Báo cáo kinh tế thế giới

Ngành QTKD - Marketing ,Kinh doanh quốc tế
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      239      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
d5tntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Kinh doanh quốc tế
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
3.26 M
Lần xem
239
Lần tải
2
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Báo cáo tình hình kinh tế thế giới

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Báo cáo kinh tế thế giới

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Báo cáo kinh tế thế giới slide 1

Tài liệu Báo cáo kinh tế thế giới slide 2

Tài liệu Báo cáo kinh tế thế giới slide 3

Tài liệu Báo cáo kinh tế thế giới slide 4

Tài liệu Báo cáo kinh tế thế giới slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
CHUÁ DÊÎN CUÃA
NHAÂ XUÊËT BAÃN
Cuöën saách Bûúác vaâo thïë kyã 21 laâ baáo caáo àõnh kyâ vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000 do Ngên
haâng thïë giúái biïn soaån vaâ êën haânh thaáng 8-1999. Xem xeát böëi caãnh trong àoá seä àùåt ra nhûäng vêën àïì lúán cuãa
thïë kyã 21, cuöën saách àïì xuêët nhûäng phûúng thûác tiïëp cêån vaâ nhûäng khuyïën nghõ nhùçm àaáp ûáng nhûäng muåc
tiïu xaä höåi quan troång maâ phaát triïín cêìn phaãi hûúáng túái. Àùåc biïåt, cuöën saách trònh baây hai vêën àïì lúán seä àõnh
hònh laåi caãnh quan phaát triïín khi bûúác vaâo thiïn niïn kyã múái: toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá. Phên tñch
nhûäng nöåi dung chñnh, nhûäng thaách thûác vaâ cú höåi cuãa toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá, cuöën saách gúåi múã
nhûäng giaãi phaáp ûáng phoá àöëi vúái nhûäng vêën àïì naây, trûúác hïët laâ nhûäng giaãi phaáp vïì thïí chïë, maâ têët caã nhûäng
nûúác muöën àaåt àûúåc nhûäng tiïën böå trong chiïën lûúåc phaát triïín khöng thïí khöng quan têm. Ngoaâi ra, cuöën
saách coân coá caác chó söë choån loåc vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000, möåt taâi liïåu tham khaão thiïët
yïëu giuáp baån àoåc nùæm bùæt nhûäng chiïìu hûúáng phaát triïín trong thúâi gian gêìn àêy.
Xuêët baãn cuöën saách naây, chuáng töi hy voång seä àem àïën cho baån àoåc nhûäng thöng tin phong phuá vaâ böí ñch
vïì caác vêën àïì àang àûúåc nhiïìu nûúác quan têm. Mùåc duâ cuöën saách coá möåt söë àaánh giaá vaâ söë liïåu thöëng kï khaác
vúái chuáng ta, song chuáng töi vêîn giûä nguyïn vùn àïí baån àoåc tham khaão. Do àiïìu kiïån thúâi gian eo haån, chùæc
ùçng cuöën saách khoá traánh khoãi nhûäng khiïëm khuyïët, rêët mong àûúåc baån àoåc goáp yá.
Xin trên troång giúái thiïåu cuöën saách cuâng baån àoåc.
Thaáng 12 nùm 1999
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
Baáo caáo vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái 1999-2000, baãn thûá 22 trong böå baáo caáo
hùçng nùm naây, noái àïën caãnh quan phaát triïín àöíi thay cuãa àêìu thïë kyã XXI. Tû duy vïì
phaát triïín àaä tiïën hoaá thaânh möåt thûá chuã nghôa thûåc duång röång raäi, nhêån thûác àûúåc
ùçng phaát triïín phaãi ài xa hún tùng trûúãng kinh tïë àïí bao göìm nhûäng muåc tiïu xaä höåi
quan troång: tònh traång àoái ngheâo àûúåc giaãm búát, chêët lûúång cuöåc söëng àûúåc caãi thiïån,
nhûäng cú höåi àûúåc hûúãng möåt nïìn giaáo duåc vaâ y tïë töët àeåp hún àûúåc nêng cao, cuâng
nhiïìu thûá khaác nûäa. Kinh nghiïåm àaä daåy rùçng bûúác tiïën bïìn vûäng túái nhûäng muåc tiïu
naây àoâi hoãi phaãi àûúåc thûåc hiïån möåt caách húåp nhêët vaâ phaãi gùæn chùåt vúái nhûäng quaá
trònh múã röång, coá sûå tham gia cuãa àöng àaão àöëi tûúång vaâ bao quaát röång khùæp. Khöng coá
möåt nïìn taãng thïí chïë vûäng chùæc, kïët quaã cuãa nhûäng saáng kiïën töët àeåp vïì chñnh saách röìi
seä bõ tiïu tan. Nhûäng baâi hoåc vaâ hiïíu biïët sêu sùæc naây àaä àûúåc ghi vaâo trong khuön khöí
phaát triïín toaân diïån maâ Ngên haâng thïë giúái múái khúãi xûúáng gêìn àêy àïí ûáng phoá vúái
nhûäng thaách thûác cuãa phaát triïín, theo möåt caách thûác húåp nhêët, toaân diïån hún, bùçng
caách àûa vaâo nhûäng khña caånh nhû sûå cai quaãn, nhûäng thïí chïë phaáp lyá, vaâ nhûäng thïí
chïë taâi chñnh, trûúác àêy thûúâng ñt àûúåc quan têm.
Nhòn vïì phña trûúác, baáo caáo naây xem xeát möi trûúâng trong àoá seä àùåt ra nhûäng vêën
àïì lúán cuãa thïë kyã XXI: àoái ngheâo, sûå gia tùng dên söë, an toaân lûúng thûåc, tònh traång
khan hiïëm nûúác, sûå thay àöíi khñ hêåu, viïåc baão töìn vùn hoaá. Nhiïìu thïë lûåc huâng maånh,
vûâa laånh luâng vûâa mau leå, àang àõnh hònh laåi caãnh quan phaát triïín. Nhûäng thïë lûåc àoá
ao göìm nhûäng àöíi múái trong cöng nghïå, sûå truyïìn baá thöng tin vaâ tri thûác, sûå giaâ nua
cuãa dên söë, caác möëi quan hïå chùçng cheáo nhau vïì taâi chñnh trïn thïë giúái, nhûäng àoâi hoãi
ngaây möåt tùng vïì quyïìn chñnh trõ vaâ quyïìn con ngûúâi. Baáo caáo àùåc biïåt têåp trung vaâo
hai cuåm thay àöíi: toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá, vò taác àöång tiïìm êín to lúán cuãa chuáng.
Nhûäng cuåm thay àöíi naây múã ra nhûäng cú höåi chûa tûâng coá cho tùng trûúãng vaâ phaát
triïín, nhûng chuáng cuäng mang theo cuâng vúái chuáng nhûäng nguy cú bêët öín àõnh vïì kinh
tïë vaâ chñnh trõ coá thïí laâm xoái moân nhûäng thaânh tûåu cuãa haâng nùm trúâi gian khöí.
Do nhûäng aãnh hûúãng cuãa chuáng nay àaä thêëy roä, khöng lêëy laâm ngaåc nhiïn laâ toaân
cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá àang laâ möëi quan têm chuã yïëu cuãa caác nhaâ hoaåch àõnh
chñnh saách trïn khùæp thïë giúái. Ngûúâi ta ca ngúåi toaân cêìu hoaá vò noá àem laåi nhûäng cú höåi
múái cho viïåc múã röång thõ trûúâng vaâ truyïìn baá cöng nghïå vaâ kyä nùng quaãn lyá, nhûäng yïëu
töë naây àïën lûúåt chuáng laåi hûáa heån nùng suêët lúán hún vaâ mûác söëng cao hún. Ngûúåc laåi,
ngûúâi ta súå vaâ lïn aán toaân cêìu hoaá vò sûå bêët öín àõnh vaâ nhûäng thay àöíi khöng mong
muöën maâ noá coá thïí àem laåi: àem laåi cho nhûäng ngûúâi lao àöång, khiïën hoå súå seä mêët viïåc
laâm trûúác sûå caånh tranh cuãa haâng nhêåp khêíu; àem laåi cho caác ngên haâng vaâ caác hïå
thöëng taâi chñnh, vaâ thêåm chñ cho caã toaân böå nïìn kinh tïë, khiïën chuáng coá thïí bõ cheân eáp
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
vaâ lêm vaâo caãnh suy thoaái
vò caác luöìng vöën nûúác ngoaâi traân vaâo; vaâ àem laåi cho
nhûäng caái chung toaân cêìu khiïën chuáng bõ àe doaå theo nhiïìu caách laâ seä bõ thay àöíi
khöng phûúng cûáu vaän.
Ngûúâi ta ca ngúåi àõa phûúng hoaá vò noá nêng cao mûác àöå tham gia vaâ dñnh lñu
cuãa ngûúâi dên vaâ khiïën cho ngûúâi dên coá nhiïìu khaã nùng àõnh hònh böëi caãnh cho
cuöåc söëng cuãa hoå hún. Bùçng caách àûa àïën möåt chñnh quyïìn phên cêëp trong àoá caác
quyïët àõnh diïîn ra nhiïìu hún úã caác cêëp dûúái cêëp quöëc gia, gêìn guäi vúái cûã tri hún, àõa
phûúng hoaá coá thïí àem laåi möåt sûå cai quaãn thñch ûáng hún vaâ hûäu hiïåu hún úã àõa
phûúng. Caác chñnh quyïìn quöëc gia coá thïí duâng chiïën lûúåc phi têåp trung hoaá àïí thaáo
ngoâi nöí cho xung àöåt trong nûúác hoùåc thêåm chñ cho nöåi chiïën. Tuy nhiïn, nïëu bõ
thiïët kïë töën keám thò phi têåp trung hoaá coá thïí taåo ra nhûäng chñnh quyïìn àõa phûúng
õ quaá taãi, khöng coá caác nguöìn lûåc vaâ nùng lûåc thûåc hiïån caác traách nhiïåm cú baãn cuãa
hoå laâ cung cêëp cú súã haå têìng vaâ dõch vuå cho àõa phûúng. Phi têåp trung hoaá coân coá thïí
àe doaå sûå öín àõnh kinh tïë vô mö, nïëu nhû caác chñnh quyïìn àõa phûúng, do vay núå
quaá nhiïìu vaâ chi tiïu khöng khön ngoan, cêìn àûúåc chñnh quyïìn quöëc gia cûáu giuáp.
Baáo caáo naây khöng tòm caách ca ngúåi cuäng nhû lïn aán toaân cêìu hoaá vaâ àõa
phûúng hoaá, maâ noá chó thûâa nhêån toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá laâ nhûäng thïë lûåc
mang laåi nhûäng cú höåi múái, nhûng àöìng thúâi cuäng gêy ra nhûäng thaách thûác múái,
hoùåc nhûäng thaách thûác lúán hún úã mùåt bêët öín àõnh vïì kinh tïë vaâ chñnh trõ. Kiïìm chïë
sûå bêët öín àõnh naây vaâ àem laåi möåt möi trûúâng trong àoá coá thïí thûåc hiïån möåt chûúng
trònh nghõ sûå vïì phaát triïín nhùçm nùæm lêëy nhûäng cú höåi, àoá seä laâ möåt thaách thûác lúán
vïì thïí chïë trong nhûäng thêåp kyã sùæp túái. Viïåc thaão luêån trong baáo caáo naây têåp trung
vaâo ba khña caånh chñnh cuãa toaân cêìu hoaá: thûúng maåi haâng hoaá vaâ dõch vuå, caác
luöìng vöën quöëc tïë, vaâ caác vêën àïì möi trûúâng toaân cêìu, nhû nhûäng hiïím nguy cuãa sûå
thay àöíi khñ hêåu vaâ sûå huyã hoaåi tñnh àa daång sinh hoåc. Troång têm thaão luêån sau àoá
chuyïín sang ba khña caånh cuãa àõa phûúng hoaá: phên cêëp quyïìn lûåc chñnh trõ cho caác
cêëp chñnh quyïìn dûúái cêëp quöëc gia, sûå di chuyïín cuãa dên chuáng vaâ cuãa nùng lûúång
kinh tïë taåi caác nûúác àang phaát triïín vïì caác khu àö thõ, vaâ viïåc cung cêëp nhûäng dõch
vuå cöng cöång thiïët yïëu trong nhûäng thaânh phöë ngaây möåt tùng trûúãng naây cuãa tûúng
lai.
Khi thaão luêån nhûäng àaáp ûáng thñch àaáng vïì mùåt thïí chïë àöëi vúái nhûäng thaách
thûác vaâ cú höåi cuãa toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá, baáo caáo dêîn ra möåt loaåt vñ duå úã
cêëp àöå quöëc gia vaâ nhûäng bùçng chûáng thûåc nghiïåm giûäa caác nûúác, bao göìm caã
nhûäng trûúâng húåp thaânh cöng lêîn nhûäng trûúâng húåp thêët baåi cuãa phaát triïín. Khöng
thïí coá möåt cêu traã lúâi àún giaãn cho viïåc àöëi phoá vúái toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá.
Maâ nhûäng àiïìu hiïíu biïët thêëu àaáo kia phaãi bùæt nguöìn tûâ nhûäng àaánh giaá thûåc duång
xem nhûäng àiïìu kiïån hiïån thúâi cuãa xaä höåi seä aãnh hûúãng nhû thïë naâo àïën vêën àïì sûå
choån lûåa chñnh saách naâo laâ húåp lyá, hoùåc chuöîi chñnh saách naây töët hún chuöîi chñnh
saách kia úã chöî naâo, hoùåc möåt söë chñnh saách coá thïí böí sung vaâ höî trúå nhau nhû thïë
naâo. Caác cam kïët vaâ haânh àöång cuãa chñnh quyïìn trung ûúng vêîn laâ chñnh yïëu trong
êët kyâ chiïën lûúåc phaát triïín khaã thi naâo. Tuy nhiïn, caác thïë lûåc toaân cêìu hoaá vaâ àõa
phûúng hoaá coá yá chó ra rùçng phêìn lúán cöng viïåc xêy dûång thïí chïë phaát triïín seä diïîn
a úã cêëp siïu quöëc gia hay cêëp dûúái cêëp quöëc gia. Trong caã hai trûúâng húåp, caác nûúác
cêìn têåp trung vaâo nhûäng chiïën lûúåc phaát triïín àûúåc thûåc hiïån bùçng sûå thoaã thuêån
chung, duâ laâ thöng qua nhûäng hiïåp àõnh quöëc tïë giûäa caác nûúác, hay thöng qua
nhûäng daân xïëp vïì mùåt hiïën phaáp vaâ töí chûác giûäa caác cêëp chñnh quyïìn vaâ caác thaânh
phêìn cuãa xaä höåi dên sûå trong möåt nûúác. ÚÃ caã cêëp toaân cêìu lêîn cêëp àõa phûúng,
nhûäng thïí chïë dûåa trïn quan hïå cöång sûå, thûúng lûúång, phöëi húåp vaâ quy tùæc seä àem
laåi nïìn taãng cho sûå phaát triïín bïìn vûäng.
iii

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-kinh-te-the-gioi.pdf[3.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự