Cơ sở đo lường điện tử

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 25      525      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
fntntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Điện - Điện tử
Thể loại
Cơ sở đo lường điện tử, ptit Cơ sở đo lường điện tử
Ngày đăng
7/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
93
Dung lượng
2.72 M
Lần xem
525
Lần tải
25
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Cơ sở đo lường điện tử

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử slide 1

Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử slide 2

Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử slide 3

Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử slide 4

Tài liệu Cơ sở đo lường điện tử slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộĈO
L˰ͤNG
ĈI͎N

Khoa KͿ thu̵t ÿi͏n t͵ 1
H͕c vi͏n công ngh͏ b˱u chính vi͍n thông
1
Sách
tham
khҧo
1.
Cѫ sӣ kӻ thuұt ÿo lѭӡng ÿiӋn tӱ, VNJ Quý ĈiӅm, nhà xuҩt
ҧn KHKT, 2001
2.
Ĉo lѭӡng ÿiӋn-vô tuyӃn ÿiӋn, VNJ Nhѭ Giao và Bùi Văn
Sáng, Hӑc viӋn kӻ thuұt quân sӵ, 1996
3.
Electronic Test Instruments, Bob Witte, 2002
4.
Radio
Electronic
Measurements,
G.Mirsky,
Mi
Publishers, Moscow, 1978
2
Chѭѫng 1. Giӟi thiӋu chung vӅ ÿo lѭӡng ÿiӋn tӱ
Ĉ͓nh nghƭa: ÿo lѭӡng là khoa hӑc vӅ các phép ÿo, các phѭѫng pháp và các công
cө ÿӇ ÿҧm bҧo các phѭѫng pháp ÿo ÿҥt ÿѭӧc ÿӝ chính xác mong muӕn
2.1 Các phѭѫng pháp ÿo:
1.
Phѭѫng pháp ÿo trӵc tiӃp: dùng máy ÿo hay các mүu ÿo (các chuҭn) ÿӇ
ÿánh giá sӕ lѭӧng cӫa ÿҥi lѭӧng cҫn ÿo. KӃt quҧ ÿo chính là trӏ sӕ cӫa ÿҥi
lѭӧng cҫn ÿo.
X
a
- VD: ÿo ÿiӋn áp bҵng vôn-mét, ÿo tҫn sӕ bҵng tҫn sӕ-mét, ÿo công suҩt
ҵng oát-mét,...
- Ĉһc ÿiӇm: ÿѫn giҧn, nhanh chóng, loҥi bӓ ÿѭӧc các sai sӕ do tính toán
2.
Ĉo gián tiӃp: kӃt quҧ ÿo không phҧi là trӏ sӕ cӫa ÿҥi lѭӧng cҫn ÿo, mà là các
sӕ liӋu cѫ sӣ ÿӇ tính ra trӏ sӕ cӫa ÿҥi lѭӧng này.
X Fa1,a2,...,an
- VD: ÿo công suҩt bҵng vôn-mét và ampe-mét, ÿo hӋ sӕ sóng chҥy bҵng
dây ÿo,...
- Ĉһc ÿiӇm: nhiӅu phép ÿo và thѭӡng không nhұn biӃt ngay ÿѭӧc kӃt quҧ ÿo
3
Chѭѫng 1. Giӟi thiӋu chung vӅ ÿo lѭӡng ÿiӋn tӱ
3.
Phѭѫng pháp ÿo tѭѫng quan: dùng ÿӇ ÿo các quá trình phӭc tҥp, khi không
thӇ thiӃt lұp mӝt quan hӋ hàm sӕ nào giӳa các ÿҥi lѭӧng cӫa mӝt quá trình
nghiên cӭu
- Phép ÿo tѭѫng quan ÿѭӧc thӵc hiӋn bҵng cách xác ÿӏnh khoҧng thӡi gian
và kӃt quҧ cӫa mӝt sӕ thuұt toán có khҧ năng ÿӏnh ÿѭӧc trӏ sӕ cӫa ÿҥi lѭӧng
thích hӧp.
- VD: ÿo tín hiӋu ÿҫu vào và ÿҫu ra cӫa mӝt hӋ thӕng
- Ĉһc ÿiӇm: cҫn ít nhҩt hai phép ÿo mà các thông sӕ tӯ kӃt quҧ ÿo cӫa chúng
không phө thuӝc lүn nhau. Ĉӝ chính xác ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng ÿӝ dài khoҧng
thӡi gian cӫa quá trình xét.
4.
Các phѭѫng pháp ÿo khác:
- Phѭѫng pháp ÿo thay thӃ
- Phѭѫng pháp hiӋu sӕ (phѭѫng pháp vi sai, phѭѫng pháp chӍ thӏ không,
phѭѫng pháp bù)
- Phѭѫng pháp chӍ thӏ sӕ
4
Chѭѫng 1. Giӟi thiӋu chung vӅ ÿo lѭӡng ÿiӋn tӱ
2.2 Phѭѫng tiӋn ÿo và các ÿһc tính cѫ bҧn
1. Ph˱˯ng ti͏n ÿo là phѭѫng tiӋn kƭ thuұt ÿӇ thӵc hiӋn phép ÿo, chúng có nhӳng
ÿһc tính ÿo lѭӡng ÿã ÿѭӧc qui ÿӏnh.
- Phѭѫng tiӋn ÿo ÿѫn giҧn: mүu, thiӃt bӏ so sánh, chuyӇn ÿәi ÿo lѭӡng
- Phѭѫng tiӋn ÿo phӭc tҥp: máy ÿo (dөng cө ÿo), thiӃt bӏ ÿo tәng hӧp và hӋ thӕng
thông tin ÿo lѭӡng.
+ M̳u: phѭѫng tiӋn ÿo dùng ÿӇ sao lҥi ÿҥi lѭӧng vұt lí có giá trӏ cho trѭӟc vӟi ÿӝ
chính xác cao. Chu̱n là m̳u có cҩp chính xác cao nhҩt. Chu̱n là phѭѫng tiӋn ÿo
ÿҧm bҧo viӋc sao và giӳ ÿѫn vӏ.
+ Thi͇t b͓ so sánh: phѭѫng tiӋn ÿo dùng ÿӇ so sánh 2 ÿҥi lѭӧng cùng loҥi ÿӇ xem
chúng “ = ”, “ > ”, “
+ Chuy͋n ÿ͝i ÿo l˱ͥng: phѭѫng tiӋn ÿo dùng ÿӇ biӃn ÿәi tín hiӋu thông tin ÿo
lѭӡng vӅ dҥng thuұn tiӋn cho viӋc truyӅn tiӃp, biӃn ÿәi tiӃp, xӱ lí tiӃp và giӳ lҥi
nhѭng ngѭӡi quan sát không thӇ nhұn biӃt trӵc tiӃp ÿѭӧc (VD: bӝ KĈ ÿo lѭӡng;
iӃn dòng, biӃn áp ÿo lѭӡng; quang ÿiӋn trӣ, nhiӋt ÿiӋn trӣ,...)
5
Chѭѫng 1. Giӟi thiӋu chung vӅ ÿo lѭӡng ÿiӋn tӱ
+ Dͭng cͭ ÿo: phѭѫng tiӋn ÿo dùng ÿӇ biӃn ÿәi tín hiӋu thông tin ÿo lѭӡng vӅ
dҥng mà ngѭӡi quan sát có thӇ nhұn biӃt trӵc tiӃp ÿѭӧc (VD: vônmét, ampe mét,...)
Dͭng cͭ ÿo
Mͱc ÿ͡ t͹
ÿ͡ng hóa
D̩ng cͯa tín
hi͏u
Ph˱˯ng pháp
i͇n ÿ͝i
Các ÿ̩i l˱ͫng
ÿ̯u vào
Dͭng cͭ ÿo
không t͹
ÿ͡ng
Dͭng cͭ ÿo
t͹ ÿ͡ng
Dͭng cͭ ÿo
t˱˯ng t͹
Dͭng cͭ
ÿo s͙
Dͭng cͭ
ÿo bi͇n
ÿ͝i th̻ng
Dͭng cͭ
ÿo bi͇n
ÿ͝i cân
̹ng
Dͭng cͭ
ÿo dòng
ÿi͏n
Dͭng cͭ
ÿo t̯n s͙
...
+ Thi͇t b͓ ÿo t͝ng hͫp và h͏ th͙ng thông tin ÿo l˱ͥng: là các phѭѫng tiӋn ÿo phӭc
tҥp dùng ÿӇ kiӇm tra, kiӇm ÿӏnh và ÿo lѭӡng.
6

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Co-so-do-luong-dien-tu.pdf[2.72 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự