Bài tập xác suất thống kê

Giáo dục đại cương,Xác suất - Thống kê
  Đánh giá    Viết đánh giá
 39      547      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zdxntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Xác suất - Thống kê
Thể loại
Ôn tập xác xuất thống kê, bài tập có lời giải,giáo dục đại cương
Ngày đăng
28/2/2014
Loại file
pdf
Số trang
99
Dung lượng
0.88 M
Lần xem
547
Lần tải
39
  DOWNLOAD

Giáo trình gồm các bài tập mẫu và những bài tập có đáp số. Mong rằng sẽ giúp các bạn có thể hiểu và làm được các bài tập trong môn học xác suất thống kê này.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập xác suất thống kê

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập xác suất thống kê slide 1

Tài liệu Bài tập xác suất thống kê slide 2

Tài liệu Bài tập xác suất thống kê slide 3

Tài liệu Bài tập xác suất thống kê slide 4

Tài liệu Bài tập xác suất thống kê slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Â
Baøi taäp
XAÙC
SUAÁT
THOÁNG
KE

1 1
3
1
1
11
1
Chöông 1
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ XAÙC SUAÁT
A. BAØI TAÄP MAÃU
Baøi 1. Cho A, B, C laø ba bieán coá. Chöùng minh
P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) P(AB) P(AC) P(BC) +
+ P(ABC)
Giaûi
Ta coù
P(A ∪ B∪ C) = P(A ∪ B)∪ C = P(A ∪ B) + P(C) P[(A ∪ B)C],
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) P(AB),
P[(A ∪ B)C] = P[AC ∪ BC]
= P(AC) + P(BC) P(ABC)
neân
P(A ∪ B∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) P(AB)
P(AC) P(BC) + P(ABC).
Baøi 2.
Cho P(A) = 3, P(B) = 2
vaø
P(A + B) = 4 .
Tính P(AB) , P(AB), P(A + B), P(AB) vaø P(AB).
Giaûi
Do
P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB),
ta suy ra
P(AB) = P(A) + P(B) P(A + B) = 12 .
Do AB = A + B, neân
P(AB)= P(A + B)= 1 P(A + B) = 4 .
Töông töï, vì A + B = AB ta suy ra
P(A + B)= 1 P(AB) = 12 .
Xuaát phaùt töø ñaúng thöùc A = AB + AB
P(A) = P(AB)+ P(AB) vaø do ñoù
vaø vì
AB,
AB
laø caùc bieán coá xung khaéc, ta ñöôïc
P(AB)= P(A) P(AB) = 4 .
Töông töï, ta coù
1
5
k
2 1
1
2 1 2 1 1 2 1
1 1 4 2 1
P(AB)= P(B) P(AB) = 12.
Baøi 3. Tyû leä ngöôøi maéc beänh tim trong moät vuøng daân cö laø 9%, maéc beänh huyeát aùp laø 12%, maéc
caû hai beänh laø 7%. Choïn ngaãu nhieân moät ngöôøi trong vuøng. Tính xaùc suaát ñeå ngöôøi ñoù
a) Bò beänh tim hay bò beänh huyeát aùp.
) Khoâng bò beänh tim cuõng khoâng bò beänh huyeát aùp.
c) Khoâng bò beänh tim hay khoâng bò beänh huyeát aùp.
d) Bò beänh tim nhöng khoâng bò beänh huyeát aùp.
e) Khoâng bò beänh tim nhöng bò beänh huyeát aùp.
Giaûi
Xeùt caùc bieán coá A :
“nhaän ñöôïc ngöôøi maéc beänh tim”,
B : “nhaän ñöôïc ngöôøi maéc beänh huyeát aùp”,
Ta coù P(A) = 0.09; P(B) = 0.12; P(AB) = 0.07.
a) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi bò beänh tim hay bò beänh huyeát aùp” laø A+B, vôùi
P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB)
= 0.09 + 0.12 0.07 = 0.14.
) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim cuõng khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A.B, vôùi
P(A.B) = P(A + B) = 1 = P(A + B)
= 1 0.14 = 0.86.
c) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim hay khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A + B, vôùi
P(A + B) = P(AB) = 1 P(AB)
= 1 0.07 = 0.93.
d) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi bò beänh tim nhöng khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A.B, vôùi
P(A.B) = P(A) P(AB)
= 0.09 0.07 = 0.02.
e) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim nhöng bò beänh huyeát aùp” laø A.B, vôùi
P(A.B) = P(B) P(AB)
= 0.12 0.07 = 0.05.
Baøi 4. Moät hoäp ñöïng 10 phieáu trong ñoù coù 2 phieáu truùng thöôûng. Coù 10 ngöôøi laàn löôït ruùt thaêm.
Tính xaùc suaát nhaän ñöôïc phaàn thöôûng cuûa moãi ngöôøi.
Giaûi
Goïi T (k = 1,2,...,10) laø bieán coá “ngöôøi thöù k nhaän ñöôïc phieáu truùng thöôûng”. Ta coù
P(T ) = 10 = 5 = 0.2,
P(T ) = P(T )P(T T )+ P(T )P(T T )
= 5 9 + 5 9 = 5 = 0.2,
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-xac-suat-thong-ke.pdf[0.88 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự