Bài tập Xác xuất thống kê

Giáo dục đại cương,Xác suất - Thống kê
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      610      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6axntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Xác suất - Thống kê
Thể loại
biến cố, xác xuất, bài tập, ôn tập
Ngày đăng
26/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
14
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
610
Lần tải
12
  DOWNLOAD

bài tập Xác xuất thống kê Chương 1: Biến cố và xác xuất của biến cố Chương 2: Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác xuất của biến ngẫu nhiên Chương 3: Vector ngẫu nhiên.......

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập Xác xuất thống kê

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập Xác xuất thống kê slide 1

Tài liệu Bài tập Xác xuất thống kê slide 2

Tài liệu Bài tập Xác xuất thống kê slide 3

Tài liệu Bài tập Xác xuất thống kê slide 4

Tài liệu Bài tập Xác xuất thống kê slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
B
i
t“p
X¡c
su§t
-
ThŁng

Ch֓ng
1
Bi‚n

v
x¡c
su§t
cıa
i‚n

B
i t“p 1.1. Ki”m tra theo thø tü mºt læ h ng gçm N s£n ph'm. C¡c s£n ph'm •u
thuºc mºt trong 2 lo⁄i: tŁt ho°c x§u. Kþ hi»u Ak (k = 1;2;:::;N) l
i‚n cŁ ch¿ s£n
ph'm ki”m tra thø k thuºc lo⁄i x§u. Vi‚t b‹ng kþ hi»u c¡c bi‚n cŁ sau ¥y
a. C£ N s£n ph'm •u x§u.
. Câ ‰t nh§t mºt s£n ph'm x§u.
c. m s£n ph'm ƒu l
tŁt, c¡c s£n ph'm cÆn l⁄i l
x§u.
d. C¡c s£n ph'm theo thø tü chfin l
x§u, thø tü l· l
tŁt.
e. Khæng gian c¡c bi‚n cŁ sì c§p câ bao nhi¶u phƒn tß.
B
i t“p 1.2. B›n 3 vi¶n ⁄n v o mºt bia. Gåi Ai: Vi¶n ⁄n thø i tróng bia (i = 1;2;3).
H¢y bi”u di„n c¡c bi‚n cŁ sau
a. Câ óng 1 vi¶n ⁄n tróng bia.
. Câ ‰t nh§t 2 vi¶n tróng bia.
c. C£ 3 vi¶n •u khæng tróng bia.
B
i t“p 1.3. Mºt cuºc kh£o s¡t 1000 ng÷íi v• ho⁄t ºng th” döc th§y câ 80% sŁ ng÷íi
th‰ch i bº v
60% th‰ch ⁄p xe v
uŒi s¡ng, v
t§t c£ måi ng÷íi •u tham gia ‰t nh§t
mºt trong hai ho⁄t ºng tr¶n. Chån ng¤u nhi¶n mºt ng÷íi, häi x¡c su§t g°p ÷æc ng÷íi
th‰ch i xe ⁄p m
khæng i bº l
ao nhi¶u?
B
i t“p 1.4. Ng÷íi ta thüc hi»n kh£o s¡t tr¶n mºt sŁ l÷æng lîn nhœng ng÷íi  n æng
tr¶n 50 tuŒi ð mºt th nh phŁ cho k‚t qu£ sau
- T l»  n æng bà b»nh ti”u ÷íng l
0:02.
- T l»  n æng bà b»nh tim l
0:03.
- T l» khæng bà b»nh tim l¤n ti”u ÷íng l
0:96.
H¢y t…m t l»  n æng bà c£ hai lo⁄i b»nh tr¶n.
1
B
i t“p 1.5.
Thang m¡y cıa mºt tÆa nh
7 tƒng, xu§t ph¡t tł tƒng mºt vîi 3 ng÷íi
kh¡ch. T‰nh x¡c su§t ”:
a. T§t c£ còng ra ð tƒng bŁn.
. T§t c£ còng ra ð mºt tƒng.
c. MØi ng÷íi ra mºt tƒng kh¡c nhau.
B
i t“p 1.6.
Hai ng÷íi n†m bâng rŒ, mØi ng÷íi n†m 3 qu£. X¡c su§t n†m tróng rŒ
cıa hå lƒn l÷æt l
0;7 v
0;8. T‰nh x¡c su§t sao cho:
a. Hai ng÷íi b‹ng i”m nhau.
. Ng÷íi thø nh§t hìn i”m ng÷íi thø hai.
B
i t“p 1.7. Mºt læ h ng gçm 1000 s£n ph'm, trong â câ 30 s£n ph'm x§u. L§y ng¤u
nhi¶n 1 s£n ph'm tł læ h ng.
a. T…m x¡c su§t ” s£n ph'm l§y ra l
s£n ph'm tŁt.
. L§y ng¤u nhi¶n (1 lƒn) 10 s£n ph'm tł læ h ng. T…m x¡c su§t ” trong 10 s£n
ph'm l§y ra câ óng 8 s£n ph'm tŁt.
B
i t“p 1.8. Hºp I üng 30 bi tr›ng, 7 bi ä, 15 bi xanh. Hºp II chøa 10 bi tr›ng, 6 bi
ä v
9 bi xanh. L§y ng¤u nhi¶n tł mØi hºp 1 bi. T…m x¡c su§t ” 2 bi l§y ra còng m u.
B
i t“p 1.9. Mºt hºp thuŁc câ 5 Łng thuŁc tŁt v
3 Łng thuŁc k†m ch§t l÷æng. Tł hºp
â, chån ng¤u nhi¶n lƒn l÷æt khæng tr£ l⁄i 2 Łng. T…m x¡c su§t ”
a. C£ hai Łng thuŁc chån ÷æc •u tŁt.
. Ch¿ Łng thuŁc chån ra tr÷îc l
tŁt.
c. Trong hai Łng thuŁc chån ÷æc câ ‰t nh§t mºt Łng thuŁc tŁt.
B
i t“p 1.10. Mºt hºp gçm 5 bi ä, 4 bi tr›ng v
3 bi xanh câ còng k‰ch th÷îc v
trång l÷æng. Tł hºp ta rót ng¤u nhi¶n khæng ho n l⁄i tłng bi mºt cho ‚n khi g°p ÷æc
i ä th… dłng l⁄i. T…m x¡c su§t ”
a. ÷æc 2 bi tr›ng, 1 bi xanh v
1 bi ä.
. Khæng câ bi tr›ng n o ÷æc rót ra.
B
i t“p 1.11. Mºt læ h ng câ 100 s£n ph'm, trong â câ 6% l
ph‚ ph'm; mºt kh¡c
h ng tr÷îc khi mua læ h ng chån c¡ch ki”m tra nh÷ sau: chån ng¤u nhi¶n lƒn l÷æt 4
s£n ph'm ra ki”m tra (khæng ho n l⁄i). N‚u th§y câ b§t ký ph‚ ph'm n o th… tr£ l⁄i læ
h ng. T‰nh x¡c su§t kh¡ch h ng ch§p nh“n mua læ h ng.
B
i t“p 1.12. Mºt hºp gçm 9 qu£ bâng, mØi lƒn chìi ng÷íi ta l§y ra 3 qu£ v
khi chìi
xong l⁄i bä v o hºp. T…m x¡c su§t ” sau ba lƒn l§y bâng ra chìi c¡c bâng •u ÷æc sß
döng.
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-Xac-xuat-thong-ke.pdf[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự