Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 37      514      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0vxntq
Danh mục
Ngành Xây dựng - Kiến trúc,Kết cấu xây dựng
Thể loại
tài liệu, tai lieu, xây dựng
Ngày đăng
17/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
14
Dung lượng
0.35 M
Lần xem
514
Lần tải
37
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Tham khảo tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng Tuyển tập những câu hỏi thường gặp trong bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng giúp các bạn có thêm kênh tham khảo hiệu quả, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành xây

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng slide 1

Tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng slide 2

Tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng slide 3

Tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng slide 4

Tài liệu Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

h
t
R
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
-
Ñoái vôùi saøn gaïch boïng coù theå ñaûm baûo ñöôïc ñoä cöùng lôùn
CAÂU HOÛI THAM KHAÛO
DUØNG CHO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

vaø lieân keát toát cho saøn.
• Khuyeát ñieåm :
- Ñoä cöùng khoâng baèng saøn toaøn khoái, cho neân ñoái vôùi saøn
panen caàn coù bieän phaùp gia coá, nhaát laø ôû vò trí giaùp noái.
-
Ñoái vôùi saøn gaïch boïng vaãn coøn quaù trình thi coâng öôùt ⇒
1. Xaùc ñònh gioù noäi vaø gioù ngoaïi khaùc nhau nhö theá naøo ?
neân vaãn bò haïn cheá veà thôøi tieát.
• Gioù noäi : Laø gioù sinh ra trong loøng coâng trình do söï cheânh leäch aùp
löïc nhieät vaø aùp löïc khí ñoäng ⇒ boác leân maùi.
• Gioù ngoaïi : Laø gioù töø beân ngoaøi taùc ñoäng tröïc tieáp leân beà maët
ngoaøi keát caáu ⇒ moment cho khung laøm uoán coät.
5. Haõy neâu caùch choáng nöùt oâ vaêng ?
• Duøng hoaù chaát si ka … ñeå daùn kín khe nöùt, xaây tay ñôõ oâ vaêng,
ñaäp ra ñoå laïi neáu khoâng xöû lyù ñöôïc vaø khoâng coøn khaû naêng laøm
vieäc.
2. Khi tính taûi gioù coù caàn tính gioù ñoäng khoâng ? (coù hai thaønh phaàn gioù tónh
vaø gioù ñoäng)
• Tính gioù ñoäng khi tính caùc coâng trình truï, thaùp, oáng khoùi, coät ñieän,
thieát bò daïng coät, haønh lang baêng taûi, caùc giaøn giaù loä thieân, caùc
nhf nhieàu taàng treân 40m, caùc khung nhaø coâng nghieäp moät taàng
moät nhòp coù ñoä cao treân 36m tæ soá ñoä cao treân nhòp lôùn hôn 1,5
(ñieàu 6.11 tieâu chuaån VN 2737 – 1995)
6. Khi naøo duøng saøn panen, khi naøo duøng saøn toaøn khoái ?
• Saøn panen ñöôïc duøng cho maët baèng coù kích thöôùc chuaån, coù
ñieàu kieän thi coâng cô giôùi ⇒ thöôøng duøng trong caùc nhaø coâng
nghieäp.
• Saøn toaøn khoái ñöôïc duøng cho caùc loaïi nhaø coù maët baèng khoâng
theo moät quy taéc nhaát ñònh, nhoû hoaëc nhaø coù yeâu caàu ñaëc bieät
⇒ duøng cho nhaø daân duïng.
3. Phöông phaùp kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa nhaø khi thi coâng ?
Coù ba phöông phaùp kieåm tra
• Kieåm tra baèng maùy kinh vó, maùy doïc quang hoïc :
Maùy kinh vó : Sai soá cho pheùp laø : 0.8 (mm/m) trong phaïm vi a =
50 grad
Maùy doïc quang hoïc : Sai soá cho pheùp laø : 0.5 (mm/m) trong
7. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông vaø 2 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc theá
naøo cho hôïp lyù ?
• Choïn kích thöôùc chöõ nhaät, hình vuoâng, kích thöôùc caïnh lôùn theo
phöông coù moment lôùn nhaát, hoaëc ñeå an toaøn ta coù theå choïn
coät vuoâng kích thöôùc laáy theo moment lôùn nhaát.
phaïm vi
• Thöôùc ño ñoä nghieâng : Sai soá cho pheùp laø : 3(mm)
• Quaû doïi : Sai soá cho pheùp laø : 3 (mm), cao töø 2-6 (m)
8. Taïi sao khi tính toaùn phaûi tính gioù theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc nhaø ?
• Khi tính vuoâng goùc vôùi truïc nhaø taûi gioù seõ lôùn nhaát, neáu tính
nghieâng 1 goùc a thì taûi gioù q phaûi nhaân theâm cho cosa ( maø cosa
4. Öu, khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng & saøn panen ?
⇒ aùp löïc gioù seõ nhoû ñi so vôùi giaù trò lôùn nhaát.
• Öu ñieåm :
9. Khi tính toaùn nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch
-
-
-
Thoaû maõn moät phaàn yeâu caàu coâng nghieäp hoaù saûn xuaát &
cô giôùi hoaù thi coâng, cheá taïo, saûn xuaát.
Naâng cao ñöôïc hieäu suaát lao ñoäng, taêng toác ñoä thi coâng.
Tieát kieäm ñöôïc vaùn khuoân, naâng cao chaát löôïng caáu kieän,
caûi thieän ñöôïc ñieàu kieän lao ñoäng cuûa coâng nhaân.
naøo ?
• Chuû yeáu laø do taûi troïng ngang gaây ra, veà ñòa chaát caùc loã khoan
phaûi daøy ñaëc hôn, doá lieâu ñòa chaát cuûa töøng hoá khoan phaûi ñaày
ñuû vaø chi tieát hôn.
• Veà vaät lieäu neân söû duïng beâ toâng maùc cao, coát theùp coù cöôøng ñoä
cao.
-1-
-2-
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Veà keát caáu : söû duïng caùc keát caáu chòu löïc nhö khung vaùch cöùng,
• Vì neáu ñaët theùp dö (m tt m min), beâ toâng & coát theùp cuøng bò phaù
khung hoäp, loõi cöùng nhaèm giaûm bôùt dao ñoäng cuûa coâng trình.
hoaïi ⇒ phaù hoaïi deûo.
10. Khung theùp coïc nhoài ñaët ñeán ñaâu thì ñuû : (2/3; 1/5) ?
14. Töôøng choân chen kín trong khung coù phaûi laø vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao
• Neáu xeùt ñeán khaû naêng chòu uoán cuûa coïc thì khung theùp cuûa coïc
?
chæ caàn ñaët trong 2/3 chieàu daøi treân moãi coïc vì moment uoán giaûm
• Töôøng choân chen kín trong khung khoâng phaûi laø vaùch cöùng.
daàn, ñeán 2/3 thaân coïc thì moment naøy taét daàn. Nhö vaäy vôùi keát
• Vì vaùch cöùng chòu ñöôïc caùc taûi troïng ngang (do gioù hoaëc caùc
caáu naøy khung theùp chæ ñaët 2/3 thaân coïc treân thì ñuû.
• Tuy nhieân neáu tính ñeán khaû naêng chòu löïc cuûa beâ toâng trong coïc
chaán ñoäng), coøn töôøng choân chen trong khung laø bao che, khi
tính toaùn ta khoâng caàn keå ñeán, noù khoâng chòu löïc gioù cuõng nhö
thì phaàn muõi coïc raát keùm ly do :
chaán ñoäng.
-
Vì beâ toâng khoâng ñaàm ñöôïc
© Theo tieâu chuaån cuûa moät soá nöôùc thì nhöõng caáu kieän chòu taûi
-
-
Beâ toâng troän laãn nhieàu caën laéng
Coøn nhieàu dung dòch pentonie ñoïng laïi trong coïc.
ñöôïc xem laø vaùch cöùng neáu thoaû maõn ñieàu kieän l 2 vaø l 5t
• Vì nhöõng lyù do treân maø ta ñöa khung theùp ñeán taän muõi coïc ñeå
Trong ñoù :
ht : Chieàu cao cuûa taám ñang xeùt
laáy cöôøng ñoä coát theùp boå sung cho cöôøng ñoä beâ toâng vaø muõi
t : Chieàu daøy cuûa taám ñang xeùt
coïc.
l : Chieàu daøi cuûa taám ñang xeùt
©
Vaùch cöùng chæ chòu taûi troïng ngang taùc ñoäng song song vôùi maët
11. Haõy neâu quan nieäm caáu taïo daàm moùng ?
• Quan nieäm tính toaùn nhö daàm ñaët treân neàn ñaøn hoài, chuû yaáu laø
phaúng cuûa noù.
⇒ Neáu thoaû maõn ñöôïc hai ñieàu kieän treân thì vaùch ñöôïc xem laø
chòu uoán cho neân daàm ñöôïc caáu taïo nhö caáu kieän chòu uoán.
vaùch cöùng.
Thöôøng laø tieát dieän chöõ nhaät, chöõ T hoaëc chöõ T ngöôïc. Neáu daàm
chöõ T thì coát doïc ñöôïc ñaët 70% cho söôøn & 30% cho caùnh chöõ T
15. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ?
• Coù aûnh höôûng lôùn ñeán khung, vì saøn ngoaøi chöùc naêng chòu taûi
troïng thaúng ñöùng coøn chöùc naêng chòu taûi troïng gioù vaøo daàm
• Thöôøng boá trí gaân naèm treân do :
khung, laøm giaûm moment, chuyeån vò ngang cuûa coät khung döôùi
-
Ñieàu kieän thi coâng
taùc duïng cuûa taûi troïng gioù, phaân boá laïi taûi troïng giöõa keát caáu
-
Ñieàu kieän chòu löïc
chòu löïc thaúng ñöùng.
16. Haõy neâu caùch choïn coät bieân so vôùi coät trong ?
12. Haõy neâu öu khuyeát ñieåm cuûa saøn naám ?
• Laø doàn taûi tính toaùn laïi, sau ñoù taêng tieát dieän leân 5% (Trong khi ñoù
• Öu ñieåm : Chuû yeáu lôïi duïng ñöôïc theå tích gian phoøng toát hôn,
tieát dieän coät giöõa taêng 10%) vaø ñaët caïnh lôùn theo phöông chòu
chieàu cao caáu taïo cuûa saøn beù, giaûm ñöôïc chieàu cao cuûa nhaø
nhieàu taàng vaø vaät lieäu laøm töôøng ⇒ kinh teá hôn
• Khuyeát ñieåm : Tính toaùn töông ñoái phöùc taïp.
moment.
• Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän F = (1.31.4)N
n
13. Taïi sao phaûi khoáng cheá m (min, max) cuûa daàm & coät ?
• Ñoái vôùi coät bieân khi choïn kích thöôùc tieát dieän caàn chuù yù ñeán ñoä
maûnh cuûa coät.
• Vì neáu ñaët theùp dö (m tt > m max) beâ toâng phaù hoaïi tröôùc ⇒ Phaù
hoaïi gioøn.
17. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa vaùch cöùng chòu löïc vaø vaùch cöùng caáu taïo ?
Nhaän xeùt gì veà vieäc söû duïng vaùch cöùng ?
-3-
-4-
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Vaùch cöùng chòu löïc laø vaùch cöùng tham gia chòu löïc nhöng khoâng
• Nhaø 15 taàng neân laøm vaùch cöùng, neáu laøm khung thì khoâng coù lôïi
thay ñoåi ñöôïc vò trí vaùch cöùng ⇒ khoâng môû roäng ñöôïc hoaëc thay
aèng vaùch cöùng (Tieát dieän khung raát lôùn) ⇒ giaûm dieän tích söû
ñoåi dieän tích phoøng.
duïng, coù chuyeån vò lôùn.
• Vaùch cöùng caáu taïo coù theå thay ñoåi ñöôïc vò trí maø khoâng aûnh
• Vì vaùch cöùng laø vaùch chòu taûi troïng, khung cöùng cuõng laø khung
höôûng ñeán söï chòu löïc chung cuûa heä ⇒ thay ñoåi ñöôïc dieän tích
chòu taûi troïng. Lieân keát giöõa chieáu nghæ vaø vaùch cöùng laø lieân keát
phoøng.
khôùp.
• Khi söû duïng vaùch cöùng thì chòu taûi troïng ngang toát (gioù).
• Vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu
18. Seâ noâ coù aûnh höôûng theá naøo ñeán noäi löïc cuûa khung ? Giaûi quyeát
cao 20 taàng. Nhaø cao 15 taàng laøm vaùch cöùng vaãn ñöôïc, noù söû
duïng laøm vaùch buoàng thang maùy.
console nhö theá naøo khi giaûi khung baèng maùy ?
• Seâ noâ laøm cho moment trong khung taêng leân (moment aâm ngay
23. Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø bao nhieâu ?
goái & moment coät)
• Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø > 24 (m).
• Khi giaûi khung baèng maùy console trong khung ta quy veà moment
ñaët taïi nuùt khung cuûa console hoaëc coù theå xem console laø moät
phaàn töû giôùi haïn giöõa hai nuùt.
24. Haõy neâu lyù do thay ñoåi kích thöôùc coät ?
• Laø nhaèm muïc ñích tieát kieäm vaät lieäu, tieát dieän hôïp lyù vôùi taûi troïng.
(Caùch khaùc)
• Seâ noâ chæ aûnh höôûng ñeán keát caáu mang seâ noâ.
• Khi tính baèng maùy boû qua taûi seâ noâ truyeàn vaøo keát caáu, sau khi
giaûi noäi löïc baèng maùy xong, taùch keát caáu mang seâ noâ ra giaûi
ieâng nhö moät caáu kieän chòu uoán xoaén vôùi taûi troïng laø moment
25. Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng maø vaãn giöõ nguyeân kích thöôùc coät ñöôïc
khoâng ?
• Treân lyù thuyeát thì coù theå nhöng thöïc teá thì phaûi tính toaùn laïi, thay
ñoåi maùc trong cuøng moät keát caáu thì thi coâng phöùc taïp.
phaân boá do seâ noâ gaây ra.
26. Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta phaûi laøm gì ?
19. Haõy neâu caùch tính caàu thang xoaén (coù coät giöõa) ?
• Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta duøng maùy, daây doïi & thöôùc.
• Baäc thang tính theo console (Baäc ñuùc rieâng); Coät tính theo caáu
27. Khi tính gioù neáu maët ñoùn gioù so le thì coù neân xem laø phaúng ñöôïc khoâng
kieän chòu neùn uoán.
?
20. Caùch thi coâng saøn gaïch boïng ? Khi naøo neân laøm saøn naám ?
• Boâ ñaø, ñaùy saøn, Its gaïch boïng, boâ saét ñaø phuï sau ñoù ñoå beâ toâng.
• Ta neân xem laø phaúng vì ta chæ quan taâm ñeán maët caûn gioù vôùi aùp
löïc gioù coù vuoâng goùc hay khoâng.
• Khi caàn khoâng gian theå tích phoøng lôùn hôn nhö coâng trình coâng
coäng.
28. Khi thay ñoåi tieát dieän daàm, neáu tính theo truïc cuûa daàm chính (lôùn) thì
daàm naøo khoâng an toaøn ?
21. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ?
• Daàm nhoû, console.
• Nhaèm tính toaùn phaàn taûi troïng truyeàn leân thaønh (aùp löïc gaây ra
treân thaønh hoà) phaàn taûi troïng truyeàn thaúng xuoáng ñaùy (Neáu phaân
oâ laø ñöa veà moät phöông tính cho an toaøn vaø ñôn giaûn).
29. Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát gì ? Vì sao
?
• Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát
22. Nhaø 15 taàng coù neân laøm vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ?
ngaøm laø lieân keát taïi ñeá moùng (Chaân coå coät).
-5-
-6-
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
30. Haõy cho bieát söï khaùc nhau giöõa khung cöùng vaø vaùch cöùng ? Phöông
• Khi tính caàu thang tính theo daàm ñôn giaûn (Hai ñaàu khôùp). Quan
phaùp tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm tính ? Taïi sao choïn phöông
nieäm tính theo sô ñoà ñaøn hoài (Phöông phaùp tính caàu thang theo
phaùp khanzi ?
• Khung laø moät heä daàm coät chòu noäi löïc do taûi troïng coâng trình vaø
keát caáu heä tónh ñònh). ⇒ Noäi löïc lôùn.
• Heä sieâu tónh ⇒ tính theo sô ñoà deûo ⇒ Boá trí noäi löïc seõ khaùc.
taûi gioù gaây ra
• Vaùch cöùng laø vaùch chòu noäi löïc do taûi troïng gaây ra.
• Phöông phaùp chuyeån vò : phöông phaùp tính baèng maùy.
• Phöông phaùp löïc.
• Tính theo sô ñoà ñaøn hoài (traïng thaùi 1).
• Choïn phöông phaùp khanzi vì tính toaùn ñôn giaûn, noù coù khaû naêng
loaïi boû ñöôïc nhöõng sai laàm trong tính toaùn (Thöïc hieän pheùp laëp)
⇒ Noù laø phöông phaùp chuyeån vò
34. Neâu caùc loaïi khe bieán daïng trong coâng trình & söï laøm vieäc cuûa noù ?
Coù hai loaïi khe laø khe nhieät & khe luùn.
• Khe nhieät ñoä : Söï cheânh leäch nhieät ñoä cuûa caùc keát caáu caøng cao
thì noäi löïc phaùt sinh caøng lôùn. Ñeå traùnh söï phaùt sinh noäi löïc do
nhieät ñoä gaây neân ta phaûi laøm khe nhieät ñoä. Khe nhieät ñoä taùch rôøi
coâng trình töø maùi ñeán gôø moùng, beà roäng khe töø 2-3 cm; khoaûng
caùch giöõa caùc khe > 35m.
• Khe luùn :
31. Laøm sao nhaän bieát ñöôïc tieát dieän coù ñuû khaû naêng chòu löïc hay khoâng ?
-
Coâng trình quaù daøi, taûi troïng coâng trình phaân boá töông ñoái
Khi giaûi baèng maùy ? (Phaàn meàm Steel)
khaùc nhau, cheânh leäch veà chieàu cao > 10m.
• Khi tính toaùn baèng maùy ra theùp neáu coù :
-
Giaûi phaùp moùng trong moät coâng trình buoäc phaûi choïn
-
Daáu (*)⇒ Ñaët theùp theo caáu taïo
khaùc nhau vì tính chaát cuûa ñaát neàn thay ñoåi quaù nhieàu
-
Daáu (!)⇒ Löôïng theùp quaù lôùn (m > 3%)
hoaëc ñaát neàn chòu taûi khoâng ñeàu.
-
Daáu (!!)⇒ Phaàn töû khoâng oån ñònh ⇒ Ta phaûi choïn laïi tieát
-
Vò trí tieáp giaùp giöõa nhaø cuõ vaø nhaø môùi ⇒ Khe caáu taïo.
dieän.
Taùch rieâng coâng trình töø moùng ñeán maùi thaønh caùc phaàn
ieâng bieät; Beà roäng khe luùn töø 2-3 cm, khe luùn thöôøng naèm ôû
32. Taïi sao choã giao nhau giöõa daàm doïc vaø daàm ngang khoâng gia cöôøng
choã tieáp giaùp cuûa hai ngoâi nhaø coù soá taàng khaùc nhau, ôû
theùp ? Taïi sao phaûi ñaët ñai daøy ?
nhöõng choã coù söï thay ñoåi roõ reät veà ñòa taàng.
• Vì choã giao nhau giöõa daàm doïc & daàm ngang chòu löïc cuïc boä
lôùn do daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính. Ñeå traùnh söï phaù hoaïi cuûa
eâ toâng töø goùc döôùi ñaùy daàm phuï trôû xuoáng theo tieát dieän
nghieâng, ta thöôøng söû duïng coát treo hoaëc coù theå ñaët coát ñai daày
35. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? khi naøo duøng lieân keát khôùp ?
• Duøng lieân keát cöùng khi keát caáu laø moät heä sieâu tónh.
• Duøng lieân keát khôùp khi keát caáu laø moät heä tónh ñònh.
ôû 2 beân daàm phuï. Neáu coát ñai coù ñuû khaû naêng chòu löïc caét do
taûi troïng daàm phuï truyeàn vaøo thì ta khoâng caàn ñaët coát treo.
• Ñaët ñai daày vì traùnh phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng (Hay coøn goïi
laø choáng caét).
36. Taïi sao duøng coïc nhoài maø khoâng duøng coïc eùp ?
• Vì coïc nhoài söû duïng ñöôïc toát cho coâng trình chòu taûi troïng lôùn
ñoàng thôøi söû duïng toát cho coâng trình coù neàn ñaát yeáu.
• Ñai gia cöôøng töø goái ñeán löïc taäp trung ñaàu tieân ñaët trong khoaûng
h0 a
4
37. Duøng moùng coïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gì chuû yeáu ?
• Haïn cheá ñöôïc bieán daïng luùn coù trò soá lôùn, bieán daïng khoâng ñoàng
ñeàu cuûa ñaát neàn, ñaûm baûo oån ñònh khi coù taûi troïng ngang taùc
33. Haõy neâu phöông phaùp tính caàu thang ?
duïng, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng, giaûm bôùt vaät lieäu xaây döïng.
38. Eùp coïc khi naøo khoâng caàn eùp tónh ?
-7-
-8-
- -
- -
- -
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
• Khi coâng trình ôû ngoaïi vi thaønh phoá khoâng aûnh höôûng ñeán xung
-
Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp sieâu aâm
quanh.
truyeàn qua
39. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát, ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? Khi naøo phaûi
-
Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp tia Gamma
truyeàn qua (Phöông phaùp noåi troäi hôn caùc phöông phaùp
thieát keá moùng baêng theo hai phöông ?
khaùc)
• Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát laø döïa vaøo taûi tieâu chuaån tính toaùn,
-
Coøn moät vaøi phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp trôû
theo traïng thaùi giôùi haïn II – Bieán daïng ñoä luùn.
• Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát ñaù laø döïa vaøo taûi tính toaùn, kieåm tra
khaùng cô hoïc …
theo traïng thaùi giôùi haïn I – Cöôøng ñoä (Khoâng caàn tính luùn)
43. Khi choïn tieát dieän coïc döïa treân cô sôû naøo ? Taïi sao ? Trình töï thieát keá
• Khi taûi troïng lôùn, neàn ñaát yeáu thì ta thieát keá moùng baêng theo hai
coïc ?
phöông.
• Choïn tieát dieän coïc döïa treân chieàu saâu choân coïc (Chieàu daøi coïc),
40. Nhaø nhieàu taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh giao ñoäng baèng caùch naøo ?
• Khi tính toaùn ta choïn tröôøng hôïp baát lôïi nhaát, heä soá an toaøn cao
⇒ Khoâng kinh teá.
• Caùch ly coâng trình vôùi nhöõng dao ñoäng do taùc ñoäng ngoaøi.
• Khi tính theo sô ñoà phaúng thì ta choïn phöông naøo coù dao ñoäng
lôùn ñeå tính.
coâng suaát, thieát bò vaän chuyeån vaø ñoùng coïc. Ngoaøi ra chieàu daøi
tieát dieän, cöôøng ñoä vaät lieäu & coát theùp doïc coù quan heä chaët cheõ
vôùi nhau.
• Trình töï thieát keá coïc sau khi xaùc ñònh taûi troïng truyeàn xuoáng moùng
:
- Choïn vaät lieäu laøm coïc vaø keát caáu coïc.
- Choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc döïa vaøo ñieàu kieän ñòa chaát.
41. Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo vaán ñeà gì ?
• Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu maø
tính.
-
-
-
Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc.
Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc
Xaùc ñònh soá löôïng coïc (Taûi troïng keå theâm ñaát phuû treân ñaøi
vaø ñaøi coïc)
42. Coïc nhoài khaùc vôùi coïc khoan nhoài nhö theá naøo ? Caùch xaùc ñònh söùc
-
Caáu taïo & tính toaùn ñaøi coïc
chòu taûi cuûa moãi coïc ? Laøm sao ñeå kieåm tra chaát löôïng coïc nhoài vaø coïc
khoan nhoài ?
• Coïc nhoài laø coïc BTCT ñöôïc ñoå vaøo moät oáng theùp bòt ñaùy ñaët taïi
choã baèng caùch ñoùng (eùp ñaát) vaø thu laïi ñöôïc sau khi ñoå beâ
toâng.
-
-
-
-
-
Kieåm tra löïc taùc duïng leân coïc phaûi
Kieåm tra löïc taùc duïng leân neàn ñaát.
Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng coïc.
Xaùc ñònh ñoä choái thieát keá cuûa coïc.
Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån vaø caåu laép.
• Coïc khoan nhoài laø coïc ñöôïc thi coâng baèng caùch khoan laáy ñaát
a sau ñoù ñaët loàng theùp vaø ñoå beâ toâng chieám choã ñaát ñaõ laáy ra.
• - Coïc nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa ñaát vaø vaät
lieäu
• - Coïc khoan nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa vaät
lieäu.
44. Phöông phaùp ñoùng coïc & ñoùng coïc khoan nhoài khaùc nhau nhö theá naøo
?
• Ñoùng coïc laø duøng maùy eùp hoaëc ñoùng xuoáng neàn ñaát.
• Khoan nhoài laø khoan laáy ñaát leân taïo loã, sau ñoù ñaët coát theùp & ñoå
eâ toâng.
• Ñeå kieåm tra ta thöôøng söû duïng :
45. Theá naøo laø neàn Winkler ? Öu vaø khuyeát ñieåm ?
-
Thaêm doø ñoäng chaát löôïng coïc moùng baèng phöông phaùp
• Neàn Winkler giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ÔÛ maët ñaùy) cuûa daàm treân
tieáng voïng aâm (doäi aâm)
neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä cuûa taûi troïng (R) tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn
-9-
10
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(S) cuûa neàn (Ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm s = y) Vaäy R, C,
40j theùp chòu löïc (theùp trôn)
Y (X) vôùi C laø heä soá neàn.
• Coïc caùch quaù xa vôùi meùp ñaøi khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,7d vaø
-
Neàn Winkler coøn goïi laø neàn ñaøn hoài bieán daïng cuïc boä.
25cm vì nhö theá noù seõ xaûy ra hieän töôïng xuyeân thuûng ñaøi.
-
Moâ hình laø daõy voâ soá loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau.
• Khoâng caàn kieåm tra ñaâm thuûng khi goùc giöõa coïc bieân (meùp
• Öu ñieåm :Ñôn giaûn, tieän duïng trong tính toaùn, thieát keá gaàn ñuùng
ngoaøi coïc) vôùi caïnh coät o hay noùi caùch khaùc thaùp choïc
vôùi thöïc teá ñöôïc duøng ôû nhöõng neàn ñaát yeáu, raát yeáu.
thuûng phuû ngoaøi coïc bieân
• Nhöôïc ñieåm :
-
Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân boá hay lieân heä ñöôïc cuûa
47. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu coïc ?
ñaát neàn vì ñaát coù tính ma saùt trong neân khi chòu taûi troïng
• Tröôùc khi ñoùng coïc ta vaïch nhöõng möùc thöôùc saün, khi ñoùng nhìn
cuïc boä thì ñaát coù theå loâi keùo hay gaây ra aûnh höôûng caùc
vaøo kieåm tra.
-
vuøng laân caän (ngoaøi phaïm vi ñaët taûi) cuøng laøm vieäc
chung.
Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân
48. Coïc BTCT ñoùng töø trong ra ngoaøi hay töø ngoaøi vaøo trong ?
• Khi ñoùng thì ta ñoùng theo hình xoaén oác töø trong ra ngoaøi.
-
daàm, thì theo moâ hình naøy daàm seõ luùn ñeàu vaø khoâng bieán
daïng, nhöng thöïc ra khi taûi troïng taùc duïng phaân boá ñeàu
thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung
quanh nhieàu hôn ⇒ luùn nhieàu hôn ôû nhöõng ñaàu daàm.
Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñaët ñoái xöùng thì moùng
seõ luùn ñeàu theo moâ hình naøy ⇒ ÖÙng suaát ñaùy moùng seõ
phaân boá ñeàu nhöng theo ño ñaïc thöïc teá thì öùng suaát
49. Khi naøo caàn tính ñoä choái ?
• Khi caàn kieåm tra khaû naêng chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình
(Neáu ñoä choái thöïc teá
ñöôïc taùc duïng cuûa taûi troïng; Neáu ñoä choái thöïc teá > ñoä choái thieát
keá thì caàn boå sung hoaëc thieát keá laïi coïc trong moùng)
• Löu yù : ñoä choái thieát keá vaø cao trình thieát keá
cuõng phaân boá khoâng ñeàu.
50. Coïc döôùi vaùch cöùng & döôùi moùng coù khaùc nhau khoâng ? Moùng nhö theá
-
Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng
naøo ñöôïc xem laø moùng tuyeät ñoái cöùng ?
laø moät haèng soá.
• Khoâng khaùc nhau vì caùch laøm vieäc cuûa coïc nhö nhau
46. Haõy neâu trình töï thi coâng coïc nhoài ? Khi naøo khoâng caàn kieåm tra xuyeân
thuûng ?
• Ñònh vò trí ñoùng, cao ñoä.
• Moùng ñöôïc xem laø tuyeät ñoái cöùng laø khi moùng khoâng hoaøn toaøn
chòu uoán (moùng cöùng laø moùng chòu uoán raát ít hay noùi caùch khaùc
laø raát nhoû)
• Chuaån bò maùy eùp.
51. Taïi sao söôøn moùng beø laät ngöôïc ?
• Tieán haønh nhoài ñoå beâ toâng.
• Do theo sô ñoà noäi löïc cuûa baûn
• Ruùt oáng leân
• Khoaûng caùch giöõa hai coïc laø 3d & 6d; vôùi d laø ñöôøng kính lôùn
52. Taïi sao boá trí coát theùp ñeàu trong coïc ? Taïi sao ñaàu coïc phaûi ñaët coát ñai
nhaát cuûa coïc. Neáu boá trí beù hôn thì bieåu ñoà aùp löïc ôû maët phaúng
daøy ?
muõi coïc giöõa caùc muõi coïc choàng leân nhau vaø söùc chòu taûi cuûa
• Vì khi caåu laép coù moment aâm vaø döông ⇒ coïc seõ chòu ñöôïc caû
nhoùm coïc seõ nhoû hôn toång söùc chòu taûi cuûa moãi coïc
hai.
• Neo coïc vaøo ñaøi coïc :
• Nhaèm taêng cöôøng khaû naêng chòu taûi khi ñoùng & eùp (taûi troïng cuïc
-
Chieàu saâu coïc ngaøm trong ñaøi 15cm
oä) ⇒ Traùnh beå ñaàu coïc
-
Theùp neo vaøo ñaøi coïc : 25cm
30j theùp chòu löïc (theùp gaân)
11
12

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-tham-khao-dung-cho-do-an-tot-nghiep-nganh-xay-dung.pdf[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự