Bí mật của cảm hứng và say mê

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      236      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7dwntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng khác
Thể loại
mí mật của cảm hứng và say mê, truyền cảm hứng, say mê, đam mê, cuộc sống
Ngày đăng
17/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
51
Dung lượng
0.87 M
Lần xem
236
Lần tải
2
  DOWNLOAD

Sống trong xã hội hiện đại, nhu cầu và ham muốn của con người ngày càng tăng. Liệu danh vọng, quyền lực, tiền bạc có áp đảo niềm mơ ước, khát khao nơi sâu thẳm tâm hồn bạn? Liệu công việc có phải là niềm hứng khởi duy nhất tiếp thêm năng lượng cho bạn mỗi ngày? Thực tế, nhiều người vì quá ham mê

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bí mật của cảm hứng và say mê

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bí mật của cảm hứng và say mê slide 1

Tài liệu Bí mật của cảm hứng và say mê slide 2

Tài liệu Bí mật của cảm hứng và say mê slide 3

Tài liệu Bí mật của cảm hứng và say mê slide 4

Tài liệu Bí mật của cảm hứng và say mê slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

METTE NORGAARD
Truyeän
coå
Andersen
-
CAÛM
HÖÙNG
&
SAY
MEÂ
-
THE UGLY DUCKLING GOES TO WORK
1
2
Bìa 4:
Soáng trong xaõ hoäi hieän ñaïi, nhu caàu vaø ham muoán cuûa con ngöôøi ngaøy caøng
taêng. Lieäu danh voïng, quyeàn löïc, tieàn baïc coù aùp ñaûo nieàm mô öôùc, khaùt khao nôi saâu
thaúm taâm hoàn baïn? Lieäu coâng vieäc coù phaûi laø nieàm höùng khôûi duy nhaát tieáp theâm
naêng löôïng cho baïn moãi ngaøy?
Thöïc teá, nhieàu ngöôøi vì quaù ham meâ coâng vieäc, muoán tieán thaân, quay cuoàng vôùi
nhöõng hoaøi baõo maø ñaùnh maát nieàm vui cuoäc soáng vaø söï chu toaøn boån phaän trong gia
ñình. Giöõa nhöõng thaønh coâng maø hoï ao öôùc vaø nhöõng thaát baïi hoï sôï gaëp phaûi laø söï day
döùt, baên khoaên, traên trôû ñeán kieät queä.
Thoâng
qua
theá
giôùi
nhaân
vaät
cuûa
mình,
nhaø
vaên
Ñan
Maïch

ñaïi
Hans
Christian Andersen ñaõ minh hoïa coâ ñoïng, haøm suùc những thaùch thöùc con ngöôøi gaëp
phaûi trong cuoäc soáng. Chính theá giôùi ngheä thuaät aáy ñaõ truyeàn caûm höùng cho khoâng ít
ñoäc giaû, ñeå roài nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm ngaøy sinh Andersen, nöõ taùc giaû Mette
Norgaand moät laàn nöõa ñaõ taùi hieän theá giôùi ngheä thuaät coå tích Andersen moät caùch töôi
môùi trong cuoán Bí maät Caûm höùng vaø say meâ.
Vôùi cuoán saùch naøy, beân caïnh vieäc gaëp laïi nhöõng caâu chuyeän coå tích vui töôi, dí
doûm maø saâu saéc, baïn coøn ñöôïc thaáy raát nhieàu baøi hoïc thuù vò. Taát caû goùp phaàn truyeàn
caûm höùng, söùc maïnh vaø nieàm say meâ cho baïn; giuùp baïn phaùt huy hôn nöõa naêng löïc
aûn thaân, kieán taïo moät ñôøi soáng coâng sôû ñaày yù nghóa.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bi-mat-cua-cam-hung-va-say-me.pdf[0.87 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự