Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
  Đánh giá    Viết đánh giá
 87      678      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bayntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo
Thể loại
làm giàu, bí quyết, thành công
Ngày đăng
12/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
64
Dung lượng
1.09 M
Lần xem
678
Lần tải
87
  DOWNLOAD

Chắc hẳn, - Bạn là người có một khao khát mạnh mẽ muốn tự mình tạo dựng một gia sản hàng triệu đô mà chưa biết bắt đầu từ đâu? - Bạn nhận ra rằng với cách bạn đã làm việc quần quật 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm vừa qua chưa phải là phương pháp đúng đắn giúp bạn trở nên giàu có? - Bạn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú slide 1

Tài liệu Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú slide 2

Tài liệu Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú slide 3

Tài liệu Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú slide 4

Tài liệu Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

www.taytrangthanhtrieuphu.com
Bíquyết
TAYTRẮNG
thành
TRIỆUPHÚ
AdamKhoo
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy
Trûúng Viïåt Hûúng
NHAÂ XUÊËT BAÃN PHUÅ NÛÄ
Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
www.taytrangthanhtrieuphu.com
SECRETSOFSELF-MADEMILLIONAIRES
HowYouCanCreateanExtraordinaryIncome
&BuildaMillion-DollarNetWorth...StartingFromScratch
Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company
All rights reserved.
BÑQUYÏTË TAYTRÙNÆ GTHANÂ HTRIÏUå PHUÁ
Lamâ thïënaoâ àïícoáthunhêpå döiì daoâ vaâgiataiâ bacå tyãtû.â..söë0?
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng
Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng
Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo
Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng
àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët
Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã
Hûäu Trñ Tuïå Berne.
CÖNGTYCÖÍPHÊNÌ TGM
#00-03, Toâa nhaâ NP Towe
232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3
Thaânh phöë Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962
Website: wwww.tgm.vn
Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bi-Quyet-Tay-Trang-Thanh-Trieu-Phu.pdf[1.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự