Cơ học chất Lưu

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Tự động hoá
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18      268      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ihyntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Tự động hoá
Thể loại
Ngày đăng
16/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.76 M
Lần xem
268
Lần tải
18
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Cơ học chất Lưu(THAM KHẢO)

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Cơ học chất Lưu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Cơ học chất Lưu slide 1

Tài liệu Cơ học chất Lưu slide 2

Tài liệu Cơ học chất Lưu slide 3

Tài liệu Cơ học chất Lưu slide 4

Tài liệu Cơ học chất Lưu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ


M
r
( )
NHÁP
MÄN:

HOC
CHÁT
LÆU
CHÆÅNG
1.
CAC
KHAI
NIÃM

CHÁT
LÆU.
§1.ÂËNH NGHÉA.
Caïc
tarûng h taïi líong vìa khê güoi
cïac chúát læu chïung trïai ngæüåc
våïi trûang thïai rõàn.
-Sæû khïac biãt gæiîa chúát líong vìa chúát kh. ê
Cháút
khê chiãúm o taìn
üä
thøã
têch
mìa
nïo
âæüåc
chïæa.
Cìon
chúát
loíng thç khäng (vê dûu: Bçnh âûæng khê vaì bçnh âûæng næïåc).
-Ranh giåïi giîæa chúát líong vìa chúát khê tìæ sai lûãch vöã âüä låïn cíua
(khäúi læüång h tãø têch) n* (mûát âüä riãng hay mûát âüä hûat). Chúát loíng
låïn
hån
khoíang
1000
á lön) [ = V ;n* = M MA | MA : Avogadro.
Âiãöu nìay cho thúáy: Khäúi læüång thøã têch cìang tàng, thç cïac phöán æ tí
caìng göán vìa cïac æ lûc tæång taïc phán tíæ trong chúát líong á rút quan trüong.
-Sæû khïac biûãt giîæa chúát líong vìa chúát rõàn.
+ Dãù chíay, á lúy dûang chïæa nïo lìam hnçh daïng.
+ Coï thøã
cúáu tûao a lûi sau khi rîai ra (rïot ra).
Hiãûn æ tåüng luûán khïac bãiût giîæa chúát líong vìa chúát rõàn âæüåc giíai
thêch båíi tênh di âäüng á rút låïn cíua cïac phöán æ tí trong tarûng thïai loíng.
Mäüt
sæû
khïac
ãiût
nîæa
lìa
vûán
túäc
cïac
âãiøm
cíua
chúát
õàn
âæüåc
tênh theo theo cäìng h tæïc:
V P = V(M)+ MP
Coìn
âúäi
vïåi
chúát
loíng
vúán
âöã
nìay
úát
tinh
túã
khi
chúát
líong
chuyãøn âüäng.
1
c
)
§2.MÄ HÇNHCUA CHÁT LÆU.
-Theo kêch thæåïc vé mä: Cháút læu lìa mäi træìånglãin tuûc; ngæìåi
ta
thæåìng
lúáy
chãiöu
dìai
âûàc
træng
L
âøã
quan
sïat
kêch
thæïåc


âæåüc ï ap âûàt cho vúán âöã nghiãn cïæu.
-Theo kêch thæåïc vi mä: Cháút læu lìa khäng liãn tûuc nïo göäm cïac
pháön æ tí âang xïao âüäng nhãiût liãn tûuc.
-Theo kêch thæåïc trung mä: Lìa kêch thæïåc trung gain giæîa vé
mä vaì vi mä. Chúát læu vùán a lì mäi r tæåìng lãin tuûc
+ Våïi quan âiøãm nìay chát læu âæüåc cõàt ra bòàng cïac túã bìao phán
täú hay phán túä chúát læu = hûat chúát læu (âæüåc chïæa rúát lïån súä phán tíæ).
-Váûn ä túc cíua hûat chúát læu tûáp trung tûai âiøãm M í å thìåi âiøãm t
àòng giïa trë trung bçnh cuía cïac vûán ä túc cíua cïac phöán æ tí âæüåc chïæa.
Kãút
luûán:
Kêch h tæåï
haût cíua chúát læu lìa trung mä,
noï
cho
phïep
kúãt
hüåp
vìao
haûtâïo,
nhæng
âûai
læüång


âãø

tía
chúát
læu
nhæ
mäüt mäi træìång liãn tûuc.
§3.AP SUÁT CUA CHÁT LÆU.
1.Âënh nghéa.
Ap suáút P(M) tûai 1 âiøãm M.
Trong
cháút
læu
âæüåc
xïac
ânëh
âæåüc bíåi
dF = P(M dsn
ds:
pháön
túä
diûãn
têch
ao
quanh âiãøm M
n: phaïp u tyãún âúäi vïåi ds
P(M): âaûi læüång vä hæïång.
2
1 2
1 2
1 2

=
F S
-1
dF: Læûc böã mûàt tûai âiøãm M
2.Âiãöu kiûãn í å biãn.
Goüi P vaì P laì ï ap suúát 2 bãn
cuía
phán
túä
ds.
Müät
phán
túä
thø ã
têch
dV=hds,
dm:
phán
täú
khúäi
læåüng.
Theo
phæång
trçnh

ían
cuía ÂLH:
dm.a = fV dV +(P P )n12ds

h

cuìng
ï e
dm,dV = 0 P = P
Å màüt phán cïach hai chúát læu ï ap u sáút lìa liãn tûuc.
§4.TÊNH NHÅT.
Âãø
phían
ï anh
chuyøãn
âüäng
cíua
cïac
chúát
læu h tæûc.
Tæì
thûæc
nghiãûm ta âæa ra: lûæc cõàt (træüåt) hay güoi lûæc nhïåt trong chuyøãn âüäng
mäüt chiöãu âæüåc h tãø hiûãn nhæ a su:
V V = v(y,t)ex
y S :dientich
: goüi lìa âüä nhïåt; lìa hòàng súä âûàc træng cíua chúát læu
Coï thïæ nguyãn lìa: [MLT-1]:
(Kg/m.s)
(N.s/m2)
Pa.s
1Pa = 1N/m2
Trong (SI)
Pl = Pa.s
(poisenille)
Tênh nhåït lìa tênh chúát cíua chúát læu chúäng a lûi sûæ dëch chuyøãn.
Táút
cía
cïac
loûai
chúát
læu
thûæc
âöãu
cïo
tênh
nhïåt
nhúát
âënh,
thøã
hiûãn
dæåïi dûang ma a sït trong khi coï sûæ di chuyøãn tæång âúäi gæiîa cïac phöán
tæí chúát læu.
Caïc
chúát
læu
úát
nhïåt
thç
cïo
chúäng
sïæc
lûai
sûæ
di
chuyøãn á rút
låïn.Vê duû nhæ döáu mîå, nhïåt...
Tênh nhåït âûàc træng cho âüä chíay cíua chúát læu.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Co-hoc-chat-Luu.pdf[0.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự