CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY

Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      310      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xbwntq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
Thể loại
CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY
Ngày đăng
16/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
4
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
310
Lần tải
10
  DOWNLOAD

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY slide 1

Tài liệu CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY slide 2

Tài liệu CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY slide 3

Tài liệu CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG HIỆN NAY slide 4


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

CAÙC THUOÁC ÑIEÀU TRÒ ROÁI LOAÏN CÖÔNG HIEÄN NAY
Nguyeãn Hoaøng Ñöùc – Traàn Leâ Linh Phöông – Vuõ Hoàng Thònh1
Trong 5 naêm vöøa qua, ñieàu trò noäi khoa roái loaïn cöông ñaõ coù raát nhieàu tieán boä ngoaïn muïc vôùi söï xuaát
hieän cuûa raát nhieàu thuoác môùi. Trong baøi vieát naøy, chuùng toâi toång keát laïi moät soá thuoác ñieàu trò roái loaïn
cöông ñang söû duïng phoå bieán hieän nay.
CURRENT PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION
Pharmacotherapy for men experiencing erectile dysfunction has undergone dramatic advances over the
past 5 years with the introduction of effective oral agents. Novel oral therapies targeted at specific
points along the erectile cascade are undergoing pre-clinical and early phase registration trials with the
promise of rapid action, extended duration of responsiveness and an improved side effect profile. In this
eview, we have highlighted recent information on the drug therapy of erectile dysfunction
Soá löôïng beänh nhaân roái loaïn cöông (erectile dysfunction – ED) ngaøy caøng nhieàu. Naêm 1995,
toaøn theá giôùi coù 152 trieäu beänh nhaân vaø McKinlay döï ñoaùn, con soá naøy seõ laø 322 trieäu vaøo
naêm 2025 [1]. Gaàn ñaây, döïa vaøo nhöõng hieåu bieát môùi veà vai troø cuûa caùc chaát daãn truyeàn thaàn
kinh gaây daõn cô trôn, phosphodiesterase, cGMP vaø cAMP...caùc nhaø nghieân cöùu ñaõ taïo ra
nhieàu loaïi thuoác môùi ñeå ñieàu chænh roái loaïn cöông. Trong baøi vieát naøy, chuùng toâi seõ ñieåm laïi
moät soá loaïi thuoác ñieàu trò roái loaïn cöông ñang söû duïng trong laâm saøng hieän nay.
Nhaéc laïi veà cô cheá gaây cöông
Söï cöông cuûa döông vaät do nhieàu yeáu toá cuøng quyeát ñònh: taâm lyù, noäi tieát, maïch maùu, thaàn
kinh.Trung taâm ñieàu khieån tình traïng cöông naèm ôû moät soá nhaân cuûa vuøng haï ñoài. Tín hieäu
thaàn kinh ñöôïc truyeàn ñeán thaàn kinh cöông cuûa döông vaät. Caùc chaát daãn truyeàn thaàn kinh do
ñaàu taän cuøng thaàn kinh cöông phoùng thích (nitric oxide, acetylcholine...) phoái hôïp vôùi caùc chaát
do teá baøo noäi maïch cuûa xoang tónh maïch tieát ra (Prostaglandin F2a, endothelin), taïo thaønh NO
(töø Arginine). NO sinh ra GMP voøng, gaây daõn cô trôn cuûa caùc tieåu ñoäng maïch trong theå hang.
Löu löôïng maùu ñeán theå hang taêng leân laøm theå hang to ra, cheïn hoaøn toaøn heä thoáng tónh maïch
naèm döôùi bao traéng ñeå duy trì tình traïng cöông (vôùi aùp löïc trung bình beân trong theå hang
khoaûng 100 mmHg). Truïc traëc ôû baát cöù khaâu naøo cuûa quaù trình treân ñeàu coù theå gaây ra roái loaïn
cöông [2].
1Beänhvieän Ñaïihoïc Y döôïc TPHCM
Hình 1 – Giaûi phaãu cuûa cô cheá cöông döông vaät
Baûng 1 – Phaân loaïi roái loaïn cöông [2]
Phaân loaïi roái loaïn cöông (ED)
Nguyeân nhaân
ED do taâm lyù
Traàm caûm
Caêng thaúng trong coâng vieäc
Stress
ED do beänh lyù thaàn kinh
Ñoät quî
Ñaõ phaãu thuaät ôû vuøng chaäu
Beänh Alzheime
Toån thöông ôû vuøng chaäu
Toån thöông tuûy
Beänh thaàn kinh do tieåu ñöôøng
ED do roái loaïn noäi tieát
Thieåu naêng sinh duïc
Taêng prolactin maùu
ED do nguyeân nhaân maïch maùu
Xô vöõa ñoäng maïch
Cao huyeát aùp
Toån thöông maïch maùu do tieåu ñöôøng
Beänh Peyronie
ED do thuoác
Thuoác cao huyeát aùp
Thuoác choáng traàm caûm
Thuoác choáng androgen
Nghieän röôïu, nghieän thuoác laù
ED do caùc beänh toaøn thaân hoaëc do tuoåi giaø
Lôùn tuoåi
Beänh tieåu ñöôøng
Beänh tim
Suy thaän maïn
Caùc thuoác ñieàu trò roái loaïn cöông
Thuoác taùc ñoäng ôû trung öông
Yohimbine
Laø chaát ñoái vaän alpha-2, ñöôïc duøng trong nhöõng tröôøng hôïp roái loaïn cöông do taâm lyù
(lieàu 6 – 10mg, 3 laàn trong ngaøy).
Apomorphine ngaäm döôùi löôõi
Laø chaát ñoàng vaän dopamine, ñang thöû nghieäm ôû giai ñoaïn III. Thuoác tuy coù hieäu quaû
keùm hôn so vôùi caùc chaát öùc cheá phosphodiesterase nhöng taùc duïng nhanh vaø ít taùc
duïng phuï. Thuoác coù theå duøng keát hôïp vôùi caùc chaát öùc cheá phosphodiesterase [3].
Peptide höôùng Melanin
Trong moät nghieân cöùu, Melanotan II tieâm döôùi da coù ñaùp öùng gaây cöông ôû 63% beänh
nhaân roái loaïn cöông do nguyeân nhaân thöïc theå so vôùi tyû leä 4,7% cuûa giaû döôïc [4].
Thuoác taùc ñoäng leân quaù trình daõn cô trôn cuûa döông vaät
1) Thuoác chích vaøo theå hang: duøng khi ñieàu trò baèng thuoác uoáng thaát baïi hoaëc coù choáng chæ
ñònh söû duïng thuoác uoáng
Papaverin
Thuoác öùc cheá phosphodiesterase khoâng choïn loïc, coù hieäu quaû gaây cöông ôû 80%
eänh nhaân roái loaïn cöông do taâm lyù hoaëc do nguyeân nhaân thaàn kinh. Thuoác ít
hieäu quaû ñoái vôùi roái loaïn cöông do nguyeân nhaân maïch maùu. Taùc duïng phuï: haï
huyeát aùp ñoäng maïch, ñoäc gan, gaây cöông döông vaät keùo daøi (35% tröôøng hôïp
söû duïng) vaø xô hoùa theå hang (33% tröôøng hôïp söû duïng).
Alprostadil
Laø moät daïng Prostaglandin-E1 toång hôïp, coù hieäu quaû ôû 70% beänh nhaân roái loaïn
cöông. Thuoác khaù an toaøn (tyû leä cöông döông vaät keùo daøi: 0,35% ñeán 4%; xô
hoùa theå hang: 1% ñeán 23%). Taùc duïng phuï thöôøng gaëp nhaát laø ñau khi cöông
(17% ñeán 34%). Alprostadil hieäu quaû hôn haún Papaverin
2) Thuoác ñaët nieäu ñaïo
Alprostadil ñaët nieäu ñaïo
Tyû leä ñaùp öùng thay ñoåi töø 43% ñeán 66%. Taùc duïng phuï: ñau khi cöông (32%)
vaø noùng raùt nieäu ñaïo (12%).
3) Thuoác uoáng
Thuoác uoáng ñieàu trò roái loaïn cöông laø caùc chaát öùc cheá choïn loïc phosphordiesterase-5 (PDE-5),
ngaên ngöøa söï thuûy phaân cuûa GMP voøng, laøm taêng noàng ñoä cuûa GMP voøng trong cô trôn theå
hang.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
maitrang2c Trả lời Thích   0 8/27/2019 9:08:38 PM
Tài liệu rất tốt, cảm ơn tác giả

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

CAC-THUoC-DIEU-TRI-RoI-LOAN-CUoNG-DUoNG-HIEN-NAY.pdf[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự