Câu hỏi và đáp án môn tài chính công

Ngân hàng - Tín dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 407      4676      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
cp0ntq
Danh mục
Ngân hàng - Tín dụng
Thể loại
Ngày đăng
4/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
16
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
4676
Lần tải
407
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Câu hỏi và đáp án môn tài chính công

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Câu hỏi và đáp án môn tài chính công slide 1

Tài liệu Câu hỏi và đáp án môn tài chính công slide 2

Tài liệu Câu hỏi và đáp án môn tài chính công slide 3

Tài liệu Câu hỏi và đáp án môn tài chính công slide 4

Tài liệu Câu hỏi và đáp án môn tài chính công slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
www.khotrithuc.com
p
n T
i ch nh công
Nhãm A
C©u 1. §Æc ®iÓm cña TCC
-
së h÷u NN (së h÷u c«ng)
-
phôc vô lîi Ých chung vµ lîi Ých c«ng céng
-
qu¶n lý theo luËt c«ng (luËt NSNN)
c©u 2. C«ng trong TCC cã nghÜa lµ ?
-
c«ng céng
C©u 3. Cïng suÊt hiÖn vµ tån t¹i ®ång thêi víi NN ?
-
ThuÕ
C©u 4. TC NN lµ g× ?
-
lµ lÜnh vùc tµi chÝnh
c©u 5. §K c¬ b¶n ®Ó TC NN xuÊt hiÖn vµ tån t¹i ?
-
cã NN vµ tiÒn tÖ
C©u 6. Chñ thÓ nµo cña TC NN lµ c. nµo?
-
c¸c c¬ quan c«ng quyÒn NN
-
c¸c c.q thuéc ®¬n vÞ NN ngoµi bé m¸y NN ?
C©u 7. C¸c quü tiÒn tÖ nµo thuéc TC NN?
-
quü tiÒn tÖ tËp trung (NSNN)
-
Quü tiÒn tÖ kh«ng tËp trung (c¸c quü c«ng ngoµi NSNN)
C©u 8.
Cã mÊy lo¹i qh tiÒn tÖ thuéc TC NN ?
-
4 lo¹i
C©u 9. XÐt theo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thø tù xuÊt hiÖn c¸c bé phËn cña TC NN
ntn?
-
TC cña c¸c c.q c«ng quyÒn
-
TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN
-
TC NN tæng hîp
V- 1 -T
www.khotrithuc.com
C©u 10. Trong §K kinh tÕ
thÞ tr­êng, bé phËn TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN cã
xu h­íng ntn?
-
gi¶m
C©u 11. TC NN tæng hîp lµ bé phËn nµo?
-
NSNN
C©u 12. TCNN cã mÊy vai trß c¬ b¶n ?
-
3 vai trß
C©u 13. Vai trß truyÒn thèng cña TC NN lµ ®¶m b¶o §K vËt chÊt ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ
ho¹t ®éng b×nh th­êng cña ai?
-
é m¸y NN
C©u 14. Trªn TG NSNN xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë quèc gia ?
-
Anh
C©u 15. ë VN NSNN xuÊt hiÖn lÇn ®Çu trong chÕ ®é nµo?
-
Ph¸p ®« hé
C©u 16. NSNN thuéc bé phËn nµo ?
-
TC NN tæng hîp
C©u 17. PhÇn NS lµ g×?
-
PhÇn quü NS mµ chÝnh quyÒn ®­îc h­ëng. CÊp chÝnh quyÒn kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm t¹o lËp vµ c©n ®èi
C©u 18. CÊp NS lµ g×?
-
Lµ phÇn NS
-
CÊp chÝnh quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
-
®éc lËp t­¬ng ®èi trong hÖ thèng NSNN
C©u 19. Trong l/s cã tÊt c¶ mÊy m« h×nh tæ chøc cña hÖ thèng NS ?
-
2 m« h×nh
C©u 20. Tæ chøc hÖ thèng NSNN cña VN hiÖn nay cã tÝnh chÊt ntn ?
-
mang tÝnh chÊt cña 2 m« h×nh
C©u 21 G¾n víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ë VN hiÖn nay cã ?
V- 2 -T
www.khotrithuc.com
a.
PhÇn ng©n s¸ch
.
CÊp ng©n s¸ch hoµn chØnh
c.
CÊp qu¶n lý ng©n s¸ch
d.
Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
C©u 22. C¸c hµnh vi thuéc thu NSNN cã bao nhiªn nhãm ?
-
3 nhãm ( thuÕ, lÖ phÝ, vay nî viÖn trî )
C©u 23. Thu NSNN ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c quyÒn lùc (søc m¹nh) nµo cña NN?
-
chÝnh trÞ- kinh tÕ- vò lùc
C©u 24. trong lÞch sö, NSNN xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë chÕ ®é nµo ?
-
Qu©n chñ lËp hiÕn
C©u 25. NN cã quyÒn lùc kinh tÕ v× sao ?
-
së h÷u c¸c tµi s¶n quèc gia quan träng
C©u 26. Nguån thu cña NSNN lµ g× ?
-
Tæng s¶n phÈm quéc néi (GDP) võa ®­îc t¹o ra
C©u 27. Thu nhËp cña NSNN lµ g×?
-
sè thu NS, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thu, mét sè bé phËn cña nguån thu
C©u 28. H×nh thøc thu chñ yÕu cña NSNN ta hiÖn nay lµ g× ?
-
thuÕ
C©u 29. Khi ®¨ng ký xe m¸y, ng­êi chñ ph¶i nép mét kho¶n tr­íc b¹ ®ã lµ kho¶n nµo ?
-
lÖ phÝ
C©u 30. ë VN hiÖn nay s¾c thuÕ nµo ch­a quy thµnh luËt ?
-
ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®¸nh vµo ng­êi cã thu nhËp cao
C©u 31. PhÝ vµ lÖ phÝ ë VN ®­îc quy ®Þnh b»ng g× ?
-
Ph¸p lÖnh
C©u 32. ThuÕ quan lµ s¾c thuÕ nµo ?
-
ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu
C©u 33. Chi NSNN bao gåm mÊy b­íc ?
-
2
C©u 34. Chi tr¶ nî cña NSNN lµ lo¹i chi nµo?
V- 3 -T

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
ThiNgocHoa Trả lời Thích   0 10/22/2021 7:37:37 PM
tài liệu dễ hiểu hữu ích

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-va-dap-an-mon-tai-chinh-cong.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự