BAI TAP WORD

Tin học văn phòng,Microsoft Word
  Đánh giá    Viết đánh giá
 82      610      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
g0untq
Danh mục
Tin học văn phòng,Microsoft Word
Thể loại
Ngày đăng
21/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
37
Dung lượng
0.74 M
Lần xem
610
Lần tải
82
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Bài Tập Word Biên Soạn: GV Lê Thúy Lưu Hành Nội Bộ Trang 1 Chọn font Vni-times, size 12 và nhập văn bản với nội dung sau: Phương pháp gõ văn bản bằng kiểu vni Khi gõ dấu thì gõ nguyên âm trước rồi bỏ dấu sau, chẳng hạn: Số 1 là dấu sắc. Ví dụ: á , é

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

BAI TAP WORD

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu BAI TAP WORD slide 1

Tài liệu BAI TAP WORD slide 2

Tài liệu BAI TAP WORD slide 3

Tài liệu BAI TAP WORD slide 4

Tài liệu BAI TAP WORD slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM
Baøi Taäp Word
BAØI 1
Choïn font Vni-times, size 12 vaø nhaäp vaên baûn vôùi noäi dung sau:
Phöông phaùp goõ vaên baûn baèng kieåu vni
Khi goõ daáu thì goõ nguyeân aâm tröôùc roài boû daáu sau, chaúng haïn:
Soá 1 laø daáu saéc. Ví duï: aù , eù , í , où , uù , yù
Soá 2 laø daáu huyeàn. Ví duï: aø , eø , oø , uø , yø
Soá 9 laø daáu gaïch cuûa chöõ Ñ , ñ.
Löu vaên baûn vôùi teân WVNI.DOC vaø ñoùng cöûa soå soaïn thaûo.
1)
Taïo maøn hình soaïn thaûo môùi vaø nhaäp noäi dung sau:
THÔ TÌNH – KHOÂNG TEÂN
Anh cöù hay sai heïn
Em cöù laø hay mong
Chieàu nay heïn chaúng ñeán
Laøm em cheát caû loøng
Toäi anh ôi laø naëng
Laäp phieân toøa xöû ngay
Hoaøng hoân laøm nhaân chöùng
Luaät sö laø boùng maây
a)
Vaøo leänh Save As ñeå löu vaên baûn vôùi teân THOTINH.DOC
)
Ñoùng cöûa soå soaïn thaûo.
2)
Môû taäp tin VNI.DOC vaø nhaäp theâm noäi dung sau:
NHAÄP VAÊN BAÛN
Khi tieán haønh vaên baûn, yeâu caàu laø phaûi goõ nhanh, moät vaøi kinh nghieäm coù theå giuùp ta
laøm ñieàu ñoù:
Haïn cheá goõ sai, vì khi goõ sai seõ phaûi toán thôøi gian quay laïi söûa. Thôøi gian chi phí cho
vieäc söûa sai naøy gaáp 3 laàn goõ ñuùng. Ñeå khaéc phuïc ñieàu naøy, khi goõ vaên baûn neân duøng
moät font chöõ roõ raøng, deã ñoïc vaø khi môùi taäp goõ neân coù quan nieäm “Goõ chaäm maø ñuùng
coøn hôn goõ nhanh maø sai”.
Löu laïi vaên baûn vôùi teân cuõ.
3)
Môû THOTINH.DOC vaø nhaäp tieáp noäi dung sau vaøo cuoái vaên baûn:
Em ngoài gheá chaùnh aùn
Thay lôøi coâng toá vieân
Long lanh trong caùo traïng
Toaøn nhöõng lôøi deã thöông
Luaät sö chöa kòp noùi
Coâng toá ñaõ phaân vaân
Coâng toá chöa luaän toäi
Chaùnh aùn ñaõ röng röng.
Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy
Löu Haønh Noäi Boä
Trang 1
Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM
Baøi Taäp Word
Yeâu caàu 1: Trong chöông trình Unikey choïn baûng maõ laø VNI-windowstheo nhö hình
döôùi ñaây, goõ vôùi Font chöõ laø VNI-Times.
QUA NHAØ
Caùi ngaøy coâ chöa coù choàng
Ñöôøng gaàn toâi cöù ñi voøng cho xa
Loái naøy laém böôûi nhieàu hoa
Ñi voøng ñeå ñöôïc qua nhaø ñaáy thoâi
Yeâu caàu 2:-Trong chöông trình Unikey choïn
aûng maõ laø Unicodetheo nhö hình döôùi
ñaây, goõ vôùi Font chöõ Arialhoaëc Times
New Roman cho ñoaïn vaên baûn sau.
Moät hoâm thaáy coâ cöôøi cöôøi
Toâi yeâu yeâu quaù nhöng hôi maát loøng
Bieát ñaâu roài chaû noùi quaøng
“Laøng mình khoái ñöùa phaûi loøng mình
ñaây”
*Caùch chuyeån Font chöõ goõ theo baûng maõ Unicode sang VNI-WINDOWS hay ngöôïc laïi.
B1:Queùt choïn vaên Baûn
B2: Nhaán CTRL+SHIFT+F6Hoäp thoaïi:choïn nguoàn Unicdoe, Ñích laø VNI-WINDOWS,
Nhaán nuùt chuyeån maõ.
B3: Môû vaên baûn môùi, nhaán CTRL+V(Paste) ñeå daùn vaên baûn ñaõ chuyeån maõ ra.
Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy
Löu Haønh Noäi Boä
Trang 2
Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân TPHCM
Baøi Taäp Word
BAØI 2
Yeâu caàu: Ñònh daïng trang giaáy nhö sau(Ñònh daïng naøy aùp duïng cho taát caû caùc baøi taäp).
Ñôn vò ño cho trang giaáy laø: cm
Caùc leà cuûa giaáy:
Top:
2 cm
Left:
3.5cm
Right:
2 cm
Bottom:
2 cm
Gutter:
0 cm
Loaïi giaáy:
A4
Kieåu in laø:
Portrait
Söû duïng tính naêng cheøn moät kyù hieäu ñaëc bieät vaøo trong vaên baûn hieän haønh, haõy
choïn Inesrt Symbol
ñeå cheøn caùc kyù hieäu sau:

a b
1)
Choïn font chöõ Vni-Times , kích thöôùc 13 vaø nhaäp vaên baûn noäi dung sau:
ÑÒNH DAÏNG VAØ TRÌNH BAØY FONT CHÖÕ
Winword laø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn chuyeân nghieäp, ngoaøi chöùc naêng giuùp
ngöôøi söû duïng goõ nhanh vaø ñuùng vaên baûn, coøn cho pheùp ta deã daøng cheøn caùc kyù hieäu
ñaëc bieät nhö: . Ta coù theå nhaäp vaên baûn baèng chöõ thöôøng
hay chöõ hoa tuyø tuyø yù roài sau ñoù coù theå chuyeån sang moät kieåu chöõ thích hôïp. Caùc leänh
thöôøng duøng treân vaên baûn coù theå trình baøy nhanh baèng caùc nuùt leänh treân thanh ñònh
daïng nhö B ñeå taïo chöõ ñaäm, I ñeå taïo chöõ nghieâng , U
ñeå taïo chöõ gaïch döôùi hay keát
hôïp caû ba bieåu töôïng ñoù. Nuùt Highlight ñeå taïo maøu neàn cho vaên baûn ñöôïc choïn vaø nuùt
Font Color ñeå taïo maøu cho chöõ.
Ngoaøi
a
coøn
coù
caùc
leänh
khaùc
caàu
kyø
hôn
phaûi
vaøo
Format

Font

Underline ñeå trình baøy nhö: Words Only chæ gaïch döôùi cho töøng töø moät. Double ñeå
gaïch neùt ñoâi. Dotted ñeå gaïch döôùi baèng chaám chaám. Thick ñeå gaïch döôùi baèng neùt
ñaäm. Dash ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng ñöùt ñoaïn. Wave ñeå gaïch döôùi baèng ñöôøng daïng
soùng. Coù theå taïo caùc kieåu trình baøy ñaëc bieät hôn cho ñoaïn vaên baûn ñaõ choïn baèng caùc
tuyø choïn trong Effects: Strikethrough ñeå gaïch ngang thaân chöõ. Super script ñeå taïo chæ
soá treân A2. Subscript ñeå taïo chæ soá döôùi H2O, A2. SMALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ NHOÛ.
ALL CAPS taïo CHÖÕ IN KHOÅ BÌNH THÖÔØNG.
2)
Löu vaên baûn vôùi teân FONT.DOC
Bieân Soaïn: GV Leâ Thuùy
Löu Haønh Noäi Boä
Trang 3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

BAI-TAP-WORD.pdf[0.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)