Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán tài chính
  Đánh giá    Viết đánh giá
 47      767      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zvtntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Kế toán tài chính
Thể loại
Ngày đăng
10/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.61 M
Lần xem
767
Lần tải
47
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Các chuẩn mực kế toán quốc tế - tài liệu hướng dẫn thực hành

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS slide 1

Tài liệu Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS slide 2

Tài liệu Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS slide 3

Tài liệu Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS slide 4

Tài liệu Các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
CAC CHUÊN MÛC
KÏ TOAN
QUÖC TÏ
INTERNATIONAL
ACCOUNTING
STANDARDS
I
NGÊN HANG THÏ GIÚI
THE WORLD BANK
CAC CHUÊN MÛC
KÏ TOAN
QUÖC TÏ
TAI LIÏU HÛÚNG DÊN THÛC HANH
(SACH THAM KHAO)
INTERNATIONAL
ACCOUNTING
STANDARDS
APRACTICAL GUIDE
HENNIE VAN GREUNING
MARIUS KOEN
NHA XUÊT BAN CHÑNH TRÕ QUÖC GIA
THE NATIONAL POLITICAL PUBLISHING HOUSE
HA NÖI - 2000
ii
Baãn quyïìn 1999
© Copyright 1999
Ngên haâng Thïë giúái
The World Bank
1818 H Street, NW
1818 H Street, NW
Washington DC 20433 USA
Washington DC 20433 USA
Toaân böå quyïìn taác giaã àûúåc baão vïå
All rights reserved
xuêët baãn taåi Húåp chuáng quöëc Hoa Kyâ
Manufactured in the United States of America
Hennie van Greuning
Hennie van Greuning
Laänh àaåo khu vûåc taâi chñnh
Financial Sector Leade
Khu vûåc chêu Êu vaâ Trung AÁ
Europe and Central Asia Region
Ngên haâng Thïë giúái
The World Bank
Marius Koen
Marius Koen
Giaáo sû kïë toaán taâi chñnh
Professor of Financial Accounting
Trûúâng kïë toaán
Schoool of Accountancy
Trûúâng Àaåi hoåc töíng húåp Pretoria
University of Pretoria
Chuyïn gia tû vêën cho Ngên haâng Thïë giúái
Consultant to The World Bank
Toaân böå söë liïåu, diïîn giaãi vaâ kïët luêån laâ cuãa
All findings, interpretations, and conclusions
chñnh taác giaã, khöng phaãi cuãa Ngên haâng
are the authors’ own and should not be
Thïë giúái; khöng phaãi cuãa Höåi àöìng quaãn trõ,
attributed to the World Bank, its Board of
Ban laänh àaåo vaâ cuäng khöng phaãi cuãa bêët cûá
Directors, its management, or any of it
nûúác thaânh viïn naâo cuãa Ngên haâng Thïë
member countries.
giúái.
iii

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cac-chuan-muc-ke-toan-quoc-te-IAS.pdf[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự