Công thức Tài chính doanh nghiệp

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 113      713      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
aitntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Ngày đăng
5/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
5
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
713
Lần tải
113
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Công thức Tài chính doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Công thức Tài chính doanh nghiệp

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Công thức Tài chính doanh nghiệp slide 1

Tài liệu Công thức Tài chính doanh nghiệp slide 2

Tài liệu Công thức Tài chính doanh nghiệp slide 3

Tài liệu Công thức Tài chính doanh nghiệp slide 4

Tài liệu Công thức Tài chính doanh nghiệp slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

=
LN TT
LN ST
M
q
= =
K
M M M M
1
1 0
VLD
=
VCÑ
=
=TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
1- Heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu suaát söû duïng
VCÑ- VLÑ cuûa DN
2.5-
Caùc chæ tieâu veà keát caáu TSCÑ: Ñaùnh giaù möùc
ñoä hôïp lyù trong cô caáu TSCÑ ñöôïc trang bò ôû
DN
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Döï baùo nhu caàu VKD cuûa DN
Caùch chæ soá ñaëc tröng
Phaân tích Phöông trình DUPONT
Phaân tích nguoàn taøi trôï
Ñoøn baåy taøi chính vaø caáu truùc voán cuûa DN
Phaân tích Döï aùn Ñaàu tö
Thueâ Taøi chính, Coå phieáu, Traùi phieáu
3- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VKD CUÛA DNP:
3.1- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay:
TS LN VKD tröôùc LN TT + Laõi vay
thueá & Laõi vay VKD bq sd trong kyø
3.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VKD:
TS LN VKD = VKD bq sd trong kyø
9-
Chi phí Söû duïng voán (Cost of Capital)
3.3-
Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VKD:
A- HEÄ THOÁNG CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ
TS LNR VKD
=
LN ST
VKD bq sd trong kyø
1-
HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ – VLÑ
CUÛA DN:
HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VLÑ:
3.4- Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VCSH:
TS LNR VCSH = VCSH bq sd trong kyø
1.1-
Toác ñoä luaân chuyeån VLÑ:
1.2-
L = VLD bq
M: Toång möùc L/c VLÑ trong kyø (DT thuaàn)
L: Soá laàn luaân chuyeån (voøng quay)
Kyø luaân chuyeån VLÑ (K):
N NVLD
L M
B- DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VKD CUÛA DN:
1- PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ % TREÂN DT:
Bieát:
⑨ Doanh thu kyø baùo caùo – Keá hoïach
⑨ Tyû leä traû laõi coå phaàn
⑨ Doanh lôïi doanh thu (ROS): g%
⑨ Thueá suaát Thueá TNDN: T%
N: Soá ngaøy (360, 90, 30)
Tyû leä % giöõa caùc khoûan muïc coù quan heä tröïc tieáp vaø
1.3-
Möùc tieát kieäm VLÑ
chaët cheõ ñeán doanh thu.
Vtk = N1 (K1 K0 ) = L1 L 1 =VLD1 L0
Taøi saûn
- Tieàn
- Phaûi thu
%
Nguoàn voán
- Phaûi traû nhaø cung caáp
- Phaûi noäp ngaân saùch
%
2- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ:
2.1- Hiệu suất sử dụng VCĐ
- Vaät tö haøng hoùa
- TSLÑ khaùc
- Phaûi traû CNV
HSSDVCD = DTthuan
q
VCÑ bq = (VCÑ ñk + VCÑ ck)/ 2
2.1- Hieäu suaát söû duïng TSCÑ:
HSSD DT thuaàn
TSCÑ NG TSCÑ bq
2.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ:
A% B%
Nhu caàu voán boå sung kyø KH: Delta S x(A%-B%)=C
Neáu DL DT (ROS) khoâng thay ñoåi (g%)
LN TT = DT 1 x g%
LNST = LN TT x(1-T%)
LNCL sau khi chia laõi CP = D
Nhu caàu VLÑ kyø B/c caàn taêng = C – D
TSLN VCÑ = LN TT/ LNST
q
2.3- Heä soá hao moøn TSCÑ:
HS hao KHLK cuûa TSCÑ
moøn TSCÑ NGTSCÑ
2.4- Heä soá huy ñoäng TSCÑ:
HS huy GT TSCÑ ñang duøng KD
ñoäng TSCÑ GT TSCÑ hieän coù
2- PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙO BAÈNG CHÆ TIEÂU ÑAËC TRÖNG:
Doanh thu = A
Voøng quay toång voán = Voán SX = DT/a
a = DT/ Voán SX
Heä soá nôï = b% = NPT = b x toång voán (voán
NPT/ Toång voán SX)
Nôï NH chieám % cuûa Nôï NH = c% x toång NPT
NPT
1
=
=
=
chuyeån
ÑTNH
=
=
=
=
=
=
ROS =
ROI =
DL DT
=
LN ST
1
=
=
x
E =
RO
x x
⮳Nôï DH = NPT – Nôï NH
2.4-
Voøng quay voán VTHH:
HS TT hieän thôøi = d =
TSLÑ/ Nôï NH
⮳VCSH = Toång NV – NPT
⮳TSLÑ = Nôï NH x d
Voøng quay DT thuaàn
voán VTHH Voán VTHH bq
2.5- Kyø thu tieàn bình quaân:
HS TT nhanh = e =
Tieàn/ Nôï NH
⮳Tieàn = e x Nôï NH
Kyø thu tieàn
ình quaân
=
(Caùc khoûan PT bq x 360)
DT thuaàn
Kyø thu tieàn trung bình
Phaûi thu = (Dthu x f)/360
2.6-
Kyø luaân chuyeån VLÑ:
= f = (Phaûi thu x
360)/ Doanh thu

Kyø luaân
chuyeån VLÑ
=
Soá ngaøy trong kyø
Voøng quay VLÑ
TSLÑ = Voán baèng tieàn
+ Voán VTHH + Phaûi
thu
Voán VTHH = TSLÑ – VBT –
⮳Phaûi thu
3-
3.1-
CAÙC HEÄ SOÁ PHAÛN AÙNH CÔ CAÁU VOÁN & TAØI
SAÛN:
Heä soá nôï:
Heä soá
nôï
=
Toång Nôï
Toång TS
1
HS TT toång quaùt
C- CAÙC CHÆ SOÁ ÑAËC TRÖNG:
1- HEÄ SOÁ THANH TOÙAN:
3.2- Heä soá VCSH:
Heä soá NVCSH
VCSHï Toång NV
=
(1- Heä soá Nôï)
1.1- Voán luaân chuyeån*:
Voán luaân = TSLÑ & - Nôï Ngaén haïn
1.2- Heä soá thanh toùan toång quaùt:
HS TT toång Toång TS hieän coù
quaùt Toång nôï
1.3- Heä soá thanh toùan taïm thôøi (Hieän thôøi):
HS TT taïm Toång TSLÑ + ÑTNH
thôøi Toång Nôï ngaén haïn
1.4- Heä soá thanh toùan nhanh:
HS TT Toång TSLÑ – VTHHTK
nhanh Toång Nôï ngaén haïn
1.5- Heä soá thanh toùan laõi vay:
HS TT laõi Laõi vay PT + LN TT
vay Laõi vay PT
1.6- Heä soá thanh toùan nôï daøi haïn:
3.3- Heä soá ñaàu tö:
heä soá TSCÑ (GTCL) + ÑTDH
ñaàu tö toång TS
3.4- Heä soá töï taøi trôï:
HS töï VCSH
taøi trôï TSCÑ (GTCL) + ÑTDH
4- HEÄ SOÁ DOANH LÔÏI:
4.1- Doanh lôïi DT (ROS):
LN ST
DT thuaàn
4.2- Doanh lôïi toång voán (ROI):
LN ST
toång Voán bq
ROI = (ROS) x Voøng quay toång voán
HS TT nôï
daøi haïn
=
TSCÑ (GTCL) & ÑTDH
Toång Nôï daøi haïn
ROI
=
LN ST
DT th
x
DT th
toång voán bq
2- HEÄ SOÁ HOÏAT ÑOÄNG:
2.1- Voøng quay toång voán:
Voøng quay DT thuaàn
toång voán Toång voán bq
2.2- Hieäu suaát söû duïng VCÑ:
4.3- Doanh lôïi VCSH (ROE):
ROE = VCSH bq
ROE = ROI x 1- HS Nôï
Hieäu suaát söû
duïng VCÑ
2.3- Voøng quay VLÑ:
DT thuaàn
VCÑ bq
ROE
DL DT
(ROS)
Voøng quay
toång voán
x
1
1- HS Nôï
Voøng quay
VLÑ
=
DT thuaàn
VLÑ bq
LN ST
DT th
DT th
toång voán bq
Toång voán bq
VCSH
ROE =
LN ST
x
DT th
x
1
2
X
F
p – v
=
EBIT
or DT
Q(p-V)-F
= =
=
EBIT
Q(p-V)
=
=
=
or DT
DT th
toång voán bq
1- HS Nôï
- Moät soá CP khaùc bieán ñoåi vôùi ñaàu ra
1.3-
Phaân tích hoøa voán:

Ñieåm hoùa voán:
D- PHAÂN TÍCH PHÖÔNG TRÌNH
EBIT = DS baùn – Toång CP
Toång CP = Bieán phí + Ñònh phí
DUPONT:
EBIT = DS baùn – (Bieán phí + Ñònh phí)
DOANH LÔÏI TOÅNG VOÁN
S = p x Q
(ROE)
DOANH LÔÏI DOANH THU
(ROS)
VOØNG QUAY TOÅNG
VOÁN
V = Q x v
TC = V + F = Qv + F
EBIT = PQ – (QV +F) = Q (P – V) – F
LN
DT
GV
Thueá TN
:
-
DT thuaàn
CP
CPBH
CPQLDN
CPHÑTC
CP khaùc
DT thuaàn : Toång voán
VCÑ + VLÑ
GTCL TSCÑ Tieàn
ÑTTCDH ÑTTCNH
XDCBDD Phaûi thu
Toàn kho
TSLÑ khaùc
⑨ Saûn löôïng hoøa voán (SL0)
SL0 = p – v
Ñeå ñaït ñöôïc LNTT 1000tr = x thì:
SL’0 = F + x
⑨ Doanh thu hoøa voán (DT0)
DT0 I = SL0 x p
E- PHAÂN TÍCH NGUOÀN TAØI TRÔÏ:
DT0 (SX)
=
1
-
F
V
DT

Coâng suaát hoïat ñoäng hoøa voán (CS0)
Taøi saûn
BCÑKT
Thay ñoåi
Nguoàn voán
CS0

SL0
SLmax
Thôøi gian hoøan voán (TG0):
Nguoàn taøi trôï
- Taêng NV
SD nguoàn taøi
trôï
- Giaûm NV
2-
TG 0 = CS0 x 12
ÑOØN CAÂN NÔÏ:
=
DT hoøa voán
DT naêm
x
12
- Giaûm TS
- Taêng TS
2.1-
Ñoøn baåy kinh doanh (DOL):
F-
ÑOØN BAÅY TAØI CHÍNH & CAÁU TRUÙC
VOÁN CUÛA DN:
TL thay ñoåi Q(p-V)
DOL =TL thay ñoåi SL = Q(p-v)- F =
2.2- Ñoøn baåy taøi chính (DFL):
(EBIT1- EBIT0)
EBIT0
(Q1-Q0)
Q0
1- ÑOØN CAÂN ÑÒNH PHÍ VAØ PHAÂN TÍCH HOØA VOÁN:
1.1- Ñònh phí (Chi phí Coá ñònh):
- Löông caùn boä quaûn lyù, chuyeân gia
DFL
TL thay ñoåi DL
VTC (ROE)
TL thay ñoåi Q(p-v)-F-I
(ROE1- ROE0)
ROE0
(EBIT1- EBIT0)
EBIT0
- Khaáu hao
2.3-
Ñoøn baåy toång hôïp (DTL):
- Thueâ taøi chính daøi haïn
- Chi phí baûo hieåm
- Chi phí thueâ kho
- Chi phí baûo trì nhaø xöôûng thieát bò …
DTL
TL thay ñoåi DL
VTC (ROE)
TL thay ñoåi SL Q(p-v)-F-I
(ROE1- ROE0)
ROE0
(Q1-Q0)
Q0
1.2- Bieán phí (Chi phí bieán ñoåi):
- Tieàn löông coâng nhaän tröïc tieáp SX
- Chi phí nguyeân vaät lieäu cho SX
- Hoa hoàng baùn haøng
ROE
DTL
=
=
[ROE0 x
DOL x DFL
(Q1-Q0)
Q0
x DTL]
+ ROE0
- Chi phí nhieân lieäu
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cong-thuc-Tai-chinh-doanh-nghiep.pdf[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự