C++ và Lập trình Hướng đối tượng

Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 26      571      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
5runtq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác
Thể loại
hướng đối tượng, C++
Ngày đăng
18/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
387
Dung lượng
2.29 M
Lần xem
571
Lần tải
26
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Hướng đối tượng là một xu thế lập trình phổ biến trong các ứng dụng và website hiện nay. Cuốn sách này hướng dẫn người học từng bước làm quen với lập trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++, từng bước xây dựng một ứng dụng cho riêng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

C++ và Lập trình Hướng đối tượng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu C++ và Lập trình Hướng đối tượng slide 1

Tài liệu C++ và Lập trình Hướng đối tượng slide 2

Tài liệu C++ và Lập trình Hướng đối tượng slide 3

Tài liệu C++ và Lập trình Hướng đối tượng slide 4

Tài liệu C++ và Lập trình Hướng đối tượng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
lêi nãi ®Çu
LËp tr×nh cÊu tróc lµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc, ph©n chia ch­¬ng tr×nh thµnh c¸c hµm, thñ tôc, chóng ®­îc dïng
®Ó xö lý d÷ liÖu nh­ng l¹i t¸ch rêi c¸c cÊu tróc d÷ liÖu. Th«ng qua c¸c ng«n ng÷ Foxpro, Pascal, C ®a sè nh÷ng
ng­êi lµm Tin häc ®· kh¸ quen biÕt víi ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh nµy.
LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng dùa trªn viÖc tæ chøc ch­¬ng tr×nh thµnh c¸c líp. Kh¸c víi hµm vµ thñ tôc, líp lµ
mét ®¬n vÞ bao gåm c¶ d÷ liÖu vµ c¸c ph­¬ng thøc xö lý. V× vËy líp cã thÓ m« t¶ c¸c thùc thÓ mét c¸ch ch©n
thùc, ®Çy ®ñ c¶ phÇn d÷ liÖu vµ yªu cÇu qu¶n lý. T­ t­ëng lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng ®­îc ¸p dông cho hÇu hÕt
c¸c ng«n ng÷ míi ch¹y trªn m«i tr­êng Windows nh­ Microsoft Access, Visual Basic, Visual C. V× vËy viÖc
nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh míi nµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi quan t©m, yªu thÝch Tin
häc.
C ra ®êi n¨m 1973 víi môc ®Ých ban ®Çu lµ ®Ó viÕt hÖ ®iÒu hµnh Unix trªn m¸y tÝnh mini PDP. Sau ®ã C ®·
®­îc sö dông réng r·i trªn nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau vµ ®· trë thµnh mét ng«n ng÷ lËp tr×nh cÊu tróc rÊt
®­îc ­a chuéng.
§Ó ®­a C vµo thÕ giíi h­íng h­íng ®èi t­îng, n¨m 1980 nhµ khoa häc ng­êi Mü B. Stroustrup ®· cho ra ®êi
mét ng«n ng÷ C míi cã tªn ban ®Çu lµ “C cã líp”, sau ®ã ®Õn n¨m 1983 th× gäi lµ C++. Ng«n ng÷ C++ lµ mét
sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña C. Trong C++ ch¼ng nh÷ng ®­a vµo tÊt c¶ c¸c kh¸i niÖm, c«ng cô cña lËp tr×nh h­íng
®èi t­îng mµ cßn ®­a vµo nhiÒu kh¶ n¨ng míi mÎ cho hµm. Nh­ vËy C++ lµ mét ng«n ng÷ lai cho phÐp tæ chøc
ch­¬ng tr×nh theo c¸c líp vµ c¸c hµm. Cã thÓ nãi C++ ®· thóc ®Èy ng«n ng÷ C vèn ®· rÊt thuyÕt phôc ®i vµo thÕ
giíi lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng vµ C++ ®· trë thµnh ng«n ng÷ h­íng ®èi t­îng næi bËt trong nh÷ng n¨m 90.
Cuèn s¸ch nµy sÏ tr×nh bÇy mét c¸ch hÖ thèng c¸c kh¸i niÖm cña lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng ®­îc cµi ®Æt trong
C++ nh­ líp, ®èi t­îng, sù thõa kÕ, tÝnh t­¬ng øng béi vµ c¸c kh¶ n¨ng míi trong x©y dùng, sö dông hµm nh­:
®èi tham chiÕu, ®èi mÆc ®Þnh, hµm trïng tªn, hµm to¸n tö. Cã mét sè vÊn ®Ò cßn Ýt ®­îc biÕt ®Õn nh­ c¸ch x©y
dùng hµm víi sè ®èi bÊt ®Þnh trong C còng sÏ ®­îc giíi thiÖu. C¸c ch­¬ng tõ 1 ®Õn 10 víi c¸ch gi¶i thÝch tØ mØ
vµ víi gÇn 100 ch­¬ng tr×nh minh ho¹ sÏ cung cÊp cho b¹n ®äc c¸c kh¸i niÖm, ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm lËp
tr×nh h­íng ®èi t­îng trªn C++. Môc lôc cuèi s¸ch sÏ hÖ thèng ng¾n gän ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, thiÕt kÕ vµ lËp
tr×nh h­íng ®èi t­îng trªn b×nh diÖn chung.
Cuèn s¸ch gåm 10 ch­¬ng vµ 6 phô lôc
Ch­¬ng 1 h­íng dÉn c¸ch lµm viÖc víi phÇn mÒm TC++ 3.0 ®Ó thö nghiÖm c¸c ch­¬ng tr×nh, tr×nh bÇy s¬
l­îc vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh vµ giíi thiÖu mét sè më réng ®¬n gi¶n cña C++ .
Ch­¬ng 2 tr×nh bÇy c¸c kh¶ n¨ng míi trong viÖc x©y dùng vµ sö dông hµm trong C++ nh­ biÕn tham chiÕu,
®èi cã kiÓu tham chiÕu, ®èi cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, hµm trùc tuyÕn, hµm trïng tªn, hµm to¸n tö.
Ch­¬ng 3 nãi vÒ mét kh¸i niÖm trung t©m cña lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng lµ líp gåm: §Þnh nghÜa líp, khai b¸o
c¸c biÕn, m¶ng ®èi t­îng (kiÓu líp), ph­¬ng thøc, dïng con trá this trong ph­¬ng thøc, ph¹m vi truy xuÊt cña
c¸c thµnh phÇn, c¸c ph­¬ng thøc to¸n tö.
Ch­¬ng 4 tr×nh bÇy c¸c vÊn ®Ò t¹o dùng, sao chÐp, huû bá c¸c ®èi t­îng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan nh­:
Hµm t¹o, hµm t¹o sao chÐp, hµm huû, to¸n tö g¸n, cÊp ph¸t bé nhí cho ®èi t­îng, hµm b¹n, líp b¹n.
Ch­¬ng 5 tr×nh bÇy mét kh¸i niÖm quan träng t¹o nªn kh¶ n¨ng m¹nh cña lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng trong
viÖc ph¸t triÓn, më réng phÇn mÒm, ®ã lµ kh¶ n¨ng thõa kÕ cña c¸c líp.
Ch­¬ng 6 tr×nh bÇy mét kh¸i niÖm quan träng kh¸c cho phÐp xö lý c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau, c¸c thùc thÓ kh¸c
nhau, c¸c thuËt to¸n kh¸c nhau theo cïng mét l­îc ®å thèng nhÊt, ®ã lµ tÝnh t­¬ng øng béi vµ ph­¬ng thøc ¶o.
C¸c c«ng cô nµy cho phÐp dÔ dµng tæ chøc ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nhiÒu d¹ng ®èi t­îng kh¸c nhau.
Ch­¬ng 7 nãi vÒ viÖc tæ chøc vµo - ra trong C++. C++ ®­a vµo mét kh¸i niÖm míi gäi lµ c¸c dßng tin
(Stream). C¸c thao t¸c vµo - ra sÏ thùc hiÖn trao ®æi d÷ liÖu gi÷a bé nhí víi dßng tin: Vµo lµ chuyÓn d÷ liÖu tõ
dßng nhËp vµo bé nhí, ra lµ chuyÓn d÷ liÖu tõ bé nhí lªn dßng xuÊt. §Ó nhËp xuÊt d÷ liÖu trªn mét thiÕt bÞ cô
thÓ nµo, ta chØ cÇn g¾n dßng nhËp xuÊt víi thiÕt bÞ ®ã. ViÖc tæ chøc vµo ra theo c¸ch nh­ vËy lµ rÊt khoa häc vµ
tiÖn lîi v× nã cã tÝnh ®éc lËp thiÕt bÞ.
Ch­¬ng 8 tr×nh bÇy c¸c hµm ®å ho¹ sö dông trong C vµ C++. C¸c hµm nµy ®­îc sö dông r¶i r¸c trong toµn bé
cuèn s¸ch ®Ó x©y dùng c¸c ®èi t­îng ®å ho¹.
Ch­¬ng 9 tr×nh bÇy c¸c hµm truy xuÊt trùc tiÕp vµo bé nhí cña m¸y tÝnh, trong ®ã cã bé nhí mµn h×nh. C¸c
hµm nµy sÏ ®­îc sö dông trong ch­¬ng 10 ®Ó x©y dùng c¸c líp menu vµ cöa sæ .
5
Ch­¬ng 10 giíi thiÖu 5 ch­¬ng tr×nh t­¬ng ®èi hoµn chØnh nh»m minh ho¹ thªm kh¶ n¨ng vµ kü thuËt lËp
tr×nh h­íng ®èi t­îng trªn C++
Phô lôc 1 tr×nh bÇy c¸c phÐp to¸n trong C++ vµ thø tù ­u cña chóng.
Phô lôc 2 liÖt kª mét danh s¸ch c¸c tõ kho¸ cña C++.
Phô lôc 3 tr×nh bÇy b¶ng m· ASCII vµ m· quÐt cña c¸c ký tù.
Phô lôc 4 tr×nh bÇy mét vÊn ®Ò quan träng nh­ng cßn Ýt ®­îc nãi ®Õn trong c¸c tµi liÖu, ®ã lµ c¸ch sö dông
con trá void ®Ó x©y dùng c¸c hµm víi sè ®èi kh«ng cè ®Þnh gièng nh­ c¸c hµm printf vµ scanf cña C.
V× trong C++ vÉn sö dông c¸c hµm cña C, nªn trong phô lôc 5 sÏ giíi thiÖu tãm t¾t h¬n 200 hµm ®Ó
tiÖn viÖc tra cøu.
¹n ®äc
Cuèi cïng, phô lôc 6 tr×nh bÇy mét c¸ch ng¾n gän ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh h­íng ®èi
t­îng trªn b×nh diÖn chung.
Khi viÕt chóng t«i ®· hÕt søc cè g¾ng ®Ó cuèn s¸ch ®­îc hoµn chØnh, song ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu
sãt, v× vËy rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña ®éc gi¶.
Nh©n dÞp nµy chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n cö nh©n NguyÔn V¨n Ph¸c ®· tËn t×nh gióp ®ì trong viÖc hiÖu
®Ýnh vµ biªn tËp cuèn s¸ch nµy.
T¸c gi¶
6
Chương 1
C++ và lập trình hướng đối tượng
Trong chương này trình bầy các vấn đề sau:
- Cách sử dụng phần mềm TC++ 3.0
- Những sửa đổi cần thiết
một chương trình C để biến nó thành một chương trình C++ (chạy được trong môi
trường C++)
- Tóm lược về các phương pháp lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng
- Những mở rộng của C++ so với C
§ 1. Làm việc với TC++ 3.0
Các ví dụ trong cuốn sách này sẽ viết và thực hiện trên môi trường TC++ 3.0. Bộ cài đặt TC++ 3.0 gồm 5
đĩa. Sau khi cài đặt (giả sử vào thư mục C:\TC) thì trong thư mục TC sẽ gồm các thư mục con sau:
C:\TC\BGI chứa các tệp đuôi BGI và CHR
C:\TC\BIN chứa các tệp chương trình (đuôi EXE) như TC, TCC, TLIB, TLINK
C:\TC\INCLUDE chứa các tệp tiêu đề đuôi H
C:\TC\LIB
chứa các tệp đuôi LIB, OBJ
Để vào môi trường của TC++ chỉ cần thực hiện tệp chương trình TC trong thư mục C:\TC\BIN . Kết quả
nhận được hệ menu chính của TC++ với mầu nền xanh gần giống như hệ menu quen thuộc của TC (Tu
o C).
Hệ menu của TC++ gồm các menu: File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Project, Options, Window, Help.
Cách soạn thảo, biên dịch và chạy chương trình trong TC++ cũng giống như trong TC, ngoại trừ điểm sau:
Tệp chương trình trong hệ soạn thảo của TC++ có đuôi mặc định là CPP còn trong TC thì tệp chương trình luôn
có đuôi C.
Trong TC++ có thể thực hiện cả chương trình C và C++. Để thực hiện chương trình C cần dùng đuôi C để
đặt tên cho tệp chương trình, để thực hiện chương trình C++ cần dùng đuôi CPP để đặt tên cho tệp chương
trình.
§ 2. C và C++
- Có thể nói C++ là sự mở rộng (đáng kể) của C. Điều đó có nghĩa là mọi khả năng, mọi khái niệm trong C
đều dùng được trong C++.
- Vì trong C++ sử dụng gần như toàn bộ các khái niệm, định nghĩa, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc lệnh, các
hàm và các công cụ khác của C, nên yêu cầu bắt buộc đối với các đọc giả C++ là phải biết sử dụng tương đối
thành thạo ngôn ngữ C.
- Vì C++ là sự mở rộng của C, nên bản thân một chương trình C đã là chương trình C++ (chỉ cần thay đuôi C
ằng đuôi CPP). Tuy nhiên Trình biên dịch TC++ yêu cầu mọi hàm chuẩn dùng trong chương trình đều phải
khai báo nguyên mẫu bằng một câu lệnh #include, trong khi điều này không bắt buộc đối với Trình biên dịch
của TC.
Trong C có thể dùng một hàm chuẩn mà bỏ qua câu lệnh #include để khai báo nguyên mẫu của hàm được
dùng. Điều này không báo lỗi khi biên dịch, nhưng có thể dẫn đến kết quả sai khi chạy chương trình.
Ví dụ khi biên dịch chương trình sau trong môi trường C sẽ không gặp các dòng cảnh báo (Warning) và
thông báo lỗi (e
or). Nhưng khi chạy sẽ nhận được kết quả sai.
#include
void main()
{
float a,b,c,p,s;
printf("\nNhap a, b, c ");
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

C-va-Lap-trinh-Huong-doi-tuong.pdf[2.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự