Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy

Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 80      869      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
kyyntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
Thể loại
Nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân các hàm hữu tỉ, hàm khả tích Riemann, tích phân suy rộng
Ngày đăng
21/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
328
Dung lượng
1.54 M
Lần xem
869
Lần tải
80
  DOWNLOAD

Bài tập chi tiết cho các bạn sinh viên tham khảo và học tập - Tích phân bất định - Tích phân xác định Riemann - Tích phân hàm nhiều biến - Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân - Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy slide 1

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy slide 2

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy slide 3

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy slide 4

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Tập 3 / Nguyễn Thanh Thủy slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

˜

ˆ
`
ˆ
.
´
´
ˆ
.
˜
´
. .
´ ´

` ˆ ˆ ` ˆ
. . .
NGUYEN THUY THANH
BAI
TAP
TOAN
CAO
CAP
Taˆp 3
Ph´ep t´ınh t´ıch phaˆn. Ly´ thuyˆet chuˆoi.
Phuong tr`ınh vi phaˆn
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI
.
.
´
.
. .
´
.
. .

´
. . .
`
. . .
´

.

.
´


.
. .
.
.

.
-
.

-
`

.
.
´
’ ’
.
. .
.
.
´

.
.
.

’ ’
. .
. . .
.
. . .

. . .
Muc
luc
10 T´ıch phˆan bˆat dinh
10.1 C´ac phuong pha´p t´ınh t´ıch phˆan
. .
. .
. .
. .
. . .
.
4
4
10.1.1
10.1.2
Nguyˆen ha`m v`a t´ıch phaˆn bˆat dinh . . . . . . .
Phuong pha´p dˆoi biˆen . . . . . . . . . . . . . .
4
12
10.1.3
Phuong ph´ap t´ıch phaˆn tu`ng phˆan
.
. .
. . .
.
21
10.2
C´ac lo´p h`am kha t´ıch trong lo´p c´ac h`am so caˆp
. . .
.
30
10.2.1
T´ıch phaˆn c´ac h`am hu˜u ty . .
. .
. .
. .
. . .
.
30
10.2.2
10.2.3
T´ıch phˆan moˆt soˆ ha`m vˆo ty don gian . . . . .
T´ıch phaˆn c´ac h`am luong gia´c . . . . . . . . . .
37
48
11 T´ıch phˆan x´ac dinh Riemann
57
11.1
H`am kha t´ıch Riemann va` t´ıch phˆan x´ac dinh
.
. . .
.
58
11.1.1
Dinh ngh˜ıa
.
. . . .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
58
11.2
11.3
11.1.2 Diˆeu kiˆen dˆe h`am kha t´ıch . . . . . . . . . . . .
11.1.3 Ca´c t´ınh chaˆt co ban cua t´ıch phˆan xa´c dinh . .
Phuong pha´p t´ınh t´ıch phˆan xa´c dinh . . . . . . . . .
Mˆot soˆ u´ng dung cua t´ıch phaˆn x´ac dinh . . . . . . . .
11.3.1 Diˆen t´ıch h`ınh pha˘ng v`a thˆe t´ıch vˆat thˆe . . . .
59
59
61
78
78
11.3.2
T´ınh dˆo da`i cung va` diˆen t´ıch m˘at tro`n xoay .
.
89
11.4
T´ıch phaˆn suy rˆong
.
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
98
11.4.1
T´ıch phˆan suy roˆng cˆan vˆo han
.
. .
. .
. . .
.
98
11.4.2
T´ıch phˆan suy rˆong cua ha`m khoˆng bi cha˘n
.
.
107
. .
´
`
.
. . . .
`
. .
. . .
`
.
.
. .
.
.
. . .
`
. .
. . .
`
.
.
. .
.

.
. .
.
.

.
. .
.
.
.
˜
´
. .
˜
´
.

.
. .
˜
´
˜
´ ´
. . .
. . .
.

.
˜
´ ´
.
.
˜
.

.
. .

- ’
`
.
˜
.

.
2
MUC LUC
12 T´ıch phaˆn ha`m nhiˆeu biˆen
117
12.1
T´ıch phaˆn 2-lo´p .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. . . .
.
118
12.2
12.1.1 Truo`ng hop miˆen chu˜ nhˆat . . . . . . . . . . .
12.1.2 Truo`ng hop miˆen cong . . . . . . . . . . . . . .
12.1.3 Mˆot v`ai u´ng dung trong h`ınh hoc . . . . . . . .
T´ıch phaˆn 3-lo´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
118
121
133
12.2.1
12.2.2
Truo`ng hop miˆen h`ınh hoˆp .
Tru`ong hop miˆen cong . . . .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
. .
. .
.
.
133
134
12.2.3
.
. .
. .
. .
. . .
. . . .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
136
12.3
12.2.4 Nhaˆn x´et chung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T´ıch phaˆn duo`ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
144
12.3.1
12.3.2
Ca´c dinh ngh˜ıa co ban
T´ınh t´ıch phˆan du`ong
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
144
146
12.4
T´ıch phˆan m˘at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.1 Ca´c dinh ngh˜ıa co ban . . . . . . . . . . . . . .
12.4.2 Phuong ph´ap t´ınh t´ıch phˆan ma˘t . . . . . . . .
12.4.3 Coˆng thu´c Gauss-Ostrogradski . . . . . . . . .
158
158
160
162
12.4.4
Coˆng thu´c Stokes .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
.
162
13 Ly´ thuyˆet chuˆoi
177
13.1
Chuoˆi sˆo duong .
. .
. . .
. .
. . . .
. .
. . .
. . . .
.
178
13.1.1
13.1.2
Ca´c dinh ngh˜ıa co ban . . . . . . . . . . . . . .
Chuˆoi sˆo duong . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
179
13.2
Chuoˆi hoˆi tu tuyˆet doˆi v`a hˆoi tu khoˆng tuyˆet doˆi
13.2.1 Ca´c dinh ngh˜ıa co ban . . . . . . . . . . .
. . .
. . .
191
191
13.3
13.2.2 Chuoˆi dan daˆu v`a daˆu hiˆeu Leibnitz . . . . . .
Chuˆoi lu˜y thu`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
199
13.3.1
13.3.2
Ca´c dinh ngh˜ıa co ban . . . . . . . . . . . . . .
Diˆeu kiˆen khai triˆen v`a phuong ph´ap khai triˆen
199
201
13.4
Chuˆoi Fourie
. .
. .
. . .
. .
. .
. . . .
. . .
. .
. .
.
211
13.4.1
Ca´c dinh ngh˜ıa co ban
. .
. .
. .
. . . . .
. .
.
211

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-toan-cao-cap-Phep-tinh-tich-phanA-ly-thuyet-chuoi-va-phuong-trinh-vi-phan.-Tap-3-Nguyen-Thanh-Thuy.pdf[1.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự