Bài tập về Luật Kinh Tế

Ngành Luật,Luật thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13      351      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
nztntq
Danh mục
Ngành Luật,Luật thương mại
Thể loại
Nhà nước pháp luật, Luật dân sự, Luật đất đai, Luật hành chính, Luật hình sự, Luật lao động, Luật môi trường, Luật thương mại
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
10
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
351
Lần tải
13
  DOWNLOAD

Giới thiệu về luật kinh tế

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập về Luật Kinh Tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập về Luật Kinh Tế slide 1

Tài liệu Bài tập về Luật Kinh Tế slide 2

Tài liệu Bài tập về Luật Kinh Tế slide 3

Tài liệu Bài tập về Luật Kinh Tế slide 4

Tài liệu Bài tập về Luật Kinh Tế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

LUAÄT KINH TÕ
Caâu 1 :So saùnh theå nhaân vaø phaùp nhaân:
Theå nhaân
Phaùp nhaân
_ Tö caùch theå nhaân laø ñöông nhieân vaø
voâ
_ Tö caùch phaùp nhaân:
ñieàu kieän:
+ Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD
+ Moïi ngöôø i ñeàu laø theå nhaân töø khi sinh ra
+ Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp
ñeán cheát.
nhaân keát thuùc.
+ Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát
_ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp
hieän thì toø aaùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô
nhaân :
aûn cuûa ngöôø iñoù.
+ Phaûi ñöôïc thaø nhlaäp hôïp phaùp.
_ Theå nhaân coù 3 loaïi:
+ Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoaø n chænh thoáng
+ Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø haø nh vi:
nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà
phaûi
18
tuoåi
trôû
leân
vaø
phaùt
trieån
ình
phaùp lí.
thöôø ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn
+ Phaûi coù taø isaûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng
tham gia moïi quan heä phaùp luaät.
theo muïc ñích thaø nh laäp, laø cô sôû ñeå boài thöôø ng
+ Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc
thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc.
haø nh vi:
ngöôø i maéc
eänh
taâm
thaàn,
chöa
+ Phaûi coù danh nghóa rieâng vaø nhaân danh chính
tröôûng thaø nh, vieäc haø nh xöû thoâng qua ngöôø i
mình ñeå tham gia vaø ocaùc QHPL ñöôïc theå hieän
thaân (ñaïi dieän).
qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, ngaø nhngheà…
+ Theå nhaân coù naêng löïc haø nh vi khoâng an
_ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà
toaø n: ngöôø i bình thöôø ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18
cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo roõ
tuoåi.
aø ng.
_ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp:
_ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi:
coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït.
+ Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích.
_ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp
+ Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình.
lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau.
_ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát.
_ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch.
_ Quan heä veà hình söï: khoâng coù naêng löïc chòu
_ QHPL veà hình söï: phaûi gaùnh chòu nhöõ ng
traùch nhieäm hình söï ( khoâng laø ñoái töôïng cheá taø i
cheá taø iveà hình söï.
hình söï).
Caâu 2: Phaân tích caùc ñieàu kieän ñeå HÑKD coù hieäu löïc PL.
_ Hôïp ñoàng kinh teá laø söï thoûa thuaän baèng vaên baûn, taø ilieäu giao dòch giöõ acaaùc beân kí
keát veà vieäc thöïc hieän coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi haø ng hoùa, dòch vuï… vaø
caùc thoûa thuaän khaùc coi muïc ñích kinh doanh vôùi söï qui ñònh roõ raø ng quyeàn vaø nghóa
vuï moãi beân ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch cuûa mình.
HÑKT coù hieäu löïc khi:
_ Phaûi ñöôïc kyù keát giöõ a caùc beân: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp nhaân – caù nhaân, . Coù
Ñkkd theo PL.
_ Ñöôïc kyù theo nguyeân taéc töï nguyeän: döïa treân cô sôû thoûa thuaän giöõ acaùc beân, khoâng
coù söï aùp ñaët yù chí cuûa baát kyø cô quan toå chöùc naø ohay cuûa beân naø yvôùi beân kia, ñoù laø
quyeàn cuûa caùc ñôn vò kinh teá khi kí keát hôïp ñoàng. Caùc ñôn vò kinh teá thuoäc ñoäc quyeàn
cuûa nhaø nöôùc thì khoâng ñöôïc lôïi duïng quyeàn keát hôïp ñeå ñoø ihoûi quyeàn baát bình ñaúng
hoaëc vì khoâng ñaït ñöôïc nhöõ ng ñoø ihoûi baát bình ñaúng ñoù neân ñaõ töø choái kyù HÑ thuoäc
lónh vöïc cuûa mình.
_ Ñöôïc kyù keát theo nguyeân taéc bình ñaúng vaø cuø ng coù lôïi: noäi dung HÑ phaûi theå hieän
söï bình ñaúng giöõ a quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân vaø ñaûm baûo cho caùc beân cuø ng coù
lôïi, khoâng theå coù 1 baûn HÑKT maø 1 beân höôûng quyeàn, 1 beân laø mnghóa vuï.
_ HÑKD ñöôïc kyù keât theo nguyeân taéc chòu traùch nhieäm taø isaûn vaø khoâng traùi PL:
+ Tröïc tieáp chòu traùch nhieäm taø i saûn: caùc beân tham gia hôïp ñoàng phaûi töï mình gaùnh
vaùc traùch nhieäm veà taø i saûn nhö phaït HÑ vaø boài thöôø ng khi vi phaïm HÑ, cô quan caáp
treân vaø caùc ñôn vò kinh teá khaùc khoâng theå ñöùng ra nhaän traùch nhieäm ñoù.
+ Khoâng traùi PL : 1 baûn HÑ hôïp phaùp phaûi ñaûm baûo 3 ñieàu kieän:
1. Noäi dung ñuùng PL:
a/ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: phaûi coù trong baát kyø HÑKT
_ Ngaø ythaùng naêm kyù keát HÑ, teân ñôn vò, ñòa chæ, soá taø ikhoaûn giao dòch cuûa caùc beân,
hoï teân – chöùc vuï ngöôø i ñaïi dieän kyù HÑ.
_ Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hay giaù trò qui öôùc ñaõ thoaû thuaän.
_ Chaát löôïng chuaån loaïi qui caùch tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm haø ng hoùa hoaëc yeâu caàu
kyõ thuaät cuûa coâng vieäc.
/ Ñieàu khoaûn thöôø ng leä: neáu caùc beân khoâng ghi vaø o HÑ thì coi nhö ñaõ maëc nhieân
thöø anhaän noù vaø phaûi thöïc hieän, nhöng neáu caùc beân thoaû thuaän ghi vaø o HÑ thì khoâng
ñöôïc thoaû thuaän traùi PL (Vd: thueá…)
c/ Ñieàu khoaûn tuø ynghi: nhöõ ng ñieàu khoaûn maø PL chöa qui ñònh vaø cho pheùp caùc beân
ñöôïc thoûa thuaän theâm nhöng phaûi ghi cuï theå vaø oHÑ (Vd : thöôûng HÑ…)
2. Phaûi ñaûm baûo tö caùch chuû theå cuûa HÑ:
_ Ñoái vôùi phaùp nhaân: ngöôø i kyù HÑ phaûi laø ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa phaùp nhaân, töùc laø
ngöôø i ñöùng ñaàu vaø ochöùc vuï phaùp nhaân xuaát hieän ñang giöõ chöùc vuï ñoù.
_ Ñoái vôùi caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh: ngöôø ikyù HÑ phaûi laø ngöôø i ñöùng teân trong
giaáy pheùp kinh doanh. Ñoái vôùi ngöôø ilaø mcoâng taùc KHKT vaø ngheä nhaân: ngöôø ikyù hôïp
ñoàng phaûi laø ngöôø itröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc trong HÑ, neáu coù nhieàu ngöôø icuø ng
laø m, phaûi laø mvaên baûn cöû ngöôø iñaïi dieän kyù keát HÑ. Ñoái vôùi hoä kinh teá gia ñình, hoä
noâng daân, ngö daân, caù theå ngöôø ikyù HÑ phaûi laø chuû hoä.
_ Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoaø iôû VN: ngöôø ikyù HÑ phaûi ñöôïc toå chöùc ñoù uûy nhieäm baèng
vaên baûn. Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoaø i ôû VN thì baûn thaân hoï laø ngöôø ikyù HÑ.
Quyeàn kyù keát HÑ phaûi ñuùng:
_ Uûy quyeàn khoâng ñöôïc thöôø ngxuyeân: vieäc uûy quyeàn phaûi laäp thaø nhvaên baûn trong ñoù
xaùc ñònh roõ hoï teân chöùc vuï ngöôø iñöôïc uûy quyeàn, phaïm vi vaø thôø ihaïn uûy quyeàn, vaên
aûn naø yphaûi ñöôïc keø mtheo baûn HÑ.
_ uûy quyeàn thöôø ng xuyeân: ñoái töôïng ñöôïc höôûng uûy quyeàn thöôø ng xuyeân laø caáp phoù
hoaëc ngöôø iquaûn lyù ñôn vò kinh teá, vaên baûn uyû quyeàn thöôø ng xuyeân chæ caàn xuaát trình
khi giao dòch kyù keát HÑ.
+ Ngöôø iuûy quyeàn vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi haø nh vi cuûa ngöôø iñöôïc uûy quyeàn
nhö haø nh vi cuûa chính mình. Ngöôø i ñöôïc uûy quyeàn chæ ñöôïc pheùp haø nh ñoäng trong
phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn vaø khoâng ñöôïc uyû quyeàn cho ngöôø ithöù 3. Ñoái vôùi nhöõ ng HÑ
kyù keát giaùn tieáp thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn kyù keát.
Ñeå HÑ KT coù hieäu löïc PL : thì döùt khoaùt HÑ ñoù khoâng theå voâ hieäu, duø laø voâ hieäu toaø n
oä (laø nhöõ ng HÑ coù 1 trong 3 daáu hieäu sau: noäi dung traùi PL, khoâng ñaûm baûo tö caùch
chuû theå cuûa HÑ, thaåm quyeàn kyù keát HÑ khoâng ñuùng hoaëc ngöôø ikyù keát HÑ coù haø nh vi
löø añaûo) hoaëc voâ hieäu töø ng phaàn (nhöõ ng HÑ coù 1 phaàn noäi dung traùi PL nhöng khoâng
aûnh höôûng ñeán caùc phaàn khaùc)
_ Hình thöùc kyù keát:
+ Kyù keát tröïc tieáp: caùc beân tröïc tieáp gaëp nhau baø nbaïc thaûo luaän thoáng nhaát caùc ñieàu
khoaûn hoaït ñoäng, sau ñoù cuø ngkyù vaø obaûn HÑ, loaïi HÑ naø y phaùt sinh hieäu löïc töùc thôø i
ngay khi caùc beân ñaët buùt kyù vaø oHÑ.
+ Kyù keát giaùn tieáp: vieäc kyù keát thoâng qua caùc taø i lieäu giao dòch nhö coâng vaên, ñieän
aùo, ñôn chaø ohaø ng…
_ Bieän phaùp ñaûm baûo taø i saûn:
+ Theá chaáp taø i saûn: laø vieäc duø ng soá ñoäng saûn, baát ñoäng saûn hay baát kyø taø i saûn naø o
khaùc thuoäc quyeàn sôû höõ ucuûa mình ñeå ñaûm baûo cho vieäc HÑ ñaõ kyù keát, vieäc theá chaáp
phaûi ñöôïc thaø nh laäp vaên baûn coù coâng chöùng vaø ngöôø i giöõ taø i saûn theá chaáp phaûi ñaûm
aûo giöõ nguyeân giaù trò cuûa taø isaûn trong thôø igian vaên baûn theá chaáp coø n hieäu löïc.
+ Caàm coá taø i saûn: laø vieäc trao ñoåi ñoäng saûn thuoäc quyeàn sôû höõ ucuûa mình cho ngöôø i
cuø ng quan heä HÑ giöõ ñeå laø mtin vaø ñaûm baûo taø i saûn khi coù vi phaïm HÑ. Vieäc caàm coá
naø y cuõ ng phaûi laäp thaø nh vaên baûn coù coâng chöùng vaø giöõ taø i saûn caàm coá phaûi ñaûm baûo
giöõ nguyeân giaù trò taø isaûn trong thôø igian vaên baûn caàm coá coø n hieäu löïc.
+ Baûo laõ nh taø i saûn: laø söï ñaûm baûo baèng taø i saûn thuoäc quyeàn sôû höõ u cuûa ngöôø i nhaän
aûo laõ nh ñeå ñaûm baûo taø i saûn cho ngöôø iñöôïc baûo laõ nh khi ngöôø inaø yvi phaïm HÑ. Soá
taø i saûn naø yphaûi töông ñöông vôùi giaù trò HÑ. Vieäc baûo laõ nh phaûi laø mthaø nhvaên baûn coù
coâng chöùng vaø ngaân haø ng coù ngöôø i baûo laõ nhgiao dòch xaùc nhaän.
Caâu 3: Phaân tích caùc HÑ KT voâ hieäu vaø caùc bieän phaùp xöï lí.
Coù 2 tröôø ng hôïp HÑ KT ñöôïc coi laø voâ hieäu: voâ hieäu toaø nboä vaø voâ hieäu töø ngphaàn.
1/ Voâ hieäu toaø nboä: neáu HÑ KT coù 1 trong 3 tröôø nghôïp
a. Noäi dung HÑ KT traùi PL:
_ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: baát kyø HÑ KT naø o cuõ ng phaûi coù, neáu khoâng thì HÑ KT khoâng
coù giaù trò, goàm:
+ Ngaø y thaùng naêm kyù keát HÑ KT, teân ñôn vò, ñòa chæ vaø soá taø i khoaûn giao dòch cuûa
caùc beân, hoï teân chöùc vuï ngöôø iñaïi dieän kyù keát HÑ KT.
+ Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hoaëc giaù trò qui öôùc ñaõ thoaû thuaän.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-ve-Luat-Kinh-Te.pdf[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự