liệu nào liên quan ñến chức năng của bộ phận ñó. Rõ ràng là một cơ quan
ñược chia thành nhiều bộ phận thì việc quản trị nhân sự và những hoạt ñộng
doanh nghiệp dễ dàng hơn. Nhân sự của cơ quan ñiều khiển và xử lý dữ liệu
liên quan ñến bộ phận của mình.
Chẳng hạn như bộ phận kế toán chịu trách nhiệm về lương bổng ñối với cơ
quan. Nếu một người ở ñơn vị tiếp thị cần những chi tiết liên quan ñến lương
ổng của ñơn vị mình, người ấy chỉ cần liên hệ với bộ phận kế toán. Một người
có thẩm quyền trong bộ phận kế toán sẽ cung cấp thông tin cần biết, nếu như
thông tin ấy có thể chia sẻ ñược. Một người không có thẩm quyền từ một bộ
phận khác thì không thể truy cập dữ liệu, hoặc không thể thay ñổi làm hư hỏng
dữ liệu. Ví dụ này minh chứng rằng các ñối tượng là hữu dụng trong việc phân
cấp và tổ chức dữ liệu.
Hình 1.1 Minh họa cấu trúc của một cơ quan ñiển hình.
Phòng Nhân
Phòng Kế toán
sự
Phòng Kinh
doanh
Hình 1.1
Khái niệm về ñối tượng có thể ñược mở rộng ñến hầu hết các lãnh vực ñời
sống, và hơn nữa, ñến thế giới lập trình. Bất kỳ ứng dụng nào ñều có thể ñược
ñịnh nghĩa theo thuật ngữ thực thể hoặc ñối tượng ñể tạo ra tiến trình xử lý mô
phỏng theo tiến trình xử lý mà con người nghĩ ra.
Phương pháp giải quyết ‘top-down’ (từ trên xuống) cũng còn ñược gọi là
‘lập trình hướng cấu trúc’ (structured programming). Nó xác ñịnh những chức
năng chính của một chương trình và những chức năng này ñược phân thành
những ñơn vị nhỏ hơn
cho ñến
mức ñộ thấp nhất. Bằng kỹ
thuật này, các
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
2/22/2021 10:02:40 PM
tài liệu hay lắm ạ

 
LINK DOWNLOAD

Corejava-Lap-trinh-huong-doi-tuong-Java.pdf[1.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự